Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yanjie QIAO"

ADD TO MY LIST
 
Advances of DNA Methylation in Early Diagnosis of Lung Cancer

Author(s): Xiaoming QIU | Yanjie QIAO | Bin LIU | Yang LI | Jiacong YOU | Qinghua ZHOU
Matrine Inhibits Pacing Induced Atrial Fibrillation by Modulating IKM3 and ICa-L

Author(s): Yuhong Zhou, Wei Xu, Ruyi Han, Jiaying Zhou, Zhenwei Pan, Huo Rong, Junnan Li, Changqing Xu, Guofen Qiao, Yanjie Lu
Pulmonary Rehabilitation in the Management of Patients with Lung Cancer

Author(s): Yanjie QIAO | Xiaoming QIU | Qinghua ZHOU
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program