Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Zhenghua Wang"

ADD TO MY LIST
 
Differentiation of human epidermis-derived mesenchymal stem cell-like pluripotent cells into neural-like cells in culture and after transplantation

Author(s): Min Zhang | Bing Huang | Kaijing Li | Zhenghua Chen | Jian Ge | Weihua Li | Jianfa Huang | Ting Luo | Shaochun Lin | Jie Yu | Wencong Wang | Liping Lin
REDUCING COD AND BOD, AS WELL AS PRODUCING TRIACYLGLYCEROL BY LDS5 GROWN IN CTMP EFFLUENT

Author(s): Yalan Du | Yang Wang | Gong Peng | Zhenghua Su | Ming Xu Mail | Wenying Feng | Shuyan Zhang | Yunfeng Ding | Degang Zhao | Pingsheng Liu
Determination of Hesperetin in Pericarpium Citri Reticulatae and Human Serum Using Flow Injection Chemiluminescence

Author(s): Jiajia Wang | Xijuan Tan | Xin Li | Jiangman Liu | Zhenghua Song
(Methanol-κO)(methanolato-κO)oxido[N-(2-oxidobenzylidene)isoleucinato-κ3O,N,O′]vanadium(V)

Author(s): Chengyuan Wang | Zhenghua Guo | Jianfang Dong | Lianzhi Li
Bufalin Induces Lung Cancer Cell Apoptosis via the Inhibition of PI3K/Akt Pathway

Author(s): Zhitu Zhu | Hongzhi Sun | Guangyou Ma | Zhenghua Wang | Enze Li | Yangyang Liu | Yunpeng Liu
A RM-Based Static Deployment System for Cluster

Author(s): Weiguo Wu | Leiqiang Zhang | Lei Wang | Zhenghua Xue
Combining Model and Iterative Compilation for Program Performance Optimization

Author(s): Pingjing Lu | Yonggang Che | Zhenghua Wang
Aqua{6,6′-dimethoxy-2,2′-[ethane-1,2-diylbis(nitrilomethylidyne)]diphenolato}nickel(II)

Author(s): Zhenghua Guo | Lianzhi Li | Tao Xu | Jinghong Li | Daqi Wang
(Methoxo-κO)oxidobis(quinolin-8-olato-κ2N,O)vanadium(V)

Author(s): Zhenghua Guo | Lianzhi Li | Chengyuan Wang | Tao Xu | Jinghong Li
Bis[1-(2-naphthyliminomethyl)-2-naphtholato-κ2N,O]copper(II)

Author(s): Zhenghua Guo | Lianzhi Li | Chengyuan Wang | Jinghong Li | Tao Xu
The Study of Prethrombotic State in Patients with Lung Cancer

Author(s): Zhenghua JIANG | HuiYing SANG | Hui GE | Muyun ZHU | Linli SANG | Zhengdong WANG
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?