Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Nordisk Tidsskrift for Helseforskning

ISSN: 1504--3614


ADD TO MY LIST
 
Familieperspektivet i sykepleierutdanning og yrkesutøvelse

Author(s): Wenche Bjarnedotter Sørfonden | Helga Helland Finstad
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2012
Treningsmotivasjon og fysisk aktivitet blant unge:

Author(s): Camilla Arntsen | Therese Kobbeltvedt
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2012
Hvilke ønsker har eldre med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn for sin alderdom i Norge?

Author(s): Berit Johannessen | Jan Erik Hallandvik | June Jacobsen Steen
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2012
”Uten oss går det ikke” – pårørendes erfaringer med psykisk krise

Author(s): Marit Borg | Ellinor Haugård | Bengt Karlsson
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2012
Idealer og realiteter i moderne psykisk helsearbeid

Author(s): Rune Karlsen
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2012
Omsorgsbilder i endring

Author(s): Inger Lise Wang
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2012
Samhandling som problemforståelse

Author(s): Inger Lise Wang
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2010
Forståelse av kvantitativ helseforskning - en introduksjon og oversikt

Author(s): Sigrunn Drageset | Sidsel Ellingsen
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2009
Kreftrelaterte smerter hos alvorlig demente i sykehjem

Author(s): Ulla Soini | Gudrun Nilsen
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2009
Språklige og verdimessige utfordringer ved innføring av klassifikasjonssystemet NANDA

Author(s): Lisa Øien | Ole Greger Lillevik
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2009
Video narrativer i sygeplejerskeuddannelsen

Author(s): Inger Jensen
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2009
Dementia care mapping – en mulig metode for utvikling av demensomsorg i sykehjem

Author(s): Anne Marie Mork Rokstad | Solfrid Vatne
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2009
Ansatte perspektiver på utvikling av tverrfaglighet i ny sykehusavdeling

Author(s): Hildfrid V. Brataas | Nancy Haugan
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2009
Forståelse av helsefremming i sykepleie

Author(s): Åse Gammersvik | Herdis Alvsvåg
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2009
Skyldfolket

Author(s): Helga Helland Finstad
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2009
Når det intime blir offentlig. Kvinners erfaringer med åpenhet om brystkreft

Author(s): Venke Frederike Johansen | Therese Marie Andrews | Haldis Haukanes
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2009
Kvaliteter hos hjelperen som bidrar til å forebygge trusler og vold fra klienter

Author(s): Ole Greger Lillevik | Lisa Øien
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2010
Forandring av selvoppfatning blant studenter i løpet av en bachelorutdanning i sykepleie

Author(s): John Olav Bjørnestad | Anne Valen-Senstad Skisland | Olle Söderhamn
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2010
Individuell læring i gruppebasert psykoedukativ kognitiv rehabilitering

Author(s): Aud Evensen | Hilfrid V. Brataas | Bodil Landstad
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2010
Sundhedsadfærd influeres af psykosocial sårbarhed - en kvalitativ undersøgelse blandt migrantmænd i Danmark

Author(s): Maria Kristiansen | Anna Mygind
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2010
«Den gamle kroppen» - Sykepleierstudenters tanker om eldreomsorg som fremtidig arbeidsplass.

Author(s): Stine Gjessing Bruun | Mari Wolff Skaalvik
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2010
Smerte- og smertevurdering hos sykehjemspasienter - en litteraturgjennomgang

Author(s): Liv-Berit Knudsen | Toril Agnete Larsen
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2010
Kvalitative aspekter ved innføring av mobile røntgentjenester til sykehjem. En studie av tre faggruppers forventninger.

Author(s): Elin Rødahl Thingnes | Ragna Stalsberg
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2010
Mottak til pasientens beste - erfaringer fra et lokalsykehus i endring

Author(s): Venke Sørlie | Helga Helland Finstad | Thorbjørg Guttormsen
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2010
Refleksjon som verktøy for kompetanseheving blant ansatte i et bofellesskap for voksne utviklingshemmede - å sette sin egen praksis under lupen gjennom veiledning

Author(s): Kari Høium | Lene Bjerke Jensen | Solfrid Westli | Elisabeth Antonsen
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2012
Evaluering av helsefaglig forskning – holder den mål?

Author(s): Inger Lise Wang
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2012
Bruk/ikke bruk av telemedisin i svangerskaps- og fødselsomsogen

Author(s): Kari Dyb
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2012
Turnuslegers erfaringer med veiledning i turnustjenesten

Author(s): Hege S. Haugdahl | Astri Vikan | Ottar Bjerkeset | Torun Hamran
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2012
Kjønnsforskjeller i psykisk helse i norske fengsler

Author(s): Marie-Lisbet Amundsen
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2012
Kvaliteter hos hjelperen som bidrar til å forebygge trusler og vold fra klienter

Author(s): Ole Greger Lillevik | Lisa Øien
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2011
Forandring av selvoppfatning blant studenter i løpet av en bachelorutdanning i sykepleie

Author(s): John Olav Bjørnestad | Anne Valen-Senstad Skisland | Olle Söderhamn
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2011
Individuell læring i gruppebasert psykoedukativ kognitiv rehabilitering

Author(s): Aud Evensen | Hilfrid V. Brataas | Bodil Landstad
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2011
Sundhedsadfærd influeres af psykosocial sårbarhed - en kvalitativ undersøgelse blandt migrantmænd i Danmark

Author(s): Maria Kristiansen | Anna Mygind
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2011
«Den gamle kroppen» - Sykepleierstudenters tanker om eldreomsorg som fremtidig arbeidsplass.

Author(s): Stine Gjessing Bruun | Mari Wolff Skaalvik
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2011
Smerte- og smertevurdering hos sykehjemspasienter - en litteraturgjennomgang

Author(s): Liv-Berit Knudsen | Toril Agnete Larsen
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2011
Kvalitative aspekter ved innføring av mobile røntgentjenester til sykehjem. En studie av tre faggruppers forventninger.

Author(s): Elin Rødahl Thingnes | Ragna Stalsberg
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2011
Mottak til pasientens beste - erfaringer fra et lokalsykehus i endring

Author(s): Venke Sørlie | Helga Helland Finstad | Thorbjørg Guttormsen
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2011
Forståelse av helsefremming i sykepleie

Author(s): Åse Gammersvik | Herdis Alvsvåg
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2010
Når det intime blir offentlig. Kvinners erfaringer med åpenhet om brystkreft

Author(s): Venke Frederike Johansen | Therese Marie Andrews | Haldis Haukanes
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2010
Kreftrelaterte smerter hos alvorlig demente i sykehjem

Author(s): Ulla Soini | Gudrun Nilsen
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2010
Språklige og verdimessige utfordringer ved innføring av klassifikasjonssystemet NANDA

Author(s): Lisa Øien | Ole Greger Lillevik
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2010
Dementia care mapping – en mulig metode for utvikling av demensomsorg i sykehjem

Author(s): Anne Marie Mork Rokstad | Solfrid Vatne
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2010
Ansatte perspektiver på utvikling av tverrfaglighet i ny sykehusavdeling

Author(s): Hildfrid V. Brataas | Nancy Haugan
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2010
Samhandling som problemforståelse

Author(s): Inger Lise Wang
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2011
Forståelse av kvantitativ helseforskning - en introduksjon og oversikt

Author(s): Sigrunn Drageset | Sidsel Ellingsen
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2010
Video narrativer i sygeplejerskeuddannelsen

Author(s): Inger Jensen
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2010
Skyldfolket

Author(s): Helga Helland Finstad
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2010
Det som sitter i veggene

Author(s): Jan Inge Sørbø | Eva Gjengedal | Else Lykkesle | Wigdis Helen Sæther
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2013
En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende – og seg selv

Author(s): Betty-Ann Solvoll | Gøril Ursin | Berit Støre Brinchmann | Anders Lindseth
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2013
Hvilke ønsker har eldre med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn for sin alderdom i Norge?

Author(s): Berit Johannessen | June Jacobsen Steen | Jan-Erik Hallandvik
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2013
Personer med demenssykdom i sykehjem: Refleksjon over livet

Author(s): Ingrid Drageset | Ketil Normann | Ingunn Elstad
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2013
Sykepleierstudenters erfaring med relevansen av vitenskapsteori i praksisstudiene

Author(s): Karen Louise Pedersen | Kari Anne Einarsen
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2013
Psykisk helsearbeideres erfaringer med å jobbe i små kommuner i Nordland

Author(s): Toril Beate Masvie | Siri Ytrehus
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2013
Forbedringsseminar som metode for å styrke sykepleiestudenters kompetanse innen forbedringsarbeid og fremme pasientsikkerhet innen legemiddelhåndtering

Author(s): Marit Hegg Reime | Monica Jørstad Østervold | Eli Haugsmyr | Åsa Rommetveit Remme | Kari Lybak | Øyvind Jørgensen | Fred Ivan Kvam
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2013
Leder, Relevant og anvendbar forskning - hva er det?

Author(s): Marianne Aars
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2013
Helsekulturer” Hvordan kan sykepleiestudenter øke sin kulturkompetanse?

Author(s): Inger- Lise Magnussen
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2013
Krenkelse

Author(s): Marit Følsvik Svindseth
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2012
Familie og kontinuitet: Pårørende forteller om livsløpet til personer med demenssykdom

Author(s): Ingrid Drageset | Ketil Normann | Ingunn Elstad
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2012
Opplevelse av brukermedvirkning i sykehus

Author(s): Bente Bjørsland | Bodil Wilde-Larsson | Kari Kvigne
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2012
Ansvar for sykepleien til pasienten i kliniske studier

Author(s): Margareth Gauslaa Haukom | Karen Louise Pedersen | Nina Jenny Tresvik Monstad | Laila Storesund
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2012
Ogräs, åkertistlar och taggiga växter

Author(s): Lars Klintwall
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2012
Sosial kapital og stressrelaterte lidelser for ansatte i sykehjemssektoren i Norge

Author(s): Arne Endresen | Ingelin Testad
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2012
En norsk pilotstudie av helsesøstres oppfatninger av pasienters health literacy: helsefremmende allmenndannelse

Author(s): Hanne Søberg Finbråten | Kjell Sverre Pettersen
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2012
Aktivitetsbasert pedagogikk; en studie av bachelorstudenters utvikling av handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk

Author(s): Kari Margrete Hjelle | Diana Munkner | Sissel Alsaker
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2012
Refleksjonsgrupper for sykepleierstudenter i klinisk praksis; en læringsarena for dannelse mellom teori - og praksisfelt

Author(s): Kjersti Sunde Mæhre | Sissel Lisa Storli
Volume: 7
Issue: 1
Year: 2011
”Med mobilen i lomma” Pårørendes erfaringer når en av deres nære dør i sykehjem

Author(s): May Helen Midtbust | Else Lykkeslet | Kirsti Skovdahl
Volume: 7
Issue: 1
Year: 2011
Kompetanseutvikling i sykehjem; ansattes perspektiv

Author(s): Trine Kopperud Brenden | Anne Julie Storheil | Ellen Karine Grov | Siri Ytrehus
Volume: 7
Issue: 1
Year: 2011
15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende, en fenomenologisk-hermeneutisk studie

Author(s): Reidun Rognsaa | Svein-Tore Dreyer Fredriksen
Volume: 7
Issue: 1
Year: 2011
Ung voksen med Revmatoid Artritt

Author(s): Mari Hellesen Birkeland | Anneli Knudsen Marsfjell | Ragna Stalsberg
Volume: 7
Issue: 1
Year: 2011
Familiepraksis når leddgikt blir en del av husholdet

Author(s): Wenche Bjarnedotter Sørfonden
Volume: 7
Issue: 1
Year: 2011
Sjukepleiarutdanninga under debatt

Author(s): Marit Kvangarsnes
Volume: 7
Issue: 1
Year: 2011
Evidens – et sentralt begrep i profesjonell sykepleie?

Author(s): Liv-Helen Odland
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2010
Er tverrprofesjonell samhandling noe annet enn utøvelse av fag?

Author(s): Ragnhild Nilsen
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2010
Studentenes kritiske vurdering av egen fysioterapipraksis – en relevant metode for bacheloroppgaven

Author(s): Marit Fougner | Grethe Stokkenes
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2010
Kva skjer i praksisstudiet i somatiske sengeavdelingar?

Author(s): Marit Kvangarsnes | Berit Hagen | Grete Fylling
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2010
Om å leve med et barn som ikke lenger er i live. En fenomenologisk deskriptiv studie

Author(s): Marte A. Jystad | Rob Bongaard
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2010
Fødselen kom som et sjokk. Ni foreldrepars opplevelse av for tidlig fødsel

Author(s): Ellen Sæter Hansen
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2010
Hva slags caseoppgaver inviterer til studentaktivitet og interaksjon?

Author(s): Marit Fougner
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2010
Nettbasert sårveiledning. Kunnskapsutvikling og bedre mestring av leggsårbehandling i hjemmetjenesten

Author(s): Beate Nyheim | Ann Therese Lotherington | Ada Steen
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2010
Forskning og utviklingsarbeid (FoU)

Author(s): Liv-Helen J. Odland
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2010
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program