Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Wang Guowei"

ADD TO MY LIST
 
Research on Resource Scheduling Algorithm Based on ForCES Network

Author(s): Dai You | Bin Zhuge | Guowei Dai | Weiming Wang | Julong Lan
Dynamic Filtering Method for GPS Based on Multi-Scale

Author(s): Wen An | Youming Liu | Guowei Wang | Zhiyong Liu | Tingjun Li
Resource Mapping Algorithm Between the Layers Based on Reconfigurable Network

Author(s): Bin Zhuge | Li Deng | Huanhuan Song | Guowei Dai | Weiming Wang | Julong Lan
A Failure Self-recovery Strategy with Balanced Energy Consumption for Wireless Ad Hoc Networks

Author(s): Tie Qiu | Wei Wang | Feng Xia | Guowei Wu | Yu Zhou
Fabrication and Magnetic Properties of Fe65Co35–ZnO Nano-Granular Films

Author(s): Wang Guowei | Zhang Feng | Zuo Huaping | Yu Zhenhua | Ge Shihui
Defective Osteogenic Differentiation in the Development of Osteosarcoma

Author(s): Eric R. Wagner | Gaurav Luther | Gaohui Zhu | Qing Luo | Qiong Shi | Stephanie H. Kim | Jian-Li Gao | Enyi Huang | Yanhong Gao | Ke Yang | Linyuan Wang | Chad Teven | Xiaoji Luo | Xing Liu | Mi Li | Ning Hu | Yuxi Su | Yang Bi | Bai-Cheng He | Ni Tang | Jinyong Luo | Liang Chen | Guowei Zuo | Richard Rames | Rex C. Haydon | Hue H. Luu | Tong-Chuan He
Synthesis of Boron Nitride Nanotubes by Self-Propagation High-Temperature Synthesis and Annealing Method

Author(s): Jilin Wang | Yunle Gu | Laiping Zhang | Guowei Zhao | Zhanhui Zhang
Mobility, risk behavior and HIV/STI rates among female sex workers in Kaiyuan City, Yunnan Province, China

Author(s): Wang Haibo | Chen Ray | Sharp Gerald | Brown Katherine | Smith Kumi | Ding Guowei | Jin Xia | Xu Junjie | Dong Ruiling | Wang Ning
Downregulation of SPARC expression decreases gastric cancer cellular invasion and survival

Author(s): Yin Jie | Chen Guowei | Liu Yucun | Liu Si | Wang Pengyuan | Wan Yuanlian | Wang Xin | Zhu Jing | Gao Hongqiao
Dynamic Pricing Strategy of Provider with Different QoS Levels in Web Service

Author(s): Wei Pan | Lean Yu | Shouyang Wang | Guowei Hua | Gang Xie | Jinlong Zhang
Determining Optimal Selling Price, Order Size and the Number of Price Changes with Weibull Distribution Deterioration

Author(s): Wei Pan | Guowei Hua | Lean Yu | Jinlong Zhang | Gang Xie | Shouyang Wang

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program