Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Geodetski vestnik

ISSN: 0351--0271
Publisher: Association of Surveyors of Slovenia


ADD TO MY LIST
 
Analiza višin poplavne vode v Ljubljani in na ljubljanskem barju ; Analysis of the flood in Ljubljana and on the ljubljana moor PDF available

Author(s): Božo Koler | Tilen Urbančič | Andrej Vidmar | Lidija Globevnik
Volume: 56
Issue: 4
Year: 2012
Digitalni modeli reliefa in matematično modeliranje drobirskih tokov ; Digital terrain models and mathematical modelling of debris flows PDF available

Author(s): Jošt Sodnik | Anja Vrečko | Tomaž Podobnikar | Matjaž Mikoš
Volume: 56
Issue: 4
Year: 2012
The analysis of data quality on topographic maps ; analiza kakovosti podatkov na topografskih kartah PDF available

Author(s): Miro Govedarica | Mirko Borisov
Volume: 55
Issue: 4
Year: 2011
Določitev nevertikalnosti visokih dimnikov ; Determination of the nonverticality of high chimneys PDF available

Author(s): Aleš Marjetič | Tomaž Ambrožič | Dušan Kogoj
Volume: 55
Issue: 4
Year: 2011
Object-based image analysis of remote sensing data ; Objektno usmerjena analiza podatkov daljinskega zaznavanja PDF available

Author(s): Tatjana Veljanovski | Urša Kanjir | Krištof Oštir
Volume: 55
Issue: 4
Year: 2011
Objektno usmerjena analiza podatkov daljinskega zaznavanja : Object-based image analysis of remote sensing data PDF available

Author(s): Tatjana Veljanovski | Urša Kanjir | Krištof Oštir
Volume: 55
Issue: 4
Year: 2011
Ocenjena sprememba pokrovnosti tal v statističnem GIS-u pokrovnosti in rabe tal Slovenije zaradi novopozidanih PDF available

Author(s): Danijela Šabić | Enisa H. Lojović | Ana Tretjak
Volume: 44
Issue: 4
Year: 2000
Upravljanje s prostorskimi podatki na terenskem računalniku PDF available

Author(s): Radoš Šumrada | Marjan Čeh
Volume: 44
Issue: 4
Year: 2000
Digitalne fotogrametrične kamere: nov sodobni pristop : Digital photogrammetric cameras: a new forward looking approach PDF available

Author(s): Peter Fricker | Rainer Sandau | Peter Schreiber
Volume: 44
Issue: 4
Year: 2000
Kombinirani izračun EUREF GPS-kampanj na območju Slovenije : Combined Solution of the EUREF GPS Campaigns of the Territory of Slovenia PDF available

Author(s): Sandi Berk | Žarko Komadina | Marijan Marjanović | Dalibor Radovan | Bojan Stopar
Volume: 47
Issue: 4
Year: 2003
Sistem zbirk prostorskih podatkov : System of Spatial Databases PDF available

Author(s): Tomaž Petek
Volume: 49
Issue: 4
Year: 2005
Izhodišča za novo prostorsko zakonodajo : Baselines for the New Spatial Legislation PDF available

Author(s): Metka Černelč
Volume: 49
Issue: 4
Year: 2005
Projekcije prihodnje rabe tal v mestni občini Koper na podlagi modela moland : Projections of future land use in the municipality of Koper based on the moland model PDF available

Author(s): Anton Perpar | Sarah Mubareka | Davor Deranja | Andrej Udovč | Marina Pintar
Volume: 54
Issue: 4
Year: 2010
Pregled razvoja elektronskih tahimetrov leica geosystems : Overview of development of electronic tachymeters leica geosystems PDF available

Author(s): Nedim Tuno | Admir Mulahusić | Aleš Marjetič | Dušan Kogoj
Volume: 54
Issue: 4
Year: 2010
Analiza preizkusa instrumentarija GNSS-RTK po navodilih standarda ISO 17123-8 : Analysis of GNSS-RTK instruments testing on the ISO 17123-8 instructions PDF available

Author(s): Polona Pavlovčič Prešeren | Albin Mencin | Bojan Stopar
Volume: 54
Issue: 4
Year: 2010
Določitev odklonov navpičnic iz geoidnih višin : Determination of deflection of the vertical from geoid heights PDF available

Author(s): Miran Kuhar | Marta Okorn | Bojan Stopar
Volume: 54
Issue: 4
Year: 2010
Ureditev podatkov DTK 5 : DTK 5 Data Arangement PDF available

Author(s): Saša Bobnar
Volume: 53
Issue: 4
Year: 2009
Definicija, realizacija in vzdrževanje modernih koordinatnih sistemov : Definition, Realization and Maintenance of Modern Coordinate Systmes PDF available

Author(s): Oskar Sterle | Polona Pavlovčič Prešeren | Miran Kuhar | Bojan Stopar
Volume: 53
Issue: 4
Year: 2009
Geodezija in direktiva INSPIRE : Geodesy And INSPIRE Directive PDF available

Author(s): Tomaž Petek
Volume: 52
Issue: 4
Year: 2008
Analiza primerov pogodbene komasacije za namen gradnje : Voluntary Land Readjustment Case-Analayses PDF available

Author(s): Angelca Borštnar | Mojca Foški
Volume: 52
Issue: 4
Year: 2008
Postopek generalnega vrednotenja nepremičnin : General Real Estate Valuation Procedure PDF available

Author(s): Martin Smodiš
Volume: 52
Issue: 4
Year: 2008
Information Required For Single Real Estate Valuation : Informacijske podlage za posamično vrednotenje nepremičnin PDF available

Author(s): Maruška Šubic Kovač | Albin Rakar
Volume: 52
Issue: 4
Year: 2008
Informacijske podlage za posamično vrednotenje nepremičnin : Information Required For Single Real Estate Valuation PDF available

Author(s): Maruška Šubic Kovač | Albin Rakar
Volume: 52
Issue: 4
Year: 2008
Uvajanje sodobnega višinskega sistema v Sloveniji : Towards a new height system in Slovenia PDF available

Author(s): Božo Koler | Klemen Medved | Miran Kuhar
Volume: 51
Issue: 4
Year: 2007
Vzpostavitev ESRS v Sloveniji : Realization of ESRS in Slovenia PDF available

Author(s): Bojan Stopar
Volume: 51
Issue: 4
Year: 2007
Recent steps towards the introduction of ETRS89 in Austria : Uvajanje ETRS89 v Avstriji PDF available

Author(s): Norbert Höggerl | Erich Imrek
Volume: 51
Issue: 4
Year: 2007
Realising of ETRS89 as the National reference frame in Norway - EUREF89 : Vzpostavitev ETRS89 kot državnega referenčnega sestava na Norveškem - EUREF89 PDF available

Author(s): Lars Jahr Bockmann | Oddgeir Kristiansen | Per-Christian Bratheim
Volume: 51
Issue: 4
Year: 2007
Vloga geodezije pri gradnji manj zahtevnih objektov : The role of surveying engineering in less demanding construction works PDF available

Author(s): Janez Goršič | Aleš Breznikar | Simona Savšek Safić
Volume: 50
Issue: 4
Year: 2006
Izdelava reliefne karte dela Pomurja : Production of the relief map of a part of Pomurje PDF available

Author(s): Slavko Zec | Dušan Petrovič
Volume: 50
Issue: 4
Year: 2006
Karte v tiskanih medijih v Sloveniji : Maps in newspapers in Slovenia PDF available

Author(s): Katarina Rauh | Dušan Petrovič
Volume: 50
Issue: 4
Year: 2006
Geodetska dela na novi mareografski postaji Koper : Geodetic Activities at the New Tide Gauge Station in Koper PDF available

Author(s): Bojan Stopar | Božo Koler | Dušan Kogoj | Oskar Sterle | Tomaž Ambrožič | Simona Savšek - Safić | Miran Kuhar | Dalibor Radovan
Volume: 50
Issue: 4
Year: 2006
Digitalni model višin Slovenije InSAR 25 : Digital elevation model InSAR 25 PDF available

Author(s): Krištof Oštir | Tomaž Podobnikar | Zoran Stančič | Jurij Mlinar
Volume: 44
Issue: 4
Year: 2000
Časovni podatki v prostoru in časovni referenčni sistem PDF available

Author(s): Radoš Šumrada
Volume: 46
Issue: 4
Year: 2002
Model zemeljskega površja - DMR ali DMV? : Earth's Digital Surface Model - DTM or DEM? PDF available

Author(s): Tomaž Podobnikar
Volume: 46
Issue: 4
Year: 2002
Načini določanja položaja s satelitskimi tehnikami : Satellite-Based Point Positioning Techniques PDF available

Author(s): Klemen Kozmus | Bojan Stopar
Volume: 47
Issue: 4
Year: 2003
Planiška letalnica z vidika geodezije : Planica Ski Jump – Geodetic Aspect PDF available

Author(s): Jure Podbevšek | Janez Gorišek | Mitja Lakner | Dušan Kogoj
Volume: 48
Issue: 4
Year: 2004
New Challenges to Education In Geodesy and Geoinformation PDF available

Author(s): Holger Magel | Joc Triglav
Volume: 48
Issue: 4
Year: 2004
Tehnične lastnosti tahimetrov Leica Geosystems : Technical Properties of Tachymeters Leica Geosystems PDF available

Author(s): Dušan Kogoj | Gregor Bilban | Sonja Bogatin
Volume: 48
Issue: 4
Year: 2004
Prehod od osrednje k porazdeljeni uporabi tehnologije GIS-ov PDF available

Author(s): Radoš Šumrada
Volume: 45
Issue: 4
Year: 2001
Geodezija v Sloveniji v obdobju 1945–2000 : 2. del PDF available

Author(s): Milan Naprudnik
Volume: 46
Issue: 4
Year: 2002
O ekstremnih točkah našega planeta PDF available

Author(s): Marjan Jenko
Volume: 45
Issue: 4
Year: 2001
Geodezija v Sloveniji v obdobju 1945-2000 (5. del) PDF available

Author(s): Milan Naprudnik
Volume: 47
Issue: 4
Year: 2003
Novi izzivi za izobraževanje na področju geodezije in geoinformatike PDF available

Author(s): Holger Magel. | Joc Triglav
Volume: 48
Issue: 4
Year: 2004
Semantični splet in koncept globalne geo-ontologije ; Semantic web and the concept of global geo-ontology PDF available

Author(s): Marjan Čeh | Domen Smole | Tomaž Podobnikar
Volume: 57
Issue: 3
Year: 2013
Deformacijska analiza po postopku fredericton ; Deformation analysis: the fredericton approach PDF available

Author(s): Anja Vrečko | Tomaž Ambrožič
Volume: 57
Issue: 3
Year: 2013
Merjenje malih alpskih ledenikov: primeri iz Slovenije in Avstrije ; Measurements of small alpine glaciers: examples from Slovenia and Austria PDF available

Author(s): Mihaela Triglav Čekada | Matija Zorn | Viktor Kaufmann | Gerhard Karl Lieb
Volume: 56
Issue: 3
Year: 2012
Pregled funkcionalnih regij po izbranih državah : review of functional regions in selected countries PDF available

Author(s): Samo Drobne | Miha Konjar | Anka Lisec
Volume: 55
Issue: 3
Year: 2011
Land use classification based on the intensity value of the reflected laser beam : Klasifikacija rabe površin iz vrednosti intenzitete PDF available

Author(s): Mojca Kosmatin Fras | Maria Attwenger | Maja Bitenc
Volume: 51
Issue: 3
Year: 2007
URBAN - podatkovno jedro prostorskega informacijskega sistema Mestne občine Maribor PDF available

Author(s): Tilen Škraba | Staško Vešligaj | Aleš Šuntar
Volume: 45
Issue: 3
Year: 2001
Narava in varstvo narave v elektronskem poslovanju PDF available

Author(s): Jurij Dobravec
Volume: 45
Issue: 3
Year: 2001
Uporaba GIS-a pri ravnanju z odpadki PDF available

Author(s): Boštjan Turk
Volume: 45
Issue: 3
Year: 2001
Geoinformacijska tehnologija v Telekomu Slovenije PDF available

Author(s): Roman Korenini
Volume: 45
Issue: 3
Year: 2001
Izkušnje pri vzpostavljanju in uporabi diferencialne GPS referenčne postaje za potrebe geodetskih meritev PDF available

Author(s): Aljoša Žerjal | Igor Maher
Volume: 45
Issue: 3
Year: 2001
Uporaba podatkov CORINE Land Cover informacijskega sistema o gozdovih na državni ravni PDF available

Author(s): Milan Hočevar | Andrej Kobler
Volume: 45
Issue: 3
Year: 2001
Digitalni model reliefa Slovenije iz raznih geodetskih podatkov PDF available

Author(s): Tomaž Podobnikar | Zoran Stančič | Krištof Oštir | Jurij Mlinar
Volume: 45
Issue: 3
Year: 2001
Instrumenti za izboljšanje agrarne strukture - izziv za geodetsko stroko PDF available

Author(s): Anton Prosen | Metka Cerjak
Volume: 45
Issue: 3
Year: 2001
Študij zemljemerstva za upravljanje nepremičnin na Švedskem v šolskem letu 2000/2001 PDF available

Author(s): Marjan Čeh | Hans Mattsson
Volume: 45
Issue: 3
Year: 2001
Model uvedbe davka na nepremičnine v Sloveniji PDF available

Author(s): Neva Žibrik
Volume: 45
Issue: 3
Year: 2001
Državni projekti na področju evidentiranja nepremičnin PDF available

Author(s): Božena Lipej
Volume: 45
Issue: 3
Year: 2001
Pregled razvoja digitalnih baz zemljiškega katastra v zadnjem desetletju PDF available

Author(s): Anton Kupic | Edvard Mivšek | Anton Kogovšek
Volume: 45
Issue: 3
Year: 2001
Usmeritve pri upravljanju z nepremičninami v evropskem in širšem prostoru PDF available

Author(s): Božena Lipej
Volume: 45
Issue: 3
Year: 2001
Geodetske podlage in topografska baza : Maps for Spatial Plans and Topographic Database PDF available

Author(s): Marjana Duhovnik | Marija Brnot | Dušan Petrovič | Primož Kete
Volume: 47
Issue: 3
Year: 2003
Določitev absolutnega položaja GPS-sprejemnika iz kodnih opazovanj : Absolute GPS Positioning from Code Observations PDF available

Author(s): Polona Pavlovčič Prešeren | Bojan Stopar
Volume: 49
Issue: 3
Year: 2005
Real estate market activity in Slovenia in 2000-2006 PDF available

Author(s): Samo Drobne | Tomaž Grilj | Anka Lisec
Volume: 53
Issue: 3
Year: 2009
Dejavnost trga nepremičnin v Sloveniji v obdobju 2000–2006 : Real estate market activity in Slovenia in 2000-2006 PDF available

Author(s): Samo Drobne | Tomaž Grilj | Anka Lisec
Volume: 53
Issue: 3
Year: 2009
Množično vrednotenje kmetijskih zemljišč : Mass Appraisal of Agricultural Land PDF available

Author(s): Valenka Drčar Matko
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2008
Zgodovina geodetskih meritev na Triglavskem ledeniku : The History of Geodetic Surveys on Triglav Glacier PDF available

Author(s): Mihaela Triglav Čekada | Matej Gabrovec
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2008
Avtomatski elektronski tahimetri ali kam vodi razvoj TPS sistemov : Automatical Total Stations or where the Development of TPS Systems goes PDF available

Author(s): Marko Matija Valh | Aleš Marjetič | Vesna Ježovnik | Dušan Kogoj
Volume: 52
Issue: 3
Year: 2008
Geodetski datum in s-transformacija : Geodetic datum and s-transformation

Author(s): Aleš Marjetič | Bojan Stopar
Volume: 51
Issue: 3
Year: 2007
Digitalni model reliefa in satelitske ortofoto karte PDF available

Author(s): Janko Rozman
Volume: 44
Issue: 3
Year: 2000
Evropski in globalni model geoida na območju Slovenije PDF available

Author(s): Miran Kuhar | Peter Prešeren
Volume: 44
Issue: 3
Year: 2000
Metodologija za objektne kataloge PDF available

Author(s): Radoš Šumrada
Volume: 46
Issue: 3
Year: 2002
Slovensko-italijanska državna meja : The State Border between Slovenia and Italy PDF available

Author(s): Blaž Mozetič
Volume: 48
Issue: 3
Year: 2004
Deformacijska analiza po postopku Karlsruhe : Deformation Analysis, Karlsruhe Approach PDF available

Author(s): Tomaž Ambrožič
Volume: 48
Issue: 3
Year: 2004
Prikaz velikih količin geometrijskih podatkov preko interneta PDF available

Author(s): Sebastian Krivograd | Borut Žalik
Volume: 45
Issue: 3
Year: 2001
Geografski informacijski sistemi - interaktivna informacijska paradigma PDF available

Author(s): Borut Žalik | David Pogorelec
Volume: 45
Issue: 3
Year: 2001
Upravljanje s prostorom in geoinformacijska infrastruktura - GII PDF available

Author(s): Jurij Režek | Aleš Šuntar
Volume: 45
Issue: 3
Year: 2001
Smernice nadaljnega posodabljanja nepremičninskih evidenc GURS PDF available

Author(s): Anton Kupic | Edvard Mivšek
Volume: 45
Issue: 3
Year: 2001
Nacionalni nepremičninski sistem PDF available

Author(s): Dušan Mitrović
Volume: 45
Issue: 3
Year: 2001
Elektronska navigacijska karta (ENC) Koprskega zaliva : Electronic Navigational Chart (ENC) of the Bay of Koper PDF available

Author(s): Primož Kete | Igor Karničnik | Dalibor Radovan
Volume: 47
Issue: 3
Year: 2003
Vzpostavitev katastra stavb - registrski podatki : The Setup of Building Cadastre - Registry Data PDF available

Author(s): Matjaž Grilc | Ema Pogorelčnik | Mihaela Triglav | Borut Pegan-Žvokelj
Volume: 47
Issue: 3
Year: 2003
Izbira lokacije za postavitev geomagnetnega observatorija v Sloveniji : Site selection for a permanent geomagnetic observation station in Slovenia PDF available

Author(s): Dejan Paliska | Rudi Čop | Daša Fabjan | Samo Drobne
Volume: 54
Issue: 3
Year: 2010
Realizacija geodezije v geotehniki : Realisation of geodesy in geotechnics PDF available

Author(s): Božo Koler | Simona Savšek | Tomaž Ambrožič | Oskar Sterle | Bojan Stopar | Dušan Kogoj
Volume: 54
Issue: 3
Year: 2010
Analitične metode in nove tehnologije geometrične analize in georeferenčne vizualizacije zgodovinskih kart PDF available

Author(s): Caterina Balletti | Carlo Monti | Francesco Guerra
Volume: 44
Issue: 3
Year: 2000
Geodezija v Sloveniji v obdobju 1945-2000 : 1. del PDF available

Author(s): Milan Naprudnik
Volume: 46
Issue: 3
Year: 2002
Dejavnosti državne geodetske službe v Evropi PDF available

Author(s): Samo Drobne | Maja Simon
Volume: 46
Issue: 3
Year: 2002
Podatki iz višin danes in jutri PDF available

Author(s): Janez Oven
Volume: 45
Issue: 3
Year: 2001
Topografska baza PDF available

Author(s): Marjana Duhovnik | Jurij Mlinar | Marjan Podobnikar
Volume: 45
Issue: 3
Year: 2001
Prostorsko planiranje za potrebe obrambe PDF available

Author(s): Alma Zavodnik | Miran Ferlan | Samo Drobne | Marjan Čeh
Volume: 45
Issue: 3
Year: 2001
Integralni geoinformacijski center CPK PDF available

Author(s): Jure Jesih | Jure Beseničar
Volume: 45
Issue: 3
Year: 2001
Izbira primerne metode računanja vidnosti na digitalnem modelu reliefa PDF available

Author(s): Branko Kaučič | Borut Žalik
Volume: 45
Issue: 3
Year: 2001
Možnost izvedbe komasacije stavbnih zemljišč v Sloveniji PDF available

Author(s): Mojca Foški | Anton Prosen
Volume: 45
Issue: 3
Year: 2001
Sprememba paradigme PDF available

Author(s): Bojan Stanonik
Volume: 45
Issue: 3
Year: 2001
Geodezija v Sloveniji v obdobju 1945-2000 (4. del) PDF available

Author(s): Milan Naprudnik
Volume: 47
Issue: 3
Year: 2003
Definiranje pojma javno dobro : Definition of Term Public Good PDF available

Author(s): Marijana Vugrin
Volume: 49
Issue: 3
Year: 2005
Model magnetne deklinacije za Slovenijo ; The model of magnetic declination of Slovenia PDF available

Author(s): Tomaž Žagar | Dalibor Radovan
Volume: 56
Issue: 2
Year: 2012
Trajno varovana kmetijska zemljišča in bližina vodnih virov, primernih za namakanje ; Permanently protected agricultural land and the location of water sources suitable for irrigation PDF available

Author(s): Rozalija Cvejić | Matjaž Tratnik | Jana Meljo | Aleš Bizjak | Tanja Prešeren | Karin Kompare | Franci Steinman | Kim Mezga | Janko Urbanc | Marina Pintar
Volume: 56
Issue: 2
Year: 2012
Dileme na pobudah temelječega prostorskega planiranja ; Dilemmas of urban planning based on private initiatives PDF available

Author(s): Jure Zavrtanik | Andrej Pogačnik
Volume: 56
Issue: 2
Year: 2012
Vloga kakovostnega višinskega sistema in geoida za izvedbo gnss-višinomerstva : The quality role of height system and geoid model in the realization of gnss heighting PDF available

Author(s): Božo Koler | Miran Kuhar | Sandi Berk | Klemen Medved | Ove Omang | Dag Solheim
Volume: 55
Issue: 2
Year: 2011
Analiza stanja pri uvajanju sodobnega višinskega sistema : Status of the new height system development PDF available

Author(s): Božo Koler | Nuša Vardjan | Tilen Urbančič
Volume: 55
Issue: 2
Year: 2011
Kaskadna nekakovost geodetskih podatkov : Cascading poor quality of geodetic data PDF available

Author(s): Dalibor Radovan
Volume: 55
Issue: 2
Year: 2011
Kakovost podatkov in direktiva inspire : data quality and the inspire directive PDF available

Author(s): Irena Ažman
Volume: 55
Issue: 2
Year: 2011
Analiza skladnosti D48/GK- in D96/TM-koordinat zemljiškokatastrskih točk v Pomurju PDF available

Author(s): Sandi Berk | Žarko Komadina | Joc Triglav
Volume: 55
Issue: 2
Year: 2011
Iz znanosti in stroke kaj pa topografija? Stanje in kakovost topografskih podatkov v Sloveniji : What about topography? Status and quality of topographic data in Slovenia PDF available

Author(s): Dušan Petrovič | Tomaž Podobnikar | Dejan Grigillo | Klemen Kozmus Trajkovski | Anja Vrečko | Tilen Urbančič | Mojca Kosmatin Fras
Volume: 55
Issue: 2
Year: 2011
Spatial planning - what for? : Prostorsko planiranje – čemu? PDF available

Author(s): Marjan Ravbar
Volume: 51
Issue: 2
Year: 2007
Izračun položaja GPS-satelita iz podatkov preciznih efimerid : GPS-orbit computation from precise ephemeris data PDF available

Author(s): Polona Pavlovčič Prešeren | Bojan Stopar
Volume: 49
Issue: 2
Year: 2005
Izračun položaja GPS-satelita iz podatkov oddanih efemerid : GPS-Orbit Computation from Broadcast Ephemeris Data PDF available

Author(s): Polona Pavlovčič Prešeren | Bojan Stopar
Volume: 48
Issue: 2
Year: 2004
Raziskava uporabe ortofota (DOF5) v praksi : Research on the use of Orthophoto (DOF5) in Practice PDF available

Author(s): Mojca Kosmatin Fras | Samo Drobne | Helena Gregorič | Janez Oven
Volume: 50
Issue: 2
Year: 2006
Setting-Up Public Infrastructure Records – a Renewed Challenge for Geodesy : Vzpostavitev sistema evidentiranja gospodarske javne infrastrukture – ponovni izziv za geodezijo PDF available

Author(s): Jurij Mlinar | Matjaž Grilc | Andrej Mesner | Martin Puhar | Dominik Bovha
Volume: 50
Issue: 2
Year: 2006
Analiza krajinskih tipov z uporabo nevronskih mrež : Analysis of Landscape Types Using Artificial Neural Networks PDF available

Author(s): Lidija Breskvar Žaucer | Janez Marušič
Volume: 50
Issue: 2
Year: 2006
Terrain Topography amd Debris-flow Modelling : Topografija površja in modeliranje gibanja drobirskih tokov PDF available

Author(s): Jošt Sodnik | Urška Petje | Matjaž Mikoš
Volume: 53
Issue: 2
Year: 2009
Topografija površja in modeliranje gibanja drobirskih tokov : Terrain Topography amd Debris-flow Modelling PDF available

Author(s): Jošt Sodnik | Urška Petje | Matjaž Mikoš
Volume: 53
Issue: 2
Year: 2009
Pridobitev lastninske pravice nad nepremičninami v javno korist : Acquisition of Real Property for Public Benefit PDF available

Author(s): Miran Ferlan | Anka Lisec | Marjan Čeh | Radoš Šumrada
Volume: 53
Issue: 2
Year: 2009
Izravnava opazovanj v osnovni gravimetrični mreži Republike Slovenije : Adjustment of Gravimetric Network of Slovenia PDF available

Author(s): Klemen Medved | Miran Kuhar | Bojan Stopar | Božo Koler
Volume: 53
Issue: 2
Year: 2009
Complete Automation of the relative Orientation of a Stereopair : Avtomatizacija celotnega postopka relativne orientacije stereopara PDF available

Author(s): Mojca Kosmatin Fras | Rok Vezočnik | Tomaž Gvozdanović | Dušan Kogoj
Volume: 52
Issue: 2
Year: 2008
Avtomatizacija celotnega postopka relativne orientacije stereopara : Complete Automation of the relative Orientation of a Stereopair PDF available

Author(s): Mojca Kosmatin Fras | Rok Vezočnik | Tomaž Gvozdanović | Dušan Kogoj
Volume: 52
Issue: 2
Year: 2008
Zaščita in ohranjanje vrednosti gospodarske javne infrastrukture : Protection And Conservation Of The Value Of Public Infrastructure PDF available

Author(s): Albin Rakar | Andrej Mesner | Jurij Mlinar | Niko Šarlah | Maruška Šubic-Kovač
Volume: 54
Issue: 2
Year: 2010
GPS-višinomerstvo s pomočjo RTK-metode izmere : GPS Levelling using the RTK Method of Surveying PDF available

Author(s): Marko Goleš | Miran Kuhar
Volume: 52
Issue: 2
Year: 2008
Optimizacija opazovanj v geodeziji : Optimal Design of Geodetic Measurements PDF available

Author(s): Blaž Mozetič | Bojan Stopar
Volume: 52
Issue: 2
Year: 2008
Izdelava dinamične karte : Dynamic Map Production PDF available

Author(s): Marko Breščak
Volume: 48
Issue: 2
Year: 2004
Mnenje diplomantov o učinkovitosti študija geodezije : Graduates’ opinion on Efficiency of Study Programmes of Surveying PDF available

Author(s): Samo Drobne | Aleš Breznikar | Urška Babič
Volume: 50
Issue: 2
Year: 2006
Uporaba Kalmanovega filtra v terestrični geodeziji : Use of Kalman Filter in Terrestrial Geodesy PDF available

Author(s): Sonja Bogatin | Dušan Kogoj
Volume: 50
Issue: 2
Year: 2006
Pridobivanje digitalnih podatkov za potrebe projektov PDF available

Author(s): Edvard Mivšek | Martin Puhar
Volume: 44
Issue: 1-2
Year: 2000
Rotunda Carmine - kulturna dediščina in fotogrametrija PDF available

Author(s): Katja Oven
Volume: 45
Issue: 1-2
Year: 2001
Moderni geodetski koordinatni sistemi in astrogeodetska mreža Slovenije PDF available

Author(s): Bojan Stopar | Miran Kuhar
Volume: 45
Issue: 1-2
Year: 2001
Osončenost površja Slovenije : Solar Illumination Radiation of Slovenia PDF available

Author(s): Klemen Zakšek | Krištof Oštir | Tomaž Podobnikar
Volume: 47
Issue: 1-2
Year: 2003
Kompariranje in kalibriranje elektronskih tahimetrov : Comparison and Calibration of Electronic Distance Meters PDF available

Author(s): Dušan Kogoj | Florjan Vodopivec
Volume: 47
Issue: 1-2
Year: 2003
Ugotavljanje premikov točk v geodetski mreži : Determining Point Displacements in a Geodetic Network PDF available

Author(s): Simona Savšek-Safić | Tomaž Ambrožič | Bojan Stopar | Goran Turk
Volume: 47
Issue: 1-2
Year: 2003
Vloga geodezije (kartografije) pri uresničevanju alpske konvencije PDF available

Author(s): Erna Flogie
Volume: 46
Issue: 1-2
Year: 2002
Legal Issues Regarding Spatial Data PDF available

Author(s): Radoš Šumrada
Volume: 46
Issue: 1-2
Year: 2002
Pravni problemi in prostorski podatki PDF available

Author(s): Radoš Šumrada
Volume: 46
Issue: 1-2
Year: 2002
Metapodatki - zakaj sploh opisati prostorske podatke PDF available

Author(s): Tomaž Petek
Volume: 46
Issue: 1-2
Year: 2002
Prvi komparator za kompariranje kodiranih nivelmanskih lat v Sloveniji PDF available

Author(s): Florjan Vodopivec | Dušan Kogoj
Volume: 46
Issue: 1-2
Year: 2002
Geodetske meritve stabilnosti tal ob tektonskih prelomih na območju Slovenije PDF available

Author(s): Dušan Kogoj
Volume: 44
Issue: 1-2
Year: 2000
Triangulirajmo mnogokotnik PDF available

Author(s): Marko Lamot | Borut Žalik
Volume: 44
Issue: 1-2
Year: 2000
Analiza natančnosti določitve koordinat točk v ravninski mreži z metodo Monte Carlo PDF available

Author(s): Tomaž Ambrožič | Goran Turk
Volume: 44
Issue: 1-2
Year: 2000
Oblikovanje zemljepisnih imen za izris ortofota v merilu 1:5000 PDF available

Author(s): Blaž Mozetič
Volume: 46
Issue: 1-2
Year: 2002
Izdelava anaglifne karte : Making the anaglyph map PDF available

Author(s): Krešimir Keresteš
Volume: 44
Issue: 1-2
Year: 2000
Katastrska meja PDF available

Author(s): Miroslav Logar
Volume: 45
Issue: 1-2
Year: 2001
Avtomatska kontrola logične konsistence 3D baze mestnega jedra : Logical consistency checking in a city 3D base PDF available

Author(s): Dalibor Radovan | Miran Janežič
Volume: 45
Issue: 1-2
Year: 2001
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?