Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

History Studies : International Journal of History

ISSN: 1309--4688
Publisher: History Studies : International Journal of History


ADD TO MY LIST
 
Ortadoğu Kavramı ve Sınırları Üzerine Bir Değerlendirme/// An Analysis on the Term “Middle East” and its Boundaries PDF available

Author(s): Serdar Sakin | Can Deveci
Volume: Special Issue
Issue: Special Issue
Year: 2011
U.S. Diplomacy in the Arab-Israeli Conflict (1948-1973)/// Arap-İsrail Çatışmasında ABD diplomasisi (1948-1973) PDF available

Author(s): Samuel J. Kuruvilla
Volume: Special Issue
Issue: Special Issue
Year: 2011
The American Board And The Ottoman Women's Education//// Amerikan Board ve Osmanlı Kadınlarının Eğitimi PDF available

Author(s): Gülbadi Alan | Gökhan Bolat
Volume: Special Issue
Issue: Special Issue
Year: 2011
Secularization of the Islamic Movement in Algeria/// Cezayir’deki İslami Hareketin Laikleştirilmesi PDF available

Author(s): M. Taibi Ghomari
Volume: Special Issue
Issue: Special Issue
Year: 2010
Kudüs’te Yahudi İsyanı ve Yahudiler/// Jewish Rebellion in Jerusalem and Jews PDF available

Author(s): Hatice P. Erdemir | Halil Erdemir
Volume: Special Issue
Issue: Special Issue
Year: 2010
Türk Basınına Göre Hicaz Demiryolu (1900-1918)/// According to Turkish Press Hedjaz Railway (1900-1919) PDF available

Author(s): Emrah Çetin
Volume: Special Issue
Issue: Special Issue
Year: 2010
Muş Sancağı’nda Ermeni Mezalimi (1915-1918)/// Armenian Atrocities in Muş Sanjak (1915-1918) PDF available

Author(s): Yılmaz KARADENİZ
Volume: Special Issue
Issue: Special Issue
Year: 2010
İcmal Defterlerine Göre Safed'de Timar/// Timar in the Safad According to the Icmal Defters PDF available

Author(s): Ünal TAŞKIN
Volume: Special Issue
Issue: Special Issue
Year: 2010
Arap Ülkelerinde Osmanlı İdaresi/// Ottoman Administration in Arabian Countries PDF available

Author(s): Mustafa ÖZTÜRK
Volume: Special Issue
Issue: Special Issue
Year: 2010
Turkey's Middle East Policy in the Post-Cold War Era/// Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Ortadoğu Politikası PDF available

Author(s): Elvan ÖZDEMİR
Volume: Special Issue
Issue: Special Issue
Year: 2010
The Politics of Mainstream Christianity in Jerusalem/// Kudüs‟te Ortodoks Hristiyanlığın Politikaları PDF available

Author(s): Samuel J. KURUVİLLA
Volume: Special Issue
Issue: Special Issue
Year: 2010
1917 Tarihli Karaman-Konya-Ereğli Haritası ve Değerlendirilmesi//// An Evaluation of a 1917 Map of Karaman-Konya-Eregli PDF available

Author(s): Alaattin Uca | Aytunç Ülker
Volume: Special Issue
Issue: Halil Inalcık Armağanı
Year: 2013
Erzurum’un İlkçağ Tarihi Araştırmalarına Bir Bakış/// A Glance at the Ancient Period Studies of Erzurum PDF available

Author(s): Selma Pehlivan
Volume: Special Issue
Issue: Halil Inalcık Armağanı
Year: 2013
İslamiyet’ten Önce Türklerin Din Anlayışı ve Gök Tanrı Dini ///The Pre-Islamic Religion Concept of Turks and Gok Tengri Religion PDF available

Author(s): Murat Öztürk
Volume: Special Issue
Issue: Halil Inalcık Armağanı
Year: 2013
Siirt Halkevi ve Faaliyetleri (1934-1951)/// Siirt People’s House and Its Activities (1934-1951) PDF available

Author(s): Said Olgun
Volume: Special Issue
Issue: Halil Inalcık Armağanı
Year: 2013
Vize Sancağı Dirlikleri (1530-1568)/// Fiefs in the Sandjak of Vize (1530-1568) PDF available

Author(s): Volkan Ertürk
Volume: Special Issue
Issue: Halil Inalcık Armağanı
Year: 2013
Mursaloğlu Mustafa Şevki Paşa (1840-1914)/// Mursaloğlu Mustafa Şevki Pasha (1840-1914) PDF available

Author(s): Aydın Efe
Volume: Special Issue
Issue: Halil Inalcık Armağanı
Year: 2013
Macar Tarihinde Peçenekler/// Pechenegs in the Hungarian History PDF available

Author(s): Gökhan Dilbaş
Volume: Special Issue
Issue: Halil Inalcık Armağanı
Year: 2013
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: The Critiques of Zionism/// Siyonizmin Kritiği PDF available

Author(s): Margaret Rose Graham
Volume: Special Issue
Issue: Halil Inalcık Armağanı
Year: 2013
Biyografi: Prof Dr. Halil İnalcık PDF available

Author(s): Zübeyde GüneĢ Yağcı
Volume: Special Issue
Issue: Halil Inalcık Armağanı
Year: 2013
Ankara’nın Kalecik İlçesindeki Camiler //// Mosques in the Kalecik District of Ankara PDF available

Author(s): Savaş Yıldırım
Volume: Special Issue
Issue: Halil Inalcık Armağanı
Year: 2013
H. 1015/1016 (M. 1606/1607) Tarihli İstanbul Gümrük Defteri /// H. 1015/1016 (M. 1606/1607) Dated Istanbul Customs Register PDF available

Author(s): Zübeyde GüneĢ Yağcı
Volume: Special Issue
Issue: Halil Inalcık Armağanı
Year: 2013
İran'ın Nükleer Enerji Politikası ve Yansımaları///Iran’s Nuclear Energy Policy and Its Implications PDF available

Author(s): Zafer Akbaş | Adem Baş
Volume: Special Issue
Issue: Halil Inalcık Armağanı
Year: 2013
HATIRAT: Hocam Prof. Dr. Enver Konukçu///REMİNİTCENCE: My Teacher Prof. Dr. Enver Konukcu PDF available

Author(s): Dursun Ali AKBULUT
Volume: Special Issue
Issue: Enver Konukçu Armağanı
Year: 2012
1895 Tarsus Kolera Salgını///Cholera Epidemic in Tarsus in 1895 PDF available

Author(s): Sacit UĞUZ
Volume: Special Issue
Issue: Enver Konukçu Armağanı
Year: 2012
Kars Ve Çevresinde Depremler (1924-1941)//// Earthquakes in Kars and its Surrounding (1924-1941) PDF available

Author(s): Süleyman TEKİR
Volume: Special Issue
Issue: Enver Konukçu Armağanı
Year: 2012
Devletçiliğe Yönelmede Bir Köşe Taşı: Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı/// A Claimant Economic Launching: First Five-Year Industrial Plan PDF available

Author(s): Perihan Ünlü SOYLU | Özlem YAKTI
Volume: Special Issue
Issue: Enver Konukçu Armağanı
Year: 2012
Osmanlı Devleti’nin Suriye Vilayetini Islah Teşebbüsleri//// Ottoman State Attempts for Improvement of Syria Province PDF available

Author(s): Ebubekir SOFUOĞLU
Volume: Special Issue
Issue: Enver Konukçu Armağanı
Year: 2012
Hudeyde Mebusu Zühdü Efendi Ve Yemen Layihası//// Zuhdu Efendi, the Representative of Hudeyde and the Petition of Yemen PDF available

Author(s): Mustafa SELÇUK
Volume: Special Issue
Issue: Enver Konukçu Armağanı
Year: 2012
Tarih Ve Günümüz Kültürü/// History and Today's Culture PDF available

Author(s): Fahri Sakal
Volume: Special Issue
Issue: Enver Konukçu Armağanı
Year: 2012
Nikomedia’dan İzmit'e Bir Kent Adının Dönüşümü/// The Transformation of a City‟s Name from Nikomedia to Izmit PDF available

Author(s): Oğuz POLATEL
Volume: Special Issue
Issue: Enver Konukçu Armağanı
Year: 2012
Azerbaycan’da Ulusal Tarih Yazımı/// National Historiography in Azerbaijan PDF available

Author(s): Fuat HACISALİHOĞLU
Volume: Special Issue
Issue: Enver Konukçu Armağanı
Year: 2012
Türkmenistan Kaynaklarina Göre Büyük Selçuklu Imparatorluğununda Devlet Ve Ekonomi/// According to Turkmenistan Sources Statet and Economy in Great Selhjuk Empire PDF available

Author(s): Ahmet DİNÇ | Fatih Mehmet SAYIN | Niyazmyrat HALOW
Volume: Special Issue
Issue: Enver Konukçu Armağanı
Year: 2012
Milli Mücadelede Orta Karadeniz Kuva-yı Milliyesi/// The Kuva-yi Milliye of Central Black Sea Region in the Turkish National Independence War PDF available

Author(s): Dursun Ali AKBULUT
Volume: Special Issue
Issue: Enver Konukçu Armağanı
Year: 2012
1918 Bükreş Antlaşması///1918 Bucharest Treaty PDF available

Author(s): Mücahit ÖZÇELİK
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2012
Sömürgecilik Kıskacında Afganistan//// Afghanistan: Under Colonial Grapple PDF available

Author(s): Kubilayhan ERMAN
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2012
Eski Anadolu’da Arı ve Bal/// Bee and Honey in Ancient Anatolia PDF available

Author(s): Hüseyin Üreten
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2011
Almanya'da Bastırılan İnönü Resimleri İnonu Photos Printed in Germany PDF available

Author(s): Fahri Sakal
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2011
Rum Emvâl-i Metrûkesinin İdaresi/// Greek‟s Abandoned Property Management PDF available

Author(s): Ahmet EFİLOĞLU | Raif İVECAN
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2010
Marcus Antonius ve Lejyoner Denarii Marcus/// Antonius and Legionary Denarii PDF available

Author(s): Erşah ÇAKIR | Nafize TATAR | Figen ERDOĞDU
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2012
Haçlılar Karşısında Dânişmendliler/// Danishmends Against the Crusaders PDF available

Author(s): Hüseyin KAYHAN
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2012
Batı’nın Yükselişi/// The Rise of the West PDF available

Author(s): İhsan Burak Birecikli
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2011
Menemen Kubilay Anıtı'nın Açılışı/// The Opening Of The Kubilay Monument PDF available

Author(s): Selman Yaşar
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2011
Karadağ Ordusu (1876-1913) ///The Army Of Montenegro (1876-1913) PDF available

Author(s): Abidin TEMİZER
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2010
The Campaign of Antiochus II Theos in Thrace Antiokus/// II. Teos’un Trakya Seferi PDF available

Author(s): Jordan Ilıev
Volume: 5
Issue: 1
Year: 2013

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions