Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Literator

ISSN: 0258--2279
Publisher: AOSIS OpenJournals


ADD TO MY LIST
 
Voorwoord

Author(s): A. G.P. van der Walt
Volume: 6
Issue: 4
Year: 1985
Latyn en die eenheid en verskeidenheid van die romaanse tale

Author(s): M. J.H. du Plessis
Volume: 6
Issue: 4
Year: 1985
Deug en ondeug by Hieronymus

Author(s): A. G.P. van der Walt
Volume: 6
Issue: 4
Year: 1985
Die Klassieke vandag - Klassiek of Modern?

Author(s): P. H. Fick
Volume: 6
Issue: 4
Year: 1985
Ambrosius en die virginitas

Author(s): C. J. Malan
Volume: 6
Issue: 4
Year: 1985
Die Romeinse nastrewing van onsterflikheid deur middel van memoria

Author(s): D. R. Fouché
Volume: 6
Issue: 4
Year: 1985
Die hoorspel as woordspel: A.S. Van Straaten se Pendoring (edms) beperk

Author(s): D. H. Steenberg
Volume: 1
Issue: 3
Year: 1980
De Straat (Ina Boudier-Barker)

Author(s): J. van der Elst
Volume: 1
Issue: 3
Year: 1980
Die ideaal van die spreker in die satiriese gedig: M.M. Walters

Author(s): S. M. Cameron
Volume: 1
Issue: 3
Year: 1980
Perspektief in Raka

Author(s): H. M. Viljoen
Volume: 1
Issue: 3
Year: 1980
Joernaal van Jorik (D.J. Opperman)

Author(s): T. T. Cloete
Volume: 1
Issue: 3
Year: 1980
Aspekte van vertelwyse en vertelhouding in Magersfontein, o Magersfontein!

Author(s): D. H. Steenberg
Volume: 1
Issue: 3
Year: 1980
Romantipologie

Author(s): B. H.J. van der Berg
Volume: 1
Issue: 3
Year: 1980
Comedy in the seventies: A study of certain plays by Harold Pinter

Author(s): A. L. Combrink
Volume: 1
Issue: 3
Year: 1980
Die kort en heel vorm van Breytenbach se Die boenk

Author(s): T. T. Cloete
Volume: 1
Issue: 3
Year: 1980
A collection of Excerpts for Volume 3, Issue 3

Author(s): Editorial Office
Volume: 3
Issue: 3
Year: 1982
Benjamin Friedman on Arabs in Israeli literature

Author(s): H. F. van Rooy
Volume: 3
Issue: 3
Year: 1982
Betekenis en gebruik

Author(s): P. S. de Bruyn
Volume: 3
Issue: 3
Year: 1982
Die plek van die vakdidaktiek by onderwysersopleiding

Author(s): M. C.A. Seyffert
Volume: 3
Issue: 3
Year: 1982
Shakespeare and Stoppard: Chess and Diabolo

Author(s): B. Claassen
Volume: 3
Issue: 3
Year: 1982
Feeling, form and fulfilment: The stewardship of the Christian poet

Author(s): G. Kuschke
Volume: 2
Issue: 3
Year: 1981
Arthur Rimbaud: French symbolist

Author(s): Y. Raats
Volume: 2
Issue: 3
Year: 1981
Early Medieval stylistic rhetoric

Author(s): A. G.P. van der Walt
Volume: 2
Issue: 3
Year: 1981
Foniese verskynsels in Eline Vere (Louis Couperus)

Author(s): A-M. Bisschoff
Volume: 2
Issue: 3
Year: 1981
Metodologienommer

Author(s): Editorial Office
Volume: 5
Issue: 3
Year: 1984
Kommentaar op J. Swanepoel: Metateks

Author(s): I. Gräbe
Volume: 5
Issue: 3
Year: 1984
A Publication Notice for Volume 5, Issue 3

Author(s): Editorial Office
Volume: 5
Issue: 3
Year: 1984
Kommentaar op J. Swanepoel: Metateks

Author(s): G. F.T. Kuschkc
Volume: 5
Issue: 3
Year: 1984
Die godsdiensgegewe in twee romans van Berta Smit

Author(s): E. A. van der Elst
Volume: 4
Issue: 3
Year: 1983
Teoretiese benaderings van die letterkunde in die jare tagtig

Author(s): H. P. van Coller
Volume: 4
Issue: 3
Year: 1983
Tyd as karakteriseringsmiddel in Die Ambassadeur van André P. Brink

Author(s): M. Mouton
Volume: 4
Issue: 3
Year: 1983
Tipering as literatuurwetenskaplike beskrywingsmetode

Author(s): T. van der Merwe
Volume: 4
Issue: 3
Year: 1983
Taalhandeling en vooronderstelling

Author(s): P. S. de Bruyn
Volume: 4
Issue: 3
Year: 1983
Enkele nuwe publikasies

Author(s): Editorial Office
Volume: 4
Issue: 3
Year: 1983
Morality and the politics of Shakespeare’s Macbeth

Author(s): E. Lickindorf
Volume: 8
Issue: 3
Year: 1987
Komas uit 'n Bamboesstok en Invisible Cities van Italo Calvino

Author(s): H. van Vuuren
Volume: 7
Issue: 3
Year: 1986
Enkele Bedenkinge oor die Vervangingsprocédé as Literêre Handgreep

Author(s): H. le R. Slabbert
Volume: 7
Issue: 3
Year: 1986
Sonde en Mistiek in Kroniek van Perdepoort (Anna M. Louw)

Author(s): E. Linde | D. H. Steenberg
Volume: 7
Issue: 3
Year: 1986
Fiksionaliteit in die Dramawêreld

Author(s): M. Mouton
Volume: 7
Issue: 3
Year: 1986
Ein Literarisches Kuckucksei: Der Essay

Author(s): J. D.C. Potgieter
Volume: 7
Issue: 3
Year: 1986
Kinderkarakters in Onse Hymie van Etienne Leroux

Author(s): K. Pottas
Volume: 6
Issue: 3
Year: 1985
Monitoring language laboratory work

Author(s): C. van der Walt
Volume: 6
Issue: 3
Year: 1985
The system of the South African Novel Anno 1981

Author(s): H. Viljoen
Volume: 6
Issue: 3
Year: 1985
Verhaalteorie en teksanalise: enkele samevattende gedagtes

Author(s): H. du Plooy
Volume: 6
Issue: 3
Year: 1985
Die gebruik van dedicare en dedicator deur Tertullianus

Author(s): M. Nelson
Volume: 6
Issue: 3
Year: 1985
Vervanging toegepas op 'n gedig uit ('Yk') van Breytenbach

Author(s): M. Lombard
Volume: 6
Issue: 3
Year: 1985
A Book Review for Volume 6, Issue 3

Author(s): Editorial Office
Volume: 6
Issue: 3
Year: 1985
Die grondteks van die Afrikaanse Nuwe Testament

Author(s): J. H. Petzer
Volume: 6
Issue: 3
Year: 1985
Feministiese fasette in Klipkus van Marlise Joubert

Author(s): J. W. du Plessis | D. H. Steenberg
Volume: 10
Issue: 3
Year: 1989
Die transkripsielees van T.T. Cloete

Author(s): T. Gouws
Volume: 10
Issue: 3
Year: 1989
Transformations of Beckett: the case of Athol Fugard

Author(s): W. Huber
Volume: 10
Issue: 3
Year: 1989
St. Teresa van Avila: sentrale figuur in die werk van Cussons en Van Wyk Louw

Author(s): H. van Vuuren
Volume: 10
Issue: 3
Year: 1989
Ekstratekstuele relasies van 'spieël' in die poësie van Breyten Breytenbach

Author(s): J. Ferreira
Volume: 9
Issue: 3
Year: 1988
Turtaios van Sparta as ‘betrokke’ digter

Author(s): W. J. Henderson
Volume: 9
Issue: 3
Year: 1988
Vrouwees: perspektiewe in die meer onlangse Afrikaanse poësie en prosa

Author(s): R. Marais
Volume: 9
Issue: 3
Year: 1988
The diamond novels of Luderitz: fact or fiction?

Author(s): G. Thiel
Volume: 9
Issue: 3
Year: 1988
Die direktief as dramatiese taaihandeling in Krismis van Map Jacobs

Author(s): M. J. Prins
Volume: 8
Issue: 3
Year: 1987
The utilization of space in Martial 1.86

Author(s): M. J. Mans
Volume: 8
Issue: 3
Year: 1987
A Book Review for Volume 12, Issue 3

Author(s): Editorial Office
Volume: 12
Issue: 3
Year: 1991
Death and meaning: the case of Tristan

Author(s): L. Peeters
Volume: 12
Issue: 3
Year: 1991
Mythos as paradigma - Jan Rabie se 'Die groot vrot'

Author(s): E. Deudney-Theron
Volume: 12
Issue: 3
Year: 1991
Dat die klip kan heers: Pieter Fourie se Die koggelaar

Author(s): J. L. Coetser
Volume: 12
Issue: 3
Year: 1991
Karakterisering in Christine: ’n Jungiaanse perspektief

Author(s): M. L. Crous
Volume: 12
Issue: 3
Year: 1991
Elisabeth Eybers: die volgehoue 'edel spel'

Author(s): H. du Plooy
Volume: 12
Issue: 3
Year: 1991
Foucault and Shakespeare’s pedants, dotards and drunks

Author(s): J. Gouws
Volume: 11
Issue: 3
Year: 1990
Realisme en representasie in wetenskap en literatuur

Author(s): M. E. Botha
Volume: 11
Issue: 3
Year: 1990
Oor referensie en (tersyde) oor representasie

Author(s): H. Viljoen
Volume: 11
Issue: 3
Year: 1990
Stromings, sosiokodes en representasies

Author(s): H. du Plooy
Volume: 11
Issue: 3
Year: 1990
Negentiende-eeuse Realisme: Hildebrand, Conscience, Cachet

Author(s): D. H. Steenberg
Volume: 11
Issue: 3
Year: 1990
The representation of ideology: Orwell’s (re)reading of ‘Boys’ Weeklies’

Author(s): A. M. de Lange
Volume: 11
Issue: 3
Year: 1990
Shalom van ’n Afrikanerdom tikmasjienpianis: Suidpunt-jazz van André Letoit

Author(s): D. H. Steenberg
Volume: 11
Issue: 3
Year: 1990
The Unbearable Lightness of Being - a philosophical exploration

Author(s): J. Degenaar
Volume: 13
Issue: 3
Year: 1992
A collection of Litera for Volume 13, Issue 3

Author(s): Editorial Office
Volume: 13
Issue: 3
Year: 1992
Orkney snork nie/Orkney sno…: Perspektiewe op herhaling en ironie

Author(s): J. Geertsema
Volume: 13
Issue: 3
Year: 1992
Die ontvanger en Die vuurtoring, ’n metadiëgetiese televisiedrama

Author(s): S. Louw
Volume: 13
Issue: 3
Year: 1992
The terminator syndrome: Science fiction, cinema and contemporary culture

Author(s): J. Sey
Volume: 13
Issue: 3
Year: 1992
The saving of appearances: Denys Arcand’s Jesus of Montreal

Author(s): J. J. Snyman | H. P.P. Lötto
Volume: 13
Issue: 3
Year: 1992
Beyond Propp and Oedipus: Towards expanding narrative theory

Author(s): J. Prinsloo
Volume: 13
Issue: 3
Year: 1992
‘Where meaning collapses’: Alien and the outlawing of the female hero

Author(s): C. Belling
Volume: 13
Issue: 3
Year: 1992
The ‘unreel’ in Woody Allen’s Zelig

Author(s): L. Nas
Volume: 13
Issue: 3
Year: 1992
Uit die oogpunt van ’n vrou? Perspektief op feministiese literêre kritiek in die kader van die Airikaanse prosa

Author(s): J. W. du Plessis | D. H. Steenberg
Volume: 12
Issue: 3
Year: 1991
A collection of Litera for Volume 12, Issue 3

Author(s): Editorial Office
Volume: 12
Issue: 3
Year: 1991
Die verdonkerende spieël: Simbolistiese trekke in Wilma Stockenstrom se eerste drie bundels

Author(s): M. Lombard | H. Viljoen
Volume: 14
Issue: 3
Year: 1993
Ideologie, ‘egte’ norme en literêre taalhandelinge

Author(s): M. Rossouw
Volume: 14
Issue: 3
Year: 1993
Vondste uit de oude doos: Hommage á T.T. Cloete

Author(s): L. Venter
Volume: 14
Issue: 3
Year: 1993
’n Herlees van ‘Die sindelinghaan’

Author(s): G. Meintjes
Volume: 14
Issue: 3
Year: 1993
Die fantastiese as diskoerswyse in Willem Brakman se Glubkes oordeel

Author(s): M. de Vries
Volume: 14
Issue: 3
Year: 1993
A collection of Book Reviews for Volume 14, Issue 3

Author(s): Editorial Office
Volume: 14
Issue: 3
Year: 1993
A Publication Notice for Volume 14, Issue 3

Author(s): Editorial Office
Volume: 14
Issue: 3
Year: 1993
A collection of Litera for Volume 14, Issue 3

Author(s): Editorial Office
Volume: 14
Issue: 3
Year: 1993
’n Retoriese analise van die vyf lykdigte in T.T. Cloete se Allotroop

Author(s): L. Viljoen
Volume: 16
Issue: 3
Year: 1995
Jukstaponering van Hom en my - die digter as hermeneut

Author(s): A. S. Robinson
Volume: 16
Issue: 3
Year: 1995
A collection of Litera for Volume 16, Issue 3

Author(s): Editorial Office
Volume: 16
Issue: 3
Year: 1995
Die fenomenologie van T.T. Cloete

Author(s): H. Viljoen
Volume: 16
Issue: 3
Year: 1995
Op welke wyse word die waarheid gelieg? Die kortverhale van T.T. Cloete

Author(s): H. du Plooy
Volume: 16
Issue: 3
Year: 1995
Die taal as katedraal: Driepas van T.T. Cloete

Author(s): A. van Jaarsveld | T. Gouws
Volume: 16
Issue: 3
Year: 1995
T.T. Cloete: prospekteerder van die albasterblou waterplaneet - ’n inleiding

Author(s): H. du Plooy
Volume: 16
Issue: 3
Year: 1995
Nederland(s) en sy (Suid-) Afrikaanse metafore

Author(s): H. Viljoen
Volume: 15
Issue: 3
Year: 1994
Die ontwikkeling van 'n paradigma vir die skryf van 'n kinderverhaal

Author(s): L. Theron | H. du Plessis
Volume: 15
Issue: 3
Year: 1994
Cyber against punk: Greg Bear’s Queen of Angels as metamorphosed cyberpunk

Author(s): M. F. Blatchford
Volume: 15
Issue: 3
Year: 1994
e.e. cummings as an Expressionist poet

Author(s): S. Coetzee-Van Rooy | A. L. Combrink
Volume: 15
Issue: 3
Year: 1994
Die werking van die musiekmotief in De koperen tuin van Simon Vestdijk

Author(s): B. van der Westhuizen
Volume: 15
Issue: 3
Year: 1994
A collection of Litera for Volume 15, Issue 3

Author(s): Editorial Office
Volume: 15
Issue: 3
Year: 1994
A collection of Book Reviews for Volume 15, Issue 3

Author(s): Editorial Office
Volume: 15
Issue: 3
Year: 1994
A three-dimensional approach to the gender/sex of nouns in Biblical Hebrew

Author(s): J. H. Kroeze
Volume: 15
Issue: 3
Year: 1994
The interpretation and evaluation of quantitative research studies in Second Language Acquisition

Author(s): C. Dreyer | J. L. van der Walt
Volume: 15
Issue: 3
Year: 1994
The spaces of truth and cathedral window light

Author(s): G. Gillespie
Volume: 17
Issue: 3
Year: 1996
Verteltoon as probleem in Gevaarlike land van Louis Krüger

Author(s): A. A.E. Gouws | J. H. Johl
Volume: 17
Issue: 3
Year: 1996
A Book Review for Volume 17, Issue 3

Author(s): Editorial Office
Volume: 17
Issue: 3
Year: 1996
Politieke determinante in die hedendaagse gesprek oor Afrikaans

Author(s): M. Verhoef
Volume: 17
Issue: 3
Year: 1996
A collection of Litera for Volume 17, Issue 3

Author(s): Editorial Office
Volume: 17
Issue: 3
Year: 1996
The compulsion to confess

Author(s): S. van Zyl | J. Sey
Volume: 17
Issue: 3
Year: 1996
The sexist nature of sexual expressions in Afrikaans

Author(s): G. B. van Huyssteen
Volume: 17
Issue: 3
Year: 1996
Die gebruik van die mite in Die werfbobbejaan van Alexander Strachan

Author(s): E. M.M. Klopper
Volume: 17
Issue: 3
Year: 1996
Die interfererende kontoere van Nijhoff en Cloete se poëtika

Author(s): A. Nel | T. Gouws
Volume: 16
Issue: 3
Year: 1995
Hibriditeit in ‘Kameelperd’ Goties geteken

Author(s): M. P. Beukes
Volume: 16
Issue: 3
Year: 1995
Idiolek van T.T. Cloete

Author(s): E. Jooste
Volume: 16
Issue: 3
Year: 1995
In memoriam: Agnes Barbara Bosch

Author(s): E. F. Kotzé
Volume: 19
Issue: 3
Year: 1998
Rituele van plesier: Dolf van Coller se Die Bieliebalies

Author(s): J. van Wyk
Volume: 19
Issue: 3
Year: 1998
Membraan, dialoog, Ians - Bakhtin/Venter

Author(s): H. Viljoen
Volume: 19
Issue: 3
Year: 1998
Die Clarens-inspirasie en ruimtebeelding in Plek van die bruin geeste (Elsabe Steenberg)

Author(s): B. van der Westhuizen | J. van der Elst
Volume: 19
Issue: 3
Year: 1998
Postmodernistiese tendense in Magersfontein, o Mogersfonfein! deur Etienne Leroux

Author(s): M. J. Prins
Volume: 19
Issue: 3
Year: 1998
Verhale oor die Anglo-Boereoorlog

Author(s): C. N. van der Merwe
Volume: 19
Issue: 3
Year: 1998
Reis as ondergrawing van meesterverhale: die reise van Ratkas en Isobelle

Author(s): W. Burger
Volume: 19
Issue: 3
Year: 1998
Redaksioneel

Author(s): H. Viljoen
Volume: 19
Issue: 3
Year: 1998
Dawie Steenberg - literator en mens

Author(s): J. van der Elst
Volume: 19
Issue: 3
Year: 1998
Catastrophe and beauty: Ways of Dying, Zakes Mda’s novel of the transition

Author(s): J. van Wyk
Volume: 18
Issue: 3
Year: 1997
Tales of transition

Author(s): H. Viljoen | E. Hentschel
Volume: 18
Issue: 3
Year: 1997
Parallels and contrasts - Wendezeit in South African and German literature

Author(s): P. Horn
Volume: 18
Issue: 3
Year: 1997
‘Op die limiete’: Karel Schoeman se Verkenning (1996)

Author(s): H. van Vuuren
Volume: 18
Issue: 3
Year: 1997
Flitse van sosiale verandering in enkele postmodernistiese Afrikaanse romans

Author(s): D. H. Steenberg
Volume: 18
Issue: 3
Year: 1997
Crossing Over. Stories of the transition, or ‘history from the inside’

Author(s): R. Gaylard
Volume: 18
Issue: 3
Year: 1997
A collection of Litera for Volume 18, Issue 3

Author(s): Editorial Office
Volume: 18
Issue: 3
Year: 1997
Mediatransformasie dek die tafel vir ’n nuwe joernalistiek

Author(s): J. D. Froneman
Volume: 18
Issue: 3
Year: 1997
Images of America in unified Germany

Author(s): S. Fröhlich
Volume: 18
Issue: 3
Year: 1997
Die Wende als Witz, Komische Darstellungen eines historischen Umbruchs

Author(s): W. Gabler
Volume: 18
Issue: 3
Year: 1997
Monika Maron: Love and writing in a political climate

Author(s): J. van Luxemburg
Volume: 18
Issue: 3
Year: 1997
Die geistig-kulturelle Lage im wieder-vereinigten Deutschland

Author(s): A. M. Rauch
Volume: 18
Issue: 3
Year: 1997
East German media in transition after reunification

Author(s): M. von Harpe
Volume: 18
Issue: 3
Year: 1997
Sprachliche Entfremdung als Phänomen des Umbruchs in der früheren DDR

Author(s): H. Ester
Volume: 18
Issue: 3
Year: 1997
‘Volkshelde’: die Boerekrygerbeeld en die konstruksie van Afrikanernasionalisme

Author(s): K. du Pisani
Volume: 20
Issue: 3
Year: 1999
Dagboeke as oorlogsdokumentasie: Johanna van Warmelo se dagboek en haar belewing van die Anglo-Boereoorlog

Author(s): R. van der Merwe | J. Grobler
Volume: 20
Issue: 3
Year: 1999
Die deurlopende koord

Author(s): H. du Plooy
Volume: 20
Issue: 3
Year: 1999
Die Anglo-Boereoorlog: ’n vertekende beeld vanuit die vreemde

Author(s): J. van der Elst
Volume: 20
Issue: 3
Year: 1999
Writing of(f) the women of the National Women’s Monument

Author(s): E. Cloete
Volume: 20
Issue: 3
Year: 1999
Die politiek van herinnering: spore van trauma

Author(s): J. Snyman
Volume: 20
Issue: 3
Year: 1999
Beelde van ’n oorlog - trauma en identiteit/Images of a war - trauma and identity

Author(s): H. Viljoen | K. du Pisani
Volume: 20
Issue: 3
Year: 1999
A collection of Litera for Volume 20, Issue 3

Author(s): Editorial Office
Volume: 20
Issue: 3
Year: 1999
A collection of Litera for Volume 19, Issue 3

Author(s): Editorial Office
Volume: 19
Issue: 3
Year: 1998
The musical magic of ambiguity in Benjamin Britten’s Death in Venice

Author(s): B.M. Spies
Volume: 22
Issue: 3
Year: 2001
Taaloordrag in die onderrig van Afrikaans as tweede taal

Author(s): M. Stander
Volume: 22
Issue: 3
Year: 2001
Litera

Author(s): Editorial Office
Volume: 22
Issue: 3
Year: 2001
Taalversorging - teoreties gefundeer in die taalpraktyk?

Author(s): A. du Plessis | W. A.M Carstens
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2000
Translating poetry: Creative art or semantic science? A case study

Author(s): C. Beckett
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2000
Die invloed van taalhoudings op onderrigmediumkeuse in Suid-Afrika

Author(s): C. de Wet
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2000
Crossing spatial and temporal boundaries: Three women in search of a future

Author(s): M. Wenzel
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2000
Assia Djebar, de l'écriture au cinéma

Author(s): S-D Ménager
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2000
The war poems of Mongane Serote: The Night Keeps Winking and A Tough Tale

Author(s): D. M. Hlabane
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2000
A Book Review for Volume 21, Issue 3

Author(s): Editorial Office
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2000
A collection of Litera for Volume 21, Issue 3

Author(s): Editorial Office
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2000
And a Threefold Cord: La Guma’s neglected masterpiece?

Author(s): G. Cornwell
Volume: 23
Issue: 3
Year: 2002
Oor Austro-Nederlands en die oorsprong van Afrikaans

Author(s): C. de Ruyter | E.F. Kotzé
Volume: 23
Issue: 3
Year: 2002
Die vertaler as bemagtigingsagent: ’n gevallestudie

Author(s): T.R. Rodrigues
Volume: 23
Issue: 3
Year: 2002
George Orwell's Animal Farm: A metonym for a dictatorship

Author(s): H. Sewlall
Volume: 23
Issue: 3
Year: 2002
Ezra Pound’s orientalist poetry, natural rootedness, and Lepidoptera

Author(s): J.E. Terblanche | R.F. Terblanche
Volume: 23
Issue: 3
Year: 2002
Aspekte van die outeursfunksie in Antjie Krog se Lady Anne (1989)

Author(s): M. Crous
Volume: 23
Issue: 3
Year: 2002
Litera

Author(s): Editorial Office
Volume: 23
Issue: 3
Year: 2002
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 23
Issue: 3
Year: 2002
Two bad-time stories and a song of hope

Author(s): A.H. Gagiano
Volume: 23
Issue: 3
Year: 2002
’n Huldeblyk: Barrie Hough 1953 – 2004

Author(s): E. Vos
Volume: 25
Issue: 3
Year: 2004
Post-apartheid representations of youth in the Zulu novel Kungasa ngifile

Author(s): N.S. Zulu
Volume: 25
Issue: 3
Year: 2004
Kinder- en jeugtoneel in Afrikaans: oorsig en tendense

Author(s): J.L. Coetser
Volume: 25
Issue: 3
Year: 2004
M.E.R. – 'Reg op ereplek' as kinderboekskrywer

Author(s): G. Wybenga
Volume: 25
Issue: 3
Year: 2004
Litera

Author(s): Editorial Office
Volume: 25
Issue: 3
Year: 2004
Shaping the self: A Bildungsroman for girls?

Author(s): I. Noomé
Volume: 25
Issue: 3
Year: 2004
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 25
Issue: 3
Year: 2004
English South African children’s literature and the environment

Author(s): E.R. Jenkins
Volume: 25
Issue: 3
Year: 2004
Humor in kinderverhale in die tersiêre en intermediêre fases van taalonderwys

Author(s): J. van Niekerk | B. van der Westhuizen
Volume: 25
Issue: 3
Year: 2004
Litera

Author(s): Editorial Office
Volume: 24
Issue: 3
Year: 2003
Op weg na ’n koherente siening van die taal- en tekspraktyk

Author(s): M. Verhoef | W.A.M. Carstens | K. van de Poel
Volume: 24
Issue: 3
Year: 2003
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 24
Issue: 3
Year: 2003
The top, the bottom and the middle: Space, class and gender in Metropolis

Author(s): D.C. Byrne
Volume: 24
Issue: 3
Year: 2003
Poësie en popkultuur: oor enkele gedigte van Joan Hambidge

Author(s): A. Nel
Volume: 24
Issue: 3
Year: 2003
Richard Murphy: a life in writing

Author(s): E. Meihuizen
Volume: 27
Issue: 3
Year: 2006
Sustaining the imaginative life: mythology and fantasy in Neil Gaiman’s American gods

Author(s): M. Slabbert | L. Viljoen
Volume: 27
Issue: 3
Year: 2006
Country of my skull/Skull of my country: Krog and Zagajewski, South Africa and Poland

Author(s): P. van Schalkwyk
Volume: 27
Issue: 3
Year: 2006
’n Leksikologiese studie van die klas adjektiewe waartoe ene behoort

Author(s): F. Ponelis
Volume: 27
Issue: 3
Year: 2006
Riviere as identiteitskonstrueerders

Author(s): S. Meyer
Volume: 27
Issue: 3
Year: 2006
Johannes Kerkorrel en postapartheid- Afrikaneridentiteit

Author(s): M. Viljoen
Volume: 26
Issue: 3
Year: 2005
Medea praat Afrikaans

Author(s): B. van Zyl Smit
Volume: 26
Issue: 3
Year: 2005
A socially committed literary work: perspectives on Elliot Zondi’s Insumansumane

Author(s): N.N. Mathonsi
Volume: 26
Issue: 3
Year: 2005
Echoes of orality in Christian Xhosa songs

Author(s): M.M. Somniso
Volume: 26
Issue: 3
Year: 2005
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 26
Issue: 3
Year: 2005
Litera

Author(s): Editorial Office
Volume: 26
Issue: 3
Year: 2005
Translating culture: Matthee’s Kringe in ’n bos as a case in point

Author(s): W. Cloete | M. Wenzel
Volume: 28
Issue: 3
Year: 2007
Humour and the locus of control in The Gruffalo (Julia Donaldson & Axel Scheffler)

Author(s): B. van der Westhuizen
Volume: 28
Issue: 3
Year: 2007
Fay Weldon, liberal feminism and the praxis of Praxis

Author(s): A. Foley
Volume: 28
Issue: 3
Year: 2007
Alan Paton’s unpublished fiction (1922- 1934): an initial appraisal

Author(s): D. Levey
Volume: 28
Issue: 3
Year: 2007
From self-identity to universality: a reading of Henri Lopes’ works

Author(s): P.K. Mwepu
Volume: 28
Issue: 3
Year: 2007
Litera

Author(s): Editorial Office
Volume: 28
Issue: 3
Year: 2007
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 28
Issue: 3
Year: 2007
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 27
Issue: 3
Year: 2006
Teks op teks op teks: intertekstualiteit in Ingrid Winterbach se Niggie

Author(s): M. Botha | H. van Vuuren
Volume: 27
Issue: 3
Year: 2006
The trace of Jewish suffering in Johannes Bobrowski’s poetry

Author(s): F. Wittenberg | H. Wittenberg
Volume: 30
Issue: 3
Year: 2009
Class politics in Mda’s Ways of dying

Author(s): M.T. Twalo
Volume: 30
Issue: 3
Year: 2009
G.H. Franz’s Modjadji : archetypes of time and the transcendence of history

Author(s): L.P. Boshego | D.W. Lloyd
Volume: 30
Issue: 3
Year: 2009
Deculturation: an Afrocentric critique of B.M. Khaketla’s Mosali a nkhola

Author(s): T. Selepe
Volume: 30
Issue: 3
Year: 2009
Germany: facing the Nazi past today

Author(s): I. Laurien
Volume: 30
Issue: 3
Year: 2009
Litera

Author(s): Editorial Office
Volume: 30
Issue: 3
Year: 2009
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 30
Issue: 3
Year: 2009
Litera

Author(s): Editorial Office
Volume: 29
Issue: 3
Year: 2008
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 29
Issue: 3
Year: 2008
Die aantrekkingskrag van die see

Author(s): I. Gertenbach
Volume: 29
Issue: 3
Year: 2008
Intertextuality shapes the poetry of Xhosa poets

Author(s): M.M. Somniso
Volume: 29
Issue: 3
Year: 2008
S.M. Guma and the Sesotho historical novel: an Afrocentric perspective

Author(s): T.J. Selepe
Volume: 29
Issue: 3
Year: 2008
Tokkelossie, “’n Boesman, outa Hendrik” en ontkennende close readings

Author(s): H. Willemse
Volume: 29
Issue: 3
Year: 2008
Litera

Author(s): Editorial Office
Volume: 32
Issue: 3
Year: 2011
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 32
Issue: 3
Year: 2011
Tribute

Author(s): Editorial Office
Volume: 31
Issue: 3
Year: 2010
Politics in poetry: epic poetry as a critique of Dutch culture

Author(s): O.M. Heynders
Volume: 31
Issue: 3
Year: 2010
Narratology and the study of lyric poetry

Author(s): H.J.G. Du Plooy
Volume: 31
Issue: 3
Year: 2010
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?