Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Yönetim ve Ekonomi

ISSN: 1302--0064
Publisher: Celal Bayar University


ADD TO MY LIST
 
Hisse Senetleri Fiyatlarının Belirlenmesinde Finansal Oranların Rolü(The Role of Financial Ratios in Determining the Stock Prices) PDF available

Author(s): Oğuzhan AYDEMİR | Serdar ÖGEL | Gökhan DEMİRTAŞ
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2012
Mamul Geliştirme Sürecinde Hedef Maliyetleme(Target Costing in Product Development Process) PDF available

Author(s): Ayşe N. YERELİ | Semra DOĞAN | Damla ŞAHİN
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2012
Türkiye’de Sosyal Yardım Uygulamaları(Social Welfare Practices In Turkey) PDF available

Author(s): Eyüp ZENGİN | Ayhan ŞAHİN | Salih ÖZCAN
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2012
Kamu Kesiminde Ekran Önü Çalışması Koşulları(The Working Conditions of Visual Display Units in Public Sector) PDF available

Author(s): Tunç DEMİRBİLEK | M. Vedat PAZARLIOĞLU
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2004
Finansman Yöntemi Olarak Risk Sermayesi(A Financial Method: Venture Capital) PDF available

Author(s): Tayfun Deniz KUĞU
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2004
Dış Ticaretimizde Türk Cumhuriyetlerinin Yeri ve Önemi(The Place and Importance of Turkic Republics in Turkey’s Foreign Trade) PDF available

Author(s): Selahattin BEKMEZ | Aysun DANIŞMAN | Ürün ÖZGEN
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2004
Tekstil ve Konfeksiyon Sanayinin Rekabet Gücü PDF available

Author(s): İlkay DİLBER
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2004
İMKB’de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim(Price-Volume Relationship in ISE – Asymmetric Interaction) PDF available

Author(s): Koray KAYALIDERE | Hüseyin AKTAŞ
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
Kamusal Mallar Teorisinin Değişimi:Bölgesel Kamusal Mallar(The Change of Public Goods Theory: Regional Public Goods) PDF available

Author(s): A. Kemal ÇELEBİ | A. Zafer YALÇIN
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2008
Schooling, Risk Attitude and Growth(Okullaşma, Risk Alma Eğilimi ve Büyüme) PDF available

Author(s): Jinyoung HWANG | Sacit Hadi AKDEDE
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2006
Türkiye’de Kooperatiflerin Vergilendirilmesi(Taxation on Cooperatives In Turkey) PDF available

Author(s): O. Murat KOÇTÜRK
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2006
Entelektüel Sermayeyi Ölçme ve Raporlama Yöntemleri(Methods Used To Measure And Report Intellectual Capital) PDF available

Author(s): Ayşe N. YERELİ | Gülşen GERŞİL
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2005
Bireycilik ve Yeni Kariyer Yönelimleri(Individualism and New Career Orientations) PDF available

Author(s): Barış SEÇER | Efe ÇINAR
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2011
Bütçe Açıklarının Ampirik Analizi(Empirical Analysis of Budget Deficits) PDF available

Author(s): Osman PEKER | İsmet GÖÇER
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2012
Export Dynamics in Emerging Market Economies(Gelişmekte Olan Piyasa Ekonomilerinde İhracatın Dinamikleri) PDF available

Author(s): Asuman KOÇ YURTKUR | Arzu TAY BAYRAMOĞLU
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2012
Yeni Bir Felsefe Işığında Yan Sanayilerden Beklenenler ve Tam Zamanında Üretim PDF available

Author(s): Ali Rıza FİRUZAN | Yusuf Yüksel AYVAZ
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2004
Türkiye’de Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Uygulanan Para Politikaları PDF available

Author(s): Ozan BAHAR
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2004
Tedarik Zincirleri İçin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasarımı PDF available

Author(s): Hilmi YÜKSEL
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2004
İşletmelerde Yönetim Bilişim Sistemleri( PDF available

Author(s): Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2004
11 No'lu Türkiye Muhasebe Standardı-Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması PDF available

Author(s): Feriştah SÖNMEZ
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2004
1980’den Günümüze Türkiye’de Enflasyon Serüveni PDF available

Author(s): Esenay AYDOĞAN
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2004
Türkiye’de İhracat Projeksiyonu PDF available

Author(s): Burcu GEDİZ | M. Hakan YALÇINKAYA
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2004
KOBİ’lerde CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) İçin Stratejiler PDF available

Author(s): Yasemin ORAMAN
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2004
Bulanık Araç Rotalama Problemlerine Bir Model Önerisi ve Bir Uygulama PDF available

Author(s): İbrahim GÜNGÖR | Ahmet ERGÜLEN
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2006
Örgütsel Cinsiyetlerin Örgütsel Davranışa Yansıması(Reflections Of Organizational Gender In Organizational Behavior) PDF available

Author(s): Ayşen TEMEL | Mehmet YAKIN | Sema MİSCİ
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2006
İşletmeler İçin Bilgi Birikimi Yönetimi(Knoweldge Management For Organization) PDF available

Author(s): Aykut Hamit TURAN | Hüseyin ŞENKAYAS
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2006
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?