Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Koers : Bulletin for Christian Scholarship

ISSN: 0023--270X
Publisher: AOSIS OpenJournals


ADD TO MY LIST
 
Swaziland die Geologie en Geografie van Swaziland

Author(s): J. J. Wessels
Volume: 32
Issue: 9
Year: 1965
Die verenigde state van Amerika en Suid-Afrika

Author(s): C. F. Muller
Volume: 31
Issue: 9
Year: 1964
‘n Krisis in ons biblioteekdiens aan die wetenskaplike

Author(s): H. C. Van Rooy
Volume: 30
Issue: 9
Year: 1963
Wysgerige grondslae van die ekonomie vanuit vakwetenskap-like standpunt gesien*

Author(s): F. du Plessis
Volume: 30
Issue: 9
Year: 1963
In Memoriam Dr. F. J. du Toit

Author(s): W. N. Coetzee
Volume: 28
Issue: 9
Year: 1961
Die Ontstaan en Ontwikkeling van die Pan-Afrikanisme en due implikasies daarvan

Author(s): A. J.H. van der Walt
Volume: 28
Issue: 9
Year: 1961
Die skool en die onderwyser as faktore in die geestesgesondheid van die kind*

Author(s): B. C. Schutte
Volume: 28
Issue: 9
Year: 1961
An external economic policy for South Africa

Author(s): F. C. du Plessis
Volume: 28
Issue: 9
Year: 1961
Taal as beheersingsmiddel

Author(s): H. Venter
Volume: 28
Issue: 9
Year: 1961
Lees.

Author(s): J. L. du Plooy
Volume: 27
Issue: 9
Year: 1960
Erediens en kollekte

Author(s): D. Kempff
Volume: 27
Issue: 9
Year: 1960
Enkele aspekte van bakteriologiese navorsing

Author(s): D. van Eeden
Volume: 27
Issue: 9
Year: 1960
Het bijbelsche scheppingsverhaal en de natuurwetenschap.

Author(s): A. A. Manten
Volume: 27
Issue: 9
Year: 1960
Het Bijbelse scheppingsverhaal en de natuurwetenschap

Author(s): A. A. Manten
Volume: 26
Issue: 9
Year: 1958
Afrika-Seminaar: Die geologie van Afrika in oorsig

Author(s): B. A. Ackermann
Volume: 26
Issue: 9
Year: 1958
Reformasie: John Knox, Die Skotse Calvinis*

Author(s): V. E. d'Assonville
Volume: 26
Issue: 9
Year: 1958
Quo Vadis, Opvoeder?: Die stigting van S.A.V.B.O.

Author(s): B. C. Schutte
Volume: 26
Issue: 9
Year: 1958
Diskussie: Prof Grove oor winsberekening

Author(s): F. J. du Plessis
Volume: 26
Issue: 9
Year: 1958
Bylaag: * English Literature in an Afrikaans University

Author(s): I. J. van N. Fourie
Volume: 26
Issue: 9
Year: 1958
In Memoriam- D.J Van Rooy

Author(s): W. Coetzee
Volume: 32
Issue: 7
Year: 1965
In Memoriam - Dr J.P. Duvenage

Author(s): W. N. Coetzee
Volume: 32
Issue: 7
Year: 1965
Skeppende denke of vermoë

Author(s): P. M. Robbertse
Volume: 32
Issue: 7
Year: 1965
'n Prinsipiële begronding van die Apartheidsbeleid

Author(s): J. A.L. Taljaard
Volume: 32
Issue: 7
Year: 1965
De Doop met de Heilige Geest

Author(s): S. C.W. Duvenage.
Volume: 32
Issue: 7
Year: 1965
A collection of Book Reviews for Volume 32, Issue 7 & 8

Author(s): S. P. v.d.W
Volume: 32
Issue: 7
Year: 1965
Wiskunde in Suid-Afrika*

Author(s): D. J. Van Rooy
Volume: 32
Issue: 7
Year: 1965
'n Saluut aan die rektor van die P.U. vir C.H.O.

Author(s): W. N. Coetzee
Volume: 31
Issue: 7
Year: 1964
In memoriam S. Du Toit

Author(s): S. du Toit
Volume: 31
Issue: 7
Year: 1964
Enkele aspekte van vryheid en verantwoordelikheid van die universiteit*

Author(s): H. J.J. Bingle
Volume: 31
Issue: 7
Year: 1964
Menslike vryheid 1)

Author(s): H. G. Stoker
Volume: 31
Issue: 7
Year: 1964
Universiteit in aanvraag

Author(s): P.G. W. du Plessis
Volume: 31
Issue: 7
Year: 1964
‘n Nuwe bedeling

Author(s): Editorial Office
Volume: 30
Issue: 7
Year: 1963
'n Beoordeling van die Rotarier-bewe^in.u

Author(s): Deon Kempff
Volume: 30
Issue: 7
Year: 1963
Geloftedag*

Author(s): Johann Bekker
Volume: 30
Issue: 7
Year: 1963
Het Assyrisch imperialisme als historisch probleem

Author(s): F. M.Th de Liagre Bóhl
Volume: 28
Issue: 7
Year: 1961
Probleme in verband met verstandstoetse in twee tale

Author(s): A. J. van Rooy
Volume: 28
Issue: 7
Year: 1961
’n Algemene geloof ?

Author(s): C. van der Waal
Volume: 28
Issue: 7
Year: 1961
Die kultuurkrisis en die verbondsjeug

Author(s): C. N. Venter
Volume: 28
Issue: 7
Year: 1961
The national income of Bechuanaland Protectorate 1955*

Author(s): D. P. Erasmus
Volume: 28
Issue: 7
Year: 1961
The comic vision in contemporary British drama*

Author(s): A. L. Combrink
Volume: 44
Issue: 6
Year: 1979
Some verbal patterns in the Castle of Perseverance

Author(s): D. Levey
Volume: 44
Issue: 6
Year: 1979
Eastern European and Soviet literature of the present age*

Author(s): T. Molnar
Volume: 44
Issue: 6
Year: 1979
Tragedy and the sovereignty of God: Christian literary criticism and the concept of tragedy

Author(s): I. Haarhoff | A. L. Combrink
Volume: 44
Issue: 6
Year: 1979
Travelers to truth in Piers Plowman1)

Author(s): D. Levey
Volume: 44
Issue: 6
Year: 1979
Lend wings to Calvinism! CHE international action

Author(s): B.J. van der Walt
Volume: 43
Issue: 6
Year: 1978
Endangered man*

Author(s): J. H. Coetzee
Volume: 43
Issue: 6
Year: 1978
Endangered man: A view of the Christian scholar*

Author(s): J. Dekker
Volume: 43
Issue: 6
Year: 1978
The threat against man and the reaction of the Christian - An economic viewpoint*

Author(s): L. A. van Wyk
Volume: 43
Issue: 6
Year: 1978
Spectator: Thoughts on the relationship of politics and the academy

Author(s): M. Elaine Botha
Volume: 42
Issue: 6
Year: 1977
Homeostatis and Control-integration as basic principles in the physiology of man

Author(s): P. J. Pretorius
Volume: 42
Issue: 6
Year: 1977
The future prospects for the protection of human rights in South Africa*

Author(s): J. D. van der Vyver
Volume: 42
Issue: 6
Year: 1977
The development potential in Africa

Author(s): L. A. van Wyk
Volume: 42
Issue: 6
Year: 1977
Philosophical elements in four quartets

Author(s): A. J. Weideman
Volume: 42
Issue: 6
Year: 1977
In print: Goudzwaard, B. 1976. Kapitalisme en vooruitgang. Assen, Van Gorcum.

Author(s): B. Duvenage
Volume: 42
Issue: 6
Year: 1977
Perspektief

Author(s): W.N. Coetzee
Volume: 37
Issue: 6
Year: 1970
Tot danksegging geroep

Author(s): S.P. van der Walt
Volume: 37
Issue: 6
Year: 1970
Openbaring, teologie en die regswetenskap

Author(s): S. Postma
Volume: 37
Issue: 6
Year: 1970
Optimale grondgebruik as doelstelling in die landbou

Author(s): H. J. von M. Harmse
Volume: 37
Issue: 6
Year: 1970
Inskripsies uit Oud-Testamentiese tyd

Author(s): E.J. Smit
Volume: 34
Issue: 6
Year: 1967
Studentevorming*

Author(s): W.J. de Klerk
Volume: 34
Issue: 6
Year: 1967
Die probleem van die versnellende verandering in die wêreld

Author(s): P. E. Rousseau
Volume: 33
Issue: 6
Year: 1966
Calvinisme en Marxisme*

Author(s): L. J. du Plessis
Volume: 33
Issue: 6
Year: 1966
Eksistensialisme in die Franse letterkunde

Author(s): A. A. Teurlinckx
Volume: 33
Issue: 6
Year: 1966
Gods hand in die natuur

Author(s): A. Duvenage
Volume: 33
Issue: 6
Year: 1966
Opsomming van die verslag van die kommissie I.S. ongewenste publikasies*

Author(s): H. Venter
Volume: 25
Issue: 6
Year: 1958
Opmerkings oor Sotho-Morfologie

Author(s): C. J. H. Kruger
Volume: 25
Issue: 6
Year: 1958
Enkele aspekte van en strekkinge in die inderwysersopleiding

Author(s): J. W. Daneel
Volume: 25
Issue: 6
Year: 1958
Ons nuwe Wereld*

Author(s): T. E. W. Schumann
Volume: 25
Issue: 6
Year: 1958
Die kolonisasie van Afrika

Author(s): D. W. Kruger
Volume: 25
Issue: 6
Year: 1958
The use of English*

Author(s): E. Davies
Volume: 25
Issue: 6
Year: 1958
Samewerking tussen Calvinistiese universiteite van Suid-Afrika, Nederland en Amerika*

Author(s): W. N. Coetzee
Volume: 23
Issue: 6
Year: 1956
Opstaning en onsterfelijkheid in het nieuwe testament en in de antieke wereld*

Author(s): J. N. Sevenster
Volume: 23
Issue: 6
Year: 1956
Die mens, die liefde en die sedelik

Author(s): J. A. L. Taljaard
Volume: 23
Issue: 6
Year: 1956
A collection of Book Reviews for Volume 23, Issue 6

Author(s): Editorial Office
Volume: 23
Issue: 6
Year: 1956
Bylaag: Die volkekunde ,, In U lig"

Author(s): J. H. Coetzee
Volume: 23
Issue: 6
Year: 1956
Die akademiese opgeleides en die toekoms.

Author(s): H. F. Verwoerd
Volume: 24
Issue: 6
Year: 1957
Toespraak

Author(s): Editorial Office
Volume: 24
Issue: 6
Year: 1957
Die Godsdiensklousule in die Suid-Afrikaanse hoër onderwyswetgewing

Author(s): J. C. Coetzee
Volume: 24
Issue: 6
Year: 1957
Die Vryburgers van 1657: Húlle was die eintlike Volksplanters

Author(s): J. S. du Plessis
Volume: 24
Issue: 6
Year: 1957
Navorsing aan ons universiteite

Author(s): H. J. Schutte
Volume: 24
Issue: 6
Year: 1957
Generalisering en differensiëring in die strafregsistematiek

Author(s): S. Postma
Volume: 24
Issue: 6
Year: 1957
Bylaag Koers Junie 1957: 'n Lewenskets van Prof F. Postma

Author(s): J. Postma
Volume: 24
Issue: 6
Year: 1957
Afrikaanse volkswording en Suid-Afrikaanse nasievorming.

Author(s): Editorial Office
Volume: 21
Issue: 6
Year: 1954
Enkele indrukke in verband met die interkerklike kongress, Okt. 1953

Author(s): H. du Plessis
Volume: 21
Issue: 6
Year: 1954
Die toekoms en ons roeping

Author(s): S. du Toit
Volume: 21
Issue: 6
Year: 1954
Jubileum vrye Universiteit Amsterdam.

Author(s): L. J. du Plessis
Volume: 21
Issue: 6
Year: 1954
* ’n Toekomsblik.

Author(s): F. J. du Toit
Volume: 21
Issue: 6
Year: 1954
A collection of Book Reviews for Volume 21, Issue 6

Author(s): Editorial Office
Volume: 21
Issue: 6
Year: 1954
Bylaag tot „Koers”, van Junie 1954: Ons Universiteit.

Author(s): J. C. Coetzee
Volume: 21
Issue: 6
Year: 1954
'Loyal for Seventy-five years'

Author(s): J. C. Coetzee
Volume: 18
Issue: 6
Year: 1951
Die doel en plek van liggaamlike opvoeding in die opvoedingsprogram

Author(s): D. P. J. Smith
Volume: 18
Issue: 6
Year: 1951
Gilgamesj. Een oud verhaal opnieuw verteld.

Author(s): J. H. Kroeze
Volume: 18
Issue: 6
Year: 1951
Die besoek van Prof. Dr. Herman Dooyeweerd

Author(s): H. G. Stoker
Volume: 18
Issue: 6
Year: 1951
Wêreldgebeure

Author(s): S. du Toit
Volume: 18
Issue: 6
Year: 1951
Ruilwaarde

Author(s): J. Coetzee
Volume: 18
Issue: 6
Year: 1951
Aandhemel

Author(s): Martin Meerman
Volume: 7
Issue: 6
Year: 1940
'n Afrikaner Grondwet.

Author(s): J. Albert Coetzee
Volume: 7
Issue: 6
Year: 1940
Iets oor Weervoorspelling

Author(s): M. P. van Rooy
Volume: 7
Issue: 6
Year: 1940
Die openbaring in die paradys.

Author(s): I. D. Kruger
Volume: 7
Issue: 6
Year: 1940
A collection of Book Reviews for Volume 7, Issue 6

Author(s): Editorial Office
Volume: 7
Issue: 6
Year: 1940
Ruilwaardes

Author(s): Editorial Office
Volume: 7
Issue: 6
Year: 1940
A collection of Book Reviews for Volume 44, Issue 5

Author(s): Editorial Office
Volume: 44
Issue: 5
Year: 1979
Report on the second international conference of institutions for Christian Higher Education

Author(s): B. J. van der Walt
Volume: 43
Issue: 5
Year: 1978
The neutral view of science: An example of its inability to explain practice

Author(s): C. H. Boshoff
Volume: 43
Issue: 5
Year: 1978
The Xhosa diviner: Ways of understanding

Author(s): D. Kruger
Volume: 43
Issue: 5
Year: 1978
The reformed presbyterial church government*

Author(s): J. J. van der Walt
Volume: 43
Issue: 5
Year: 1978
In print

Author(s): Editorial Office
Volume: 43
Issue: 5
Year: 1978
Uitnodiging

Author(s): Editorial Office
Volume: 44
Issue: 5
Year: 1979
Die vrye markstelsel as ekonomiese stelsel

Author(s): C. H. Boshoff
Volume: 44
Issue: 5
Year: 1979
Onreg, nasionalisme en politieke taakstelling

Author(s): C. P. Cronjé
Volume: 44
Issue: 5
Year: 1979
Menseregte en konfliksituasies

Author(s): L. M. du Plessis
Volume: 44
Issue: 5
Year: 1979
Historiese stof in Magersfontein, o Magersfontein!

Author(s): L. C. Minnaar
Volume: 44
Issue: 5
Year: 1979
Ethics: Theoretical or practical science?

Author(s): B. J. Van der Walt
Volume: 41
Issue: 5
Year: 1976
The contribution of the Gereformeerder Kerk to Afrikaner culture

Author(s): J. H. Coetzee
Volume: 41
Issue: 5
Year: 1976
Christian scholarship and Calvinistic or Christian philosophy

Author(s): M. Elaine Botha
Volume: 41
Issue: 5
Year: 1976
Christian pedagogy, education and teaching

Author(s): J. H. van Wyk
Volume: 41
Issue: 5
Year: 1976
The Dakar conference on Namibia and human rights

Author(s): J. D. van der Vyver
Volume: 41
Issue: 5
Year: 1976
A collection of Book Reviews for Volume 41, Issue 5 & 6

Author(s): Editorial Office
Volume: 41
Issue: 5
Year: 1976
Die spreektaal van die Indiër-Suid- Afrikaners

Author(s): Johann Bekker
Volume: 42
Issue: 5
Year: 1977
’n Interpretasie van die ruimtestruktuur in na ’va (Etienne le Roux): enkele riglyne

Author(s): P. H. Swanepoel
Volume: 42
Issue: 5
Year: 1977
Hervorming van die Suid-Afrikaanse huweliksgoederereg* II

Author(s): I. Vorster
Volume: 42
Issue: 5
Year: 1977
Het Totius vandag nog iets te sê?

Author(s): Hertzog Venter
Volume: 42
Issue: 5
Year: 1977
Toekomskunde as morele verantwoordelikheid

Author(s): P. G. W. du Plessis
Volume: 42
Issue: 5
Year: 1977
Knelpunte in die westerse gesin as gevolg van gesinsverandering

Author(s): Anna F. Steyn
Volume: 42
Issue: 5
Year: 1977
Kroniek: Die Suid-Afrikaanse vereniging vir die bevordering van christelike wetenskap*

Author(s): M. Elaine Botha
Volume: 42
Issue: 5
Year: 1977
A collection of Book Reviews for Volume 42, Issue 5

Author(s): Editorial Office
Volume: 42
Issue: 5
Year: 1977
Editorial

Author(s): Editorial Office
Volume: 39
Issue: 5
Year: 1974
The fellowship of the saints in contemporary South African society

Author(s): L. Floor
Volume: 39
Issue: 5
Year: 1974
Calvinistic outlook: Outline of the institute for the advancement of Calvinism

Author(s): B. J. van der Walt
Volume: 39
Issue: 5
Year: 1974
African literature to-day

Author(s): P. Sulzer
Volume: 39
Issue: 5
Year: 1974
A collection of Book Reviews for Volume 39, Issue 5&6

Author(s): Editorial Office
Volume: 39
Issue: 5
Year: 1974
Die eenheid van die universiteit

Author(s): W. N. Coetzee
Volume: 36
Issue: 5
Year: 1969
Bestemming van die afrikaanse kultuur

Author(s): P. J. Meyer
Volume: 36
Issue: 5
Year: 1969
Die uitdaging van die natuurwetenskap in ons tyd

Author(s): C. v. d. Merwe Brink
Volume: 36
Issue: 5
Year: 1969
’n perspektief op ’n Suid-Afrikaanse bydrae tot die teologie

Author(s): G. C. P. van der Vyver
Volume: 36
Issue: 5
Year: 1969
Betroubare ankers in ’n soekende opvoedkundige wêreld

Author(s): J. C. Coetzee
Volume: 36
Issue: 5
Year: 1969
Suid-afrika en sy ekonomies selfstandige toekoms

Author(s): Jan S. Marais
Volume: 36
Issue: 5
Year: 1969
Perspektief

Author(s): W.N. Coetzee
Volume: 37
Issue: 5
Year: 1970
Die beroepstaak van die universiteit

Author(s): H. J.J. Bingle
Volume: 37
Issue: 5
Year: 1970
Die opvoedingstaak van die universiteit

Author(s): S.J. Preller
Volume: 37
Issue: 5
Year: 1970
Die navorsingstaak van die universiteit

Author(s): S. du Toit
Volume: 37
Issue: 5
Year: 1970
Waarom universiteitsopleiding?

Author(s): P. M. Robbertse
Volume: 37
Issue: 5
Year: 1970
Perspektief op die Bantoetuislande

Author(s): M.C. Botha
Volume: 35
Issue: 5
Year: 1968
Krediet – Verskeie aspekte daarvan

Author(s): J.A. Hurter
Volume: 35
Issue: 5
Year: 1968
Die sogenaamde mondige mens en die jeug van vandag

Author(s): T. van der Walt
Volume: 35
Issue: 5
Year: 1968
Watter pad?

Author(s): W.C. du Plessis
Volume: 35
Issue: 5
Year: 1968
Industriële ontwikkeling in Suid-Afrika

Author(s): H.J. van Eck
Volume: 35
Issue: 5
Year: 1968
Ware sekerheid

Author(s): R.C. Heimstra
Volume: 35
Issue: 5
Year: 1968
Die invloed van die onderwys op ons suid-afrikaanse beskawingspatroon

Author(s): A. L. Kotzee
Volume: 33
Issue: 5
Year: 1966
Geografiese invloede op ons beskawingspatroon

Author(s): F. J. Potgieter
Volume: 33
Issue: 5
Year: 1966
Ekonomiese invloede op die Suid-Afrikaanse beskawingspatroon

Author(s): A. S. Jacobs
Volume: 33
Issue: 5
Year: 1966
Die invloed van die reg op ons Suid-Afrikaanse beskawingspatroon

Author(s): S. Postma
Volume: 33
Issue: 5
Year: 1966
Groepsbenadering in die bedryfspsigologie*

Author(s): C. F. Schoeman
Volume: 33
Issue: 5
Year: 1966
Salve et iterum salve

Author(s): W. N. Coetzee
Volume: 32
Issue: 5
Year: 1964
Hendrik Stoker as mens

Author(s): G. Dekker
Volume: 32
Issue: 5
Year: 1964
Hoofdtrekken der wijsgerige problematiek in de hedendaagse mens-beschouwing*

Author(s): D. H. Th. Vollenhoven
Volume: 32
Issue: 5
Year: 1964
Vrijheid en onzekerheid inzonderheid bij Rudolph Bultmann

Author(s): S. U. Zuidema
Volume: 32
Issue: 5
Year: 1964
Sir Isaac Newton

Author(s): E. A. Venter
Volume: 32
Issue: 5
Year: 1964
Anomalieë in die geskiedenis van die Griekse Wysbegeerte

Author(s): H. J. de Vleeschauwer
Volume: 32
Issue: 5
Year: 1964
Die menswording van ons menswees ('n studie in die wysgerige antropologie)

Author(s): C. K. Oberholzer
Volume: 32
Issue: 5
Year: 1964
Die verbondeling in verband

Author(s): J. A.L. Taljaard
Volume: 32
Issue: 5
Year: 1964
Studium Universale

Author(s): P. G.W. du Plessis
Volume: 32
Issue: 5
Year: 1964
“En onderzoekt uw beginselen ‘n afskeidswoord*

Author(s): G. Dekker
Volume: 30
Issue: 5
Year: 1962
Twee teëgestelde kekkliedbegrippe

Author(s): J. J. Van der Walt
Volume: 30
Issue: 5
Year: 1962
In boorlingowerhede en die politieke ontwikkkling van afrika*

Author(s): J. H. Coetzee
Volume: 30
Issue: 5
Year: 1962
Die afrikaner en sy pers*

Author(s): G. D. Scholtz
Volume: 31
Issue: 5
Year: 1963
Die oorsprong van amptelike tweetaligheid in Suid-Afrika

Author(s): A. K. Bot
Volume: 31
Issue: 5
Year: 1963
A collection of Book Reviews for Volume 31, Issue 5 & 6

Author(s): J. S. du Plessis
Volume: 31
Issue: 5
Year: 1963
Woord en wedergeboorte

Author(s): Deon Kempff
Volume: 29
Issue: 5
Year: 1961
Die tegniese en die taalonderwysers: Hulle taaltoerusting en hulle opleiding

Author(s): J. L. du Plooy
Volume: 29
Issue: 5
Year: 1961
Die Bantoe indie gevorderde arbeidsvorme*

Author(s): J. H. Coetzee
Volume: 29
Issue: 5
Year: 1961
Akademiese pioniers

Author(s): W. N. Cotezee
Volume: 28
Issue: 5
Year: 1960
Prof Dr. H.G. Schulze as hoogleraar in die Letterkunde

Author(s): G. Eiselen-Muller
Volume: 28
Issue: 5
Year: 1960
Proffessor Dr.H.G. Schulze: Der Drosse Anreger.

Author(s): J. P. Jonker
Volume: 28
Issue: 5
Year: 1960
Elke klas 'n ondervinding

Author(s): P. G. le Clus
Volume: 28
Issue: 5
Year: 1960
,,Das ist furwahr ein mensch geswen"

Author(s): F. D. du Plooy
Volume: 28
Issue: 5
Year: 1960
,,Es gibt nicht zwei, wie der ist”.

Author(s): A. S. Gouws
Volume: 28
Issue: 5
Year: 1960
Kort woord van waardering. Vir prof. Labuschagne.

Author(s): G. Dekker
Volume: 28
Issue: 5
Year: 1960
Herinneringe en hulde aan prof F.J. Labuschagne.

Author(s): S. P.E. Boshoff
Volume: 28
Issue: 5
Year: 1960
Die vreeslose vaarder

Author(s): Hertzog Venter
Volume: 28
Issue: 5
Year: 1960
Waardering vir en 'n versoek aan prof. Labuschagne.

Author(s): T. T. Cloete
Volume: 28
Issue: 5
Year: 1960
Professor G.T.S. Eiselen

Author(s): J. A. van Eeden
Volume: 28
Issue: 5
Year: 1960
Eenheid en verskeidenheid in die insek legioene.

Author(s): P. A.J. Ryke
Volume: 28
Issue: 5
Year: 1960
Uitsterwing in die diereryk

Author(s): J. A. van Eeden
Volume: 28
Issue: 5
Year: 1960
Wat impleseer die stryd teen siektes?

Author(s): D. van Eeden
Volume: 28
Issue: 5
Year: 1960
Prof. D.J. Du Plessis soos sy studente hom ken.

Author(s): B. C. Schutte
Volume: 28
Issue: 5
Year: 1960
Enkele herinneringe van 'n oudstudent van professor D.J. du Plessis

Author(s): M. C.A. Nolte
Volume: 28
Issue: 5
Year: 1960
Prof. D.J. du Plessis - 'n Terugblik

Author(s): N. Arnold
Volume: 28
Issue: 5
Year: 1960
Vrye Radikale

Author(s): J. A. van den Berg
Volume: 28
Issue: 5
Year: 1960
'n Pleidooi vir moderne leerplanne in die voorgraadse chemie kursus

Author(s): C. J.H. Schutte
Volume: 28
Issue: 5
Year: 1960
Prof. Dr. C. J. H. De Wet. (’n Persoonlike waardering.)

Author(s): J. C. Coetzee
Volume: 27
Issue: 5
Year: 1959
Die nuwe Franse grondwet

Author(s): L. J. du Plessis
Volume: 27
Issue: 5
Year: 1959
Quo Vadis, opvoeder?

Author(s): B. C. S. Schutte
Volume: 27
Issue: 5
Year: 1959
A collection of Book Reviews for Volume 27, Issue 5

Author(s): Editorial Office
Volume: 27
Issue: 5
Year: 1959
Die taak van die bibliotekaris in ons verwarde tyd

Author(s): H. M. Robinson
Volume: 26
Issue: 5
Year: 1958
Onderwys in Afrika

Author(s): H. J. J. Bingle
Volume: 26
Issue: 5
Year: 1958
Die Morfologie van die nammwoordelike woordsoorte in Noord-Sotho

Author(s): C. J. Kruger
Volume: 26
Issue: 5
Year: 1958
Die Onderwys in Rusland vanaf 1725 tot 1914

Author(s): J. J. Snyman
Volume: 26
Issue: 5
Year: 1958
Diskussie: Aantekeninge by die Fenomenologiese Analise in die Psigiatrie

Author(s): P. G. W. du Plessis
Volume: 26
Issue: 5
Year: 1958
Die loop van die dinge

Author(s): L. J. du Plessis
Volume: 26
Issue: 5
Year: 1958
Vasstelling van Wins in Besigheid

Author(s): J. A. Grove
Volume: 26
Issue: 5
Year: 1958
'n Valse Dilemma

Author(s): L. J. du Plessis
Volume: 23
Issue: 5
Year: 1956
A collection of Book Reviews for Volume 23, Issue 5

Author(s): Editorial Office
Volume: 23
Issue: 5
Year: 1956
Bylaag: Arbeidsnavorsing

Author(s): Editorial Office
Volume: 23
Issue: 5
Year: 1956
Die Via Dolorosa

Author(s): W. J. van der Merwe
Volume: 24
Issue: 5
Year: 1957
Die Probleem van die Lyde

Author(s): D. H. Kroeze
Volume: 24
Issue: 5
Year: 1957
Passiemusiek

Author(s): J. J. A. van der Walt
Volume: 24
Issue: 5
Year: 1957
lets oor die ware in die Kuns

Author(s): D. F. Malherbe
Volume: 24
Issue: 5
Year: 1957
Die wiskundige verhoudingsbegrip in die tydperk voor Euclides

Author(s): A. J. Van Rooy
Volume: 24
Issue: 5
Year: 1957
Encounters and impressions during more than half a century.1

Author(s): A. H. Ernst
Volume: 22
Issue: 5
Year: 1955
Boodskap van Professor Dr. J. Waterink

Author(s): J. Waterink
Volume: 22
Issue: 5
Year: 1955
Nagraadse studie aan ons universiteit (I).

Author(s): J. C. Coetzee
Volume: 22
Issue: 5
Year: 1955
Twee ismes in die moderne onderwys.

Author(s): J. Oosthuizen
Volume: 22
Issue: 5
Year: 1955
Enkele gedagtes oor kuns

Author(s): G. Dekker
Volume: 22
Issue: 5
Year: 1955
Die taak en metodes van die musiek-opvoeding aan S.A. Universiteite.

Author(s): J. P. Malan
Volume: 22
Issue: 5
Year: 1955
The problem of belief in literature.

Author(s): I. J. Fourie
Volume: 22
Issue: 5
Year: 1955
A collection of Book Reviews for Volume 22, Issue 5&6

Author(s): Editorial Office
Volume: 22
Issue: 5
Year: 1955
Bylaag 1, tot „Koers”, April/Junle 1955. Akademiese rede.

Author(s): Jan Steyn
Volume: 22
Issue: 5
Year: 1955
Toelating tot die universiteit

Author(s): J. C. Coetzee
Volume: 23
Issue: 5
Year: 1956
Mother tongue and other tongues*

Author(s): R. E. Davies
Volume: 23
Issue: 5
Year: 1956
Is Apartheid ook op ekonomiese grond geregverdig?

Author(s): B. van Deventer
Volume: 23
Issue: 5
Year: 1956
Oor die Begrip wese

Author(s): H. J. Schutte
Volume: 23
Issue: 5
Year: 1956
Die Christelike Universiteit

Author(s): J. C. Coetzee
Volume: 21
Issue: 5
Year: 1954
Die dringende noodsaaklikheid van opleiding van die jeug van Suid-Afrika.

Author(s): S. M. Naude
Volume: 21
Issue: 5
Year: 1954
Gelukwensing

Author(s): Editorial Office
Volume: 20
Issue: 5
Year: 1953
Redaksioneel: Reorganisasie van die tydskrif

Author(s): Editorial Office
Volume: 20
Issue: 5
Year: 1953
Prof. Dr. Johannes Christiaan Coetzee, M.A. M.Ed. D.Phil. (S.A.), F.B.Ps.S., as akademikus

Author(s): H. J. J. Blingle
Volume: 20
Issue: 5
Year: 1953
Prof. Dr. Johannes Christiaan Coetzee as opvoedkundige denker

Author(s): J. J. Snyman
Volume: 20
Issue: 5
Year: 1953
Ons verhouding tot Engeland en Amerika

Author(s): L. J. du Plessis
Volume: 20
Issue: 5
Year: 1953
Enkele gedagtes oor kuns, Godsdiens, sedelikheid en sensuur

Author(s): G. Dekker
Volume: 20
Issue: 5
Year: 1953
Wêreldgebeure

Author(s): Editorial Office
Volume: 20
Issue: 5
Year: 1953
Die Afrikaanse Calvinistiese beweging

Author(s): Editorial Office
Volume: 20
Issue: 5
Year: 1953
A collection of Book Reviews for Volume 20, Issue 5

Author(s): Editorial Office
Volume: 20
Issue: 5
Year: 1953
Die huidige wêreldsituasie en die roeping van die Calvinisme ten opsigte daarvan

Author(s): J. C. van Rooy
Volume: 18
Issue: 5
Year: 1951
Die betekenis van die selfstandigwording van die P.U.K vir C.H.O.

Author(s): A. J. R. Van Ryhn
Volume: 18
Issue: 5
Year: 1951
University status - After 30 years. (Leader, Potchefstroom Herald, March 16, 1951).

Author(s): Editorial Office
Volume: 18
Issue: 5
Year: 1951
Die nuwe onderwysbeleid in Transvaal.

Author(s): P. J. Van Z. Hattingh
Volume: 18
Issue: 5
Year: 1951
'n Eie Suid-Afrikaanse staatstelsel.

Author(s): A. J. Van Rooy
Volume: 18
Issue: 5
Year: 1951
Wêreldgebeure

Author(s): S. du Toit
Volume: 18
Issue: 5
Year: 1951
Ruilwaarde

Author(s): J. Coetzee
Volume: 18
Issue: 5
Year: 1951
A collection of Book Reviews for Volume 18, Issue 5

Author(s): Editorial Office
Volume: 18
Issue: 5
Year: 1951
Indrukke van die Amerikaanse kleurbeleid in vergelyking met ons beleid van Apartheid

Author(s): S. P. du Plessis
Volume: 17
Issue: 5
Year: 1950
Noord-Rhodesië

Author(s): J. Van Rooy
Volume: 17
Issue: 5
Year: 1950
A collection of Book Reviews for Volume 17, Issue 5

Author(s): Editorial Office
Volume: 17
Issue: 5
Year: 1950
Die universalisme en individualisme in die teoretiese-wysgerige sosiologie. 1)

Author(s): D. C. S. du Preez
Volume: 10
Issue: 5
Year: 1943
Die betekenis van die Moedertaalskool vir die nasionale vorming van ons jeug

Author(s): B. F. Nel
Volume: 10
Issue: 5
Year: 1943
Die skriftuurlike beginsel ten grondslag van art. 36 van ons Nedl. Gel. Belydenis

Author(s): F. N. van Niekerk
Volume: 10
Issue: 5
Year: 1943
A collection of Book Reviews for Volume 10, Issue 5

Author(s): Editorial Office
Volume: 10
Issue: 5
Year: 1943
A collection of Discussions for Volume 10, Issue 5

Author(s): Editorial Office
Volume: 10
Issue: 5
Year: 1943
Die loop van die dinge

Author(s): L. J. du Plessis
Volume: 10
Issue: 5
Year: 1943
Preface

Author(s): H. Conradie | N.T. van der Merwe | B.J. van der Walt | B.J. van Jaarsveld
Volume: 40
Issue: 4-6
Year: 1975
Synthesis: Some thoughts on medieval culture and the task of the medieval philosopher

Author(s): J.J. Snyman
Volume: 40
Issue: 4-6
Year: 1975
The pedagogical strength of a Christian methodology in philosophical historiography

Author(s): C.G. Seerveld
Volume: 40
Issue: 4-6
Year: 1975
Paradigm, science and society

Author(s): N.T. van der Merwe
Volume: 40
Issue: 4-6
Year: 1975
The unruly horse: Reflections on the rule of law

Author(s): J.D. van der Vyver
Volume: 40
Issue: 4-6
Year: 1975
Radical Christian anthropology: Remedy for the crisis of contemporary society

Author(s): B.J. van der Walt
Volume: 40
Issue: 4-6
Year: 1975
Yesterday and today: The task of the university

Author(s): J.J. Venter
Volume: 40
Issue: 4-6
Year: 1975
Publications of Prof J.A.L. Taljaard

Author(s): H. Conradie
Volume: 40
Issue: 4-6
Year: 1975
Editorial

Author(s): H. Hoogstad
Volume: 76
Issue: 4
Year: 2011
(Oor)aftelbaarheid

Author(s): D.F.M. Strauss
Volume: 76
Issue: 4
Year: 2011
Understanding beyond language: perceiving meaning in reality

Author(s): C.D. Scott
Volume: 76
Issue: 4
Year: 2011
Concerns about the future of creation order

Author(s): A.H. Verhoef
Volume: 76
Issue: 4
Year: 2011
Education of quality to the poor

Author(s): H.M. van der Merwe
Volume: 76
Issue: 4
Year: 2011
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 76
Issue: 4
Year: 2011
Editorial

Author(s): H. Hoogstad
Volume: 75
Issue: 4
Year: 2010
Economism

Author(s): P. Simons
Volume: 75
Issue: 4
Year: 2010
Life- and worldview: development and transformation – the case of the Lamba of the Masaiti region in Zambia

Author(s): J. Compion | J.L. van der Walt | H.J. Steyn | C.C. Wolhuter
Volume: 75
Issue: 4
Year: 2010
The Spirit and secularisation

Author(s): D.T. Williams
Volume: 75
Issue: 4
Year: 2010
Ethical decision-making in forensic psychology

Author(s): M. Swanepoel
Volume: 75
Issue: 4
Year: 2010
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions