Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat

ISSN: 1736--2563
Publisher: Eesti Keele Sihtasutus [= Foundation of Estonian Language]


ADD TO MY LIST
 
Comparing speaking situations in three different language tests

Author(s): Sari Ahola | Tiina Lammervo | Reeta Neittaanmäki | Sari Ohranen | Henna Tossavainen
Issue: 9
Year: 2013
Keeleressursside litsentsimise õiguslikke küsimusi

Author(s): Kadri Vider | Heiki Pisuke | Peeter Paul Mõtsküla | Triin Tuulik | Aleksei Kelli
Issue: 9
Year: 2013
Õiguslikud väljakutsed ja võimalikud lahendused keeleressursside arendamisel

Author(s): Arvi Tavast | Heiki Pisuke | Aleksei Kelli
Issue: 9
Year: 2013
Eesti ja soome sõnalugemistestide võrdlus

Author(s): Piret Soodla | Maigi Vija | Renate Pajusalu
Issue: 9
Year: 2013
Sisestatud tarindid lepingute tekstimoodustusvõttena

Author(s): Riina Reinsalu
Issue: 9
Year: 2013
Interviewer behaviour during oral proficiency interviews: A gender perspective

Author(s): Edith Reemann | Ene Alas | Suliko Liiv
Issue: 9
Year: 2013
Laensõnade tähendussuhetest

Author(s): Vilja Oja | Iris Metsmägi
Issue: 9
Year: 2013
Üleminek riigikeelsele gümnaasiumiõppele: vilistlaste seisukohtade Q-metodoloogiline diskursusanalüüs

Author(s): Anu Masso | Katrin Kello | Valeria Jakobson
Issue: 9
Year: 2013
How to create order in large closed subsets of WordNet-type dictionaries

Author(s): Ahti Lohk | Ottokar Tilk | Leo Võhandu
Issue: 9
Year: 2013
Keele kestlikkuse ja kao konstrueerimine poolavalikes diskursustes

Author(s): Kadri Koreinik | Kristiina Praakli
Issue: 9
Year: 2013
Developing interviewer proficiency: A self-perception survey

Author(s): Riin Kont-Kontson | Ene Alas | Suliko Liiv
Issue: 9
Year: 2013
Kuidas tuvastada dialoogi struktuuri: korpuse analüüs

Author(s): Mare Koit
Issue: 9
Year: 2013
Katseline semantika: planeerimine ja teostus

Author(s): Anni Jürine | Jane Klavan | Ann Veismann
Issue: 9
Year: 2013
Eesti VerbNet’i loomise võimalikkusest

Author(s): Indrek Jentson
Issue: 9
Year: 2013
Referentsiaalsed noomenifraasid laste narratiivides

Author(s): Helen Kirsipuu | Piret Soodla | Renate Pajusalu
Issue: 8
Year: 2012
Kuidas määrata eesti keele sõnavara tundetoone?

Author(s): Ene Vainik
Issue: 8
Year: 2012
Kas formandid peegeldavad emotsioone?

Author(s): Kairi Tamuri
Issue: 8
Year: 2012
Direktiivisekventsid isa ja tütre suhtluses: juhtumianalüüs

Author(s): Andriela Rääbis
Issue: 8
Year: 2012
Ajasõnad varasel perioodil eesti lapsekeeles

Author(s): Sirli Parm
Issue: 8
Year: 2012
Study diaries in translation education at Tallinn University

Author(s): Triin Pappel | Tiia Falk
Issue: 8
Year: 2012
Lexicon-based detection of emotion in different types of texts: Preliminary remarks


Author(s): Hille Pajupuu | Krista Kerge | Rene Altrov
Issue: 8
Year: 2012
Automaatne ajaväljendite tuvastamine eestikeelsetes tekstides

Author(s): Siim Orasmaa
Issue: 8
Year: 2012
Eesti Wordnet’i struktuuri analüüsist

Author(s): Ahti Lohk | Leo Võhandu
Issue: 8
Year: 2012
Argumenteerimisvõtted riigieksamikirjandites

Author(s): Kersti Lepajõe
Issue: 8
Year: 2012
Osalausete tuvastamine eestikeelses tekstis kui iseseisev ülesanne

Author(s): Heiki-Jaan Kaalep | Kadri Muischnek
Issue: 8
Year: 2012
Lithuanian and Russian child-directed speech: Why do we ask young children so many questions?

Author(s): Victoria V. Kazakovskaya | Ingrida Balčiūnienė
Issue: 8
Year: 2012
Enda algatatud eneseparandus eestikeelsetes MSN-i dialoogides

Author(s): Tiit Hennoste
Issue: 8
Year: 2012
Lithuanian narrative language at preschool age

Author(s): Ingrida Balčiūnienė
Issue: 8
Year: 2012
Kausatiivsuse omandamisest eesti keeles

Author(s): Reili Argus
Issue: 8
Year: 2012
Sõnaliik kui rakenduslik ja lingvistiline probleem: sõnaliikide märgendamine vana kirjakeele korpuses

Author(s): Külli Habicht | Pille Penjam | Külli Prillop
Issue: 7
Year: 2012
Naabruspaarid ja kategoriseerimine netikommentaarides kui sidusa dialoogi loomise vahendid

Author(s): Tiit Hennoste | Olga Gerassimenko | Riina Kasterpalu | Mare Koit | Krista Mihkels | Kirsi Laanesoo | Anni Oja | Andriela Rääbis
Issue: 7
Year: 2012
AJA mõistestamine Patau sündroomiga subjekti suhtluses

Author(s): Ingrid Rummo | Silvi Tenjes
Issue: 7
Year: 2012
Leping tekstiliigina: žanristruktuur

Author(s): Riina Reinsalu
Issue: 7
Year: 2012
Eesti koolinoorte lugemisharjumused meedia näitel

Author(s): Helin Puksand
Issue: 7
Year: 2012
Konditsionaali omandamisest eesti lapsekeeles

Author(s): Renate Pajusalu | Pirko Tõugu | Maigi Vija | Tiia Tulviste
Issue: 7
Year: 2012
Korpuslingvistiline lähenemine eesti internetikeele automaatsele morfoloogilisele analüüsile

Author(s): Kadri Muischnek | Heiki-Jaan Kaalep | Raul Sirel
Issue: 7
Year: 2012
Eesti keele põhisõnavara sõnastik: ajalooline kontekst ja koostamispõhimõtted

Author(s): Jelena Kallas | Maria Tuulik
Issue: 7
Year: 2012
Kas pausid kannavad emotsiooni?

Author(s): Kairi Tamuri
Issue: 6
Year: 2012
Vahendamata ja vahendatud narratiiv laste kõnearengu hindamisel

Author(s): Piret Soodla | Eve Kikas | Renate Pajusalu | Aive Adamka | Sirli Parm
Issue: 6
Year: 2012
Language & authoritarianism in the 20th century: The cases of Estonia and Catalonia

Author(s): Delaney Michael Skerrett
Issue: 6
Year: 2012
Russification of non-Estonian pupils in Tallinn

Author(s): Mart Rannut | Ülle Rannut
Issue: 6
Year: 2012
Eestlaste ja venelaste suhtluskäitumine: sina, teie ja keegi veel

Author(s): Renate Pajusalu | Virve Vihman | Birute Klaas | Karl Pajusalu
Issue: 6
Year: 2012
Mõnest värvinimetusest ja nende tähendusvahekordadest eesti ja soome keeles

Author(s): Vilja Oja | Mari Uusküla
Issue: 6
Year: 2012
Kesksete lausekomponentide järjestus õppijakeeles: arvutianalüüsi katse

Author(s): Helena Metslang | Erika Matsak
Issue: 6
Year: 2012
Narratiivi aeg ja tõlke aeg: diskursiivne käsitlus

Author(s): Triin Lõbus | Silvi Tenjes
Issue: 6
Year: 2012
Värvingupartiklid eesti- ja saksakeelsetes küsilausetes

Author(s): Janika Kärk
Issue: 6
Year: 2012
Mõnede eesti sõnajärjemallide psühholingvistilisest reaalsusest

Author(s): Annekatrin Kaivapalu
Issue: 6
Year: 2012
Direktiivsed aktipaarid eestikeelsetes infodialoogides ja nende automaatne tuvastamine

Author(s): Olga Gerassimenko | Riina Kasterpalu | Mare Koit | Andriela Rääbis | Krista Strandson
Issue: 6
Year: 2012
Eesti keele ajakategooria omandamisest – ajavormid ja ajasõnad

Author(s): Reili Argus | Sirli Parm
Issue: 6
Year: 2012
Some remarks on reported evidentiality in French and in Estonian: A contrastive approach

Author(s): Reet Alas | Anu Treikelder
Issue: 6
Year: 2012
Conceptual co-presence of motion and emotion in the Estonian terms of personality

Author(s): Ene Vainik | Toomas Kirt | Heili Orav
Issue: 6
Year: 2012
Statistilised meetodid murdekorpuse ühendverbide tuvastamisel

Author(s): Kristel Uiboaed
Issue: 6
Year: 2012
Lühendite alternatiivsed tõlgendused – rahvahuumor ja erikeel

Author(s): Piret Voolaid
Issue: 5
Year: 2012
Tegumood eesti lapsekeeles

Author(s): Maigi Vija | Reeli Torn-Leesik | Renate Pajusalu
Issue: 5
Year: 2012
“Letosvet”: kas labane laul või (rahva)sotsiolingvistiline eksperiment?

Author(s): Anna Verschik | Jim Hlavac
Issue: 5
Year: 2012
Kommunikatiivse situatsiooni dünaamiline dimensioon

Author(s): Silvi Tenjes | Ingrid Rummo | Kristiina Praakli
Issue: 5
Year: 2012
Korpuste tükeldamine: rakendusi silpide ning allkeeltega

Author(s): Kairit Sirts | Leo Võhandu
Issue: 5
Year: 2012
Intervjuu keeleandmete kogumise meetodina

Author(s): Kristiina Praakli
Issue: 5
Year: 2012
Eesti asulanimede transkribeerimisest ja käänamisest vene keeles

Author(s): Oksana Palikova | Katrin Karu
Issue: 5
Year: 2012
Sõnavara loomulik rikkus haritud keeleoskaja tekstides

Author(s): Hille Pajupuu | Krista Kerge | Pilvi Alp
Issue: 5
Year: 2012
MLU and IPSyn measuring absolute complexity

Author(s): Lea Nieminen
Issue: 5
Year: 2012
Eesti keele püsiühendid arvutilingvistikas: miks ja kuidas

Author(s): Kadri Muischnek | Heiki-Jaan Kaalep
Issue: 5
Year: 2012
Haldusteksti struktuurist Tartu linnavalitsuse korralduste näitel

Author(s): Katrin Mandra
Issue: 5
Year: 2012
Suulise eesti keele korpus ja inimese suhtlus arvutiga

Author(s): Tiit Hennoste | Olga Gerassimenko | Riina Kasterpalu | Mare Koit | Andriela Rääbis | Krista Strandson
Issue: 5
Year: 2012
Eesti keele kasutusvariandid: korpustest tulenev käändevormide võrdlev analüüs

Author(s): Pille Eslon | Erika Matsak
Issue: 5
Year: 2012
Corpora of spoken Lithuanian

Author(s): Ineta Dabašinskienė | Laura Kamandulyte
Issue: 5
Year: 2012
Acquisition of case in Lithuanian as L2: Error analysis

Author(s): Ineta Dabašinskienė | Laura Cubajevaite
Issue: 5
Year: 2012
Haridusalaste tekstide võrdlev diskursusanalüüs

Author(s): Katrin Aava
Issue: 5
Year: 2012
POLEEMILIST. Eesti keel ja teised keeled – Eesti jaoks

Author(s): Suliko Liiv
Issue: 4
Year: 2012
Eesti silbisüsteemi struktuurist

Author(s): Leo Võhandu | Kairit Sirts | Eik Aab
Issue: 4
Year: 2012
Eesti-X-keele sõnastik ja grammatika

Author(s): Ülle Viks
Issue: 4
Year: 2012
Kuidas me mõistame mõisteid?

Author(s): Ene Vainik | Toomas Kirt
Issue: 4
Year: 2012
Teaduskeele seire Tallinna Ülikoolis: teadustöötajate hoiakud

Author(s): Anastassia Zabrodskaja
Issue: 4
Year: 2012
Ühest katsest emotsiooniverbidega

Author(s): Anni Silk
Issue: 4
Year: 2012
Konstruktsioonipõhine keelemudel ja sõnaraamatumudel

Author(s): Heete Sahkai
Issue: 4
Year: 2012
Ladina õigusterminite vormilisest ja sisulisest korrektsusest

Author(s): Merike Ristikivi
Issue: 4
Year: 2012
In search of the best technique for vocabulary acquisition

Author(s): Mohammad Mohseni-Far
Issue: 4
Year: 2012
Eesti verbi minevikuvormidest venekeelsete üliõpilaste kasutuses

Author(s): Diana Maisla
Issue: 4
Year: 2012
Differences in adult L2 grammars of Lithuanian: The case of gender agreement

Author(s): Simona Mačiukaité
Issue: 4
Year: 2012
Sõnaraamatu kohtulingvistiline analüüs: Eesti pretsedent

Author(s): Margit Langemets | Piret Voll
Issue: 4
Year: 2012
Kõnetehnoloogia vajab žanrilist lähenemist

Author(s): Krista Kerge | Hille Pajupuu | Kairi Tamuri | Heidi Meier
Issue: 4
Year: 2012
Fraseologismide semantilise teisititõlgendamise võimalikkusest

Author(s): Anneli Baran
Issue: 4
Year: 2012
Statistilise keelemudeli adapteerimine eesti keele kõnetuvastuses

Author(s): Tanel Alumäe
Issue: 4
Year: 2012
Õppijakeel ja eesti vahekeele korpus

Author(s): Pille Eslon | Helena Metslang
Issue: 3
Year: 2012
Suhtlusstrateegiad ja -taktikad müügivestlustes

Author(s): Liina Eskor
Issue: 3
Year: 2012
Apologies in business communication

Author(s): Laura Čubajevaitė | Jūratė Ruzaitė
Issue: 3
Year: 2012
Variautor – variisik või varjukirjanik?

Author(s): Anne Arold
Issue: 3
Year: 2012
Kultuuri mõju eestlaste ja leedulaste ruumikasutusele

Author(s): Rene Altrov
Issue: 3
Year: 2012
RINGVAADE. Tavakeelest ja tavamatemaatikast

Author(s): Leo Võhandu
Issue: 3
Year: 2012
Pronoomenid lapsekeeles: mõnda mina ja sina omandamisest

Author(s): Maigi Vija
Issue: 3
Year: 2012
Kakskeelsete leksikonide genereerimine paralleelkorpuse baasil

Author(s): Kaarel Veskis
Issue: 3
Year: 2012
Vene-eesti koodivahetuse korpus: kodeerimispõhimõtete väljatöötamine

Author(s): Anastassia Zabrodskaja
Issue: 3
Year: 2012
Õpetaja tagasiside õpilase vastusele algkoolitunnis

Author(s): Krista Strandson
Issue: 3
Year: 2012
The role of a child’s gender in language acquisition

Author(s): Ineta Savickienė | Violeta Kalėdaitė
Issue: 3
Year: 2012
Kuidas hinnata suure panusega testide hindajaid

Author(s): Hille Pajupuu
Issue: 3
Year: 2012
Rohkem kui sõnad

Author(s): Jaakko Lehtonen
Issue: 3
Year: 2012
Arvuti suhtluses

Author(s): Mare Koit
Issue: 3
Year: 2012
Ametikeele oskuse mõõtmine: tekst ja ülesanne eesti keele kui teise keele kuulamistestis

Author(s): Tiina Kikerpill | Ülle Türk
Issue: 3
Year: 2012
Võimu keel: asutus suhtleb kodanikuga

Author(s): Reet Kasik
Issue: 3
Year: 2012
Morphological modifications in Lithuanian child-directed speech

Author(s): Laura Kamandulyte
Issue: 3
Year: 2012
Kliendi soovide automaatne tuvastamine eestikeelsetes infodialoogides

Author(s): Olga Gerassimenko | Tiit Hennoste | Riina Kasterpalu | Mare Koit | Andriela Rääbis | Krista Strandson | Maret Valdisoo | Evely Vutt
Issue: 3
Year: 2012
Machine learning techniques in dialogue act recognition

Author(s): Mark Fišel
Issue: 3
Year: 2012
Eesti viipekeele transkriptsioonist

Author(s): Reigina Toom | Monika Trükmann | Liivi Holman
Issue: 2
Year: 2012
Suhtlusstrateegiad eesti-soome kakskeelsust omandava lapse segakoodis

Author(s): Kristiina Teiss
Issue: 2
Year: 2012
Vene-eesti koodivahetuse funktsioonid Kohtla-Järve venekeelsete laste vestluses

Author(s): Anastassia Zabrodskaja
Issue: 2
Year: 2012
Teaching Lithuanian as a second/foreign language: Current practicies

Author(s): Meiluté Ramoniené
Issue: 2
Year: 2012
Kivinemisnähtusi vene üliõpilaste kirjalikus eesti keeles

Author(s): Raili Pool | Elle Vaimann
Issue: 2
Year: 2012
Isiksuseomaduste semantika

Author(s): Heili Orav
Issue: 2
Year: 2012
Eesti koolilaps sõnaraamatu kasutajana

Author(s): Ruth Mägi
Issue: 2
Year: 2012
Vene aktsent eesti keeles: akustilise analüüsi tulemusi

Author(s): Lya Meister
Issue: 2
Year: 2012
Mitte-eestlastest noorte kohanemine eestikeelses töökeskkonnas

Author(s): Elvira Küün
Issue: 2
Year: 2012
Kõrgharituks teises keeles

Author(s): Birute Klaas
Issue: 2
Year: 2012
Keelekorpused ja võõrkeeleõpe

Author(s): Mare Kitsnik
Issue: 2
Year: 2012
Reeglid ja analoogia võõrkeeleõppes soome mitmusevormide käänamise näitel

Author(s): Annekatrin Kaivapalu
Issue: 2
Year: 2012
Eksamite tagasimõju keeleõppele

Author(s): Anu-Reet Hausenberg
Issue: 2
Year: 2012
Eesti vahekeele korpusest korrelatsioonigrammatikani

Author(s): Pille Eslon
Issue: 2
Year: 2012
Inglise-eesti tehnikatõlke vigade liigid ja põhjused

Author(s): Andres Valdre
Issue: 1
Year: 2012
Iseorganiseeruvad keele-elemendid eesti keele emotsioonisõnavara näitel

Author(s): Ene Vainik | Toomas Kirt
Issue: 1
Year: 2012
Kategooriad inimese kognitiivsel ja sotsiokultuurilisel maastikul

Author(s): Silvi Tenjes
Issue: 1
Year: 2012
Vead kõrgtasemel eesti keele kõnelejate kirjalikus keelekasutuses

Author(s): Raili Pool | Elle Vaimann
Issue: 1
Year: 2012
Sõnaliigituse kitsaskohad eesti keele arvutianalüüsis

Author(s): Kadri Muischnek | Kadri Vider
Issue: 1
Year: 2012
Süntaktiline info sõnastikus: probleeme ja väljavaateid

Author(s): Margit Langemets | Merike Mägedi | Ülle Viks
Issue: 1
Year: 2012
Taas probleemidest sõnaliigi määramisel

Author(s): Rudolf Karelson
Issue: 1
Year: 2012
Значение аналогии для лингвистики

Author(s): Pille Eslon
Issue: 1
Year: 2012
Kuidas määrata eesti keele sõnavara tundetoone?

Author(s): Ene Vainik
Volume: 8
Year: 2012
Kas formandid peegeldavad emotsioone?

Author(s): Kairi Tamuri
Volume: 8
Year: 2012
Direktiivisekventsid isa ja tütre suhtluses: juhtumianalüüs

Author(s): Andriela Rääbis
Volume: 8
Year: 2012
Ajasõnad varasel perioodil eesti lapsekeeles

Author(s): Sirli Parm
Volume: 8
Year: 2012
Study diaries in translation education at Tallinn University

Author(s): Triin Pappel | Tiia Falk
Volume: 8
Year: 2012
Lexicon-based detection of emotion in different types of texts: Preliminary remarks


Author(s): Hille Pajupuu | Krista Kerge | Rene Altrov
Volume: 8
Year: 2012
Automaatne ajaväljendite tuvastamine eestikeelsetes tekstides

Author(s): Siim Orasmaa
Volume: 8
Year: 2012
Eesti Wordnet’i struktuuri analüüsist

Author(s): Ahti Lohk | Leo Võhandu
Volume: 8
Year: 2012
Argumenteerimisvõtted riigieksamikirjandites

Author(s): Kersti Lepajõe
Volume: 8
Year: 2012
Referentsiaalsed noomenifraasid laste narratiivides

Author(s): Helen Kirsipuu | Piret Soodla | Renate Pajusalu
Volume: 8
Year: 2012
Lithuanian and Russian child-directed speech: Why do we ask young children so many questions?

Author(s): Victoria V. Kazakovskaya | Ingrida Balčiūnienė
Volume: 8
Year: 2012
Osalausete tuvastamine eestikeelses tekstis kui iseseisev ülesanne

Author(s): Heiki-Jaan Kaalep | Kadri Muischnek
Volume: 8
Year: 2012
Enda algatatud eneseparandus eestikeelsetes MSN-i dialoogides

Author(s): Tiit Hennoste
Volume: 8
Year: 2012
Lithuanian narrative language at preschool age

Author(s): Ingrida Balčiūnienė
Volume: 8
Year: 2012
Kausatiivsuse omandamisest eesti keeles

Author(s): Reili Argus
Volume: 8
Year: 2012
AJA mõistestamine Patau sündroomiga subjekti suhtluses

Author(s): Ingrid Rummo | Silvi Tenjes
Volume: 7
Year: 2011
Leping tekstiliigina: žanristruktuur

Author(s): Riina Reinsalu
Volume: 7
Year: 2011
Eesti koolinoorte lugemisharjumused meedia näitel

Author(s): Helin Puksand
Volume: 7
Year: 2011
Konditsionaali omandamisest eesti lapsekeeles

Author(s): Renate Pajusalu | Pirko Tõugu | Maigi Vija | Tiia Tulviste
Volume: 7
Year: 2011
Korpuslingvistiline lähenemine eesti internetikeele automaatsele morfoloogilisele analüüsile

Author(s): Kadri Muischnek | Heiki-Jaan Kaalep | Raul Sirel
Volume: 7
Year: 2011
Eesti keele põhisõnavara sõnastik: ajalooline kontekst ja koostamispõhimõtted

Author(s): Jelena Kallas | Maria Tuulik
Volume: 7
Year: 2011
Naabruspaarid ja kategoriseerimine netikommentaarides kui sidusa dialoogi loomise vahendid

Author(s): Tiit Hennoste | Olga Gerassimenko | Riina Kasterpalu | Mare Koit | Krista Mihkels | Kirsi Laanesoo | Anni Oja | Andriela Rääbis
Volume: 7
Year: 2011
Sõnaliik kui rakenduslik ja lingvistiline probleem: sõnaliikide märgendamine vana kirjakeele korpuses

Author(s): Külli Habicht | Külli Prillop | Pille Penjam
Volume: 7
Year: 2011
Ladina õigusterminite vormilisest ja sisulisest korrektsusest

Author(s): Merike Ristikivi
Volume: 4
Year: 2008
Eesti silbisüsteemi struktuurist

Author(s): Leo Võhandu | Kairit Sirts | Eiki Aab
Volume: 4
Year: 2008
Eesti-X-keele sõnastik ja grammatika

Author(s): Ülle Viks
Volume: 4
Year: 2008
Konstruktsioonipõhine keelemudel ja sõnaraamatumudel

Author(s): Heete Sahkai
Volume: 4
Year: 2008
In search of the best technique for vocabulary acquisition

Author(s): Mohammad Mohseni-Far
Volume: 4
Year: 2008
Kõnetehnoloogia vajab žanrilist lähenemist

Author(s): Krista Kerge | Hille Pajupuu | Kairi Tamuri | Heidi Meier
Volume: 4
Year: 2008
Mida räägivad sõnasisesed pausid ja kordused sihtkeele käänamisprotsessist?

Author(s): Annekatrin Kaivapalu
Volume: 4
Year: 2008
Fraseologismide semantilise teisititõlgendamise võimalikkusest

Author(s): Anneli Baran
Volume: 4
Year: 2008
“Letosvet”: kas labane laul või (rahva)sotsiolingvistiline eksperiment?

Author(s): Anna Verschik | Jim Hlavac
Volume: 5
Year: 2009
Johannes Silveti

Author(s): Enn Veldi
Volume: 5
Year: 2009
Sõnavara loomulik rikkus haritud keeleoskaja tekstides

Author(s): Hille Pajupuu | Krista Kerge | Pilvi Alp
Volume: 5
Year: 2009
Eesti keel ja teised keeled - Eesti jaoks

Author(s): Suliko Liiv
Volume: 4
Year: 2008
Kuidas me mõistame mõisteid?

Author(s): Ene Vainik | Toomas Kirt
Volume: 4
Year: 2008
Sõnaraamatu kohtulingvistiline analüüs: Eesti pretsedent

Author(s): Margit Langemets | Piret Voll
Volume: 4
Year: 2008
Statistilise keelemudeli adapteerimine eesti keele kõnetuvastuses

Author(s): Tanel Alumäe
Volume: 4
Year: 2008
Lühendite alternatiivsed tõlgendused – rahvahuumor ja erikeel

Author(s): Piret Voolaid
Volume: 5
Year: 2009
Tegumood eesti lapsekeeles

Author(s): Maigi Vija | Reeli Torn-Leesik | Renate Pajusalu
Volume: 5
Year: 2009
Kommunikatiivse situatsiooni dünaamiline dimensioon

Author(s): Silvi Tenjes | Ingrid Rummo | Kristiina Praakli
Volume: 5
Year: 2009
Korpuste tükeldamine: rakendusi silpide ning allkeeltega

Author(s): Kairit Sirts | Leo Võhandu
Volume: 5
Year: 2009
MLU and IPSyn measuring absolute complexity

Author(s): Lea Nieminen
Volume: 5
Year: 2009
Eesti keele püsiühendid arvutilingvistikas: miks ja kuidas

Author(s): Heiki-Jaan Kaalep | Kadri Muischnek
Volume: 5
Year: 2009
Kesksete lausekomponentide järjestus õppijakeeles: arvutianalüüsi katse

Author(s): Helena Metslang | Erika Matsak
Volume: 6
Year: 2010
Narratiivi aeg ja tõlke aeg: diskursiivne käsitlus

Author(s): Triin Lõbus | Silvi Tenjes
Volume: 6
Year: 2010
Värvingupartiklid eesti- ja saksakeelsetes küsilausetes

Author(s): Janika Kärk
Volume: 6
Year: 2010
Direktiivsed aktipaarid eestikeelsetes infodialoogides ja nende automaatne tuvastamine

Author(s): Olga Gerassimenko | Riina Kasterpalu | Mare Koit | Andriela Rääbis | Krista Strandson
Volume: 6
Year: 2010
Some remarks on reported evidentiality in French and in Estonian: a contrastive approach

Author(s): Reet Alas | Anu Treikelder
Volume: 6
Year: 2010
Ühest katsest emotsiooniverbidega

Author(s): Anni Silk
Volume: 4
Year: 2008
Eesti verbi minevikuvormidest venekeelsete üliõpilaste kasutuses

Author(s): Diana Maisla
Volume: 4
Year: 2008
Differences in adult L2 grammars of Lithuanian: the case of gender agreement

Author(s): Simona Mačiukaité
Volume: 4
Year: 2008
Haldusteksti struktuurist Tartu linnavalitsuse korralduste näitel

Author(s): Katrin Mandra
Volume: 5
Year: 2009
Suulise eesti keele korpus ja inimese suhtlus arvutiga

Author(s): Tiit Hennoste | Olga Gerassimenko | Riina Kasterpalu | Mare Koit | Andriela Rääbis | Krista Strandson
Volume: 5
Year: 2009
Eesti keele kasutusvariandid: korpustest tulenev käändevormide võrdlev analüüs

Author(s): Pille Eslon | Erika Matsak
Volume: 5
Year: 2009
Haridusalaste tekstide võrdlev diskursusanalüüs

Author(s): Katrin Aava
Volume: 5
Year: 2009
Conceptual co-presence of motion and emotion in the Estonian terms of personality

Author(s): Ene Vainik | Toomas Kirt | Heili Orav
Volume: 6
Year: 2010
Statistilised meetodid murdekorpuse ühendverbide tuvastamisel

Author(s): Kristel Uiboaed
Volume: 6
Year: 2010
Kas pausid kannavad emotsiooni?

Author(s): Kairi Tamuri
Volume: 6
Year: 2010
Vahendamata ja vahendatud narratiiv laste kõnearengu hindamisel

Author(s): Piret Soodla | Eve Kikas | Renate Pajusalu | Aive Adamka | Sirli Parm
Volume: 6
Year: 2010
Language & authoritarianism in the 20th century: the cases of Estonia and Catalonia

Author(s): Delaney Michael Skerrett
Volume: 6
Year: 2010
Russification of non-Estonian pupils in Tallinn

Author(s): Mart Rannut | Ülle Rannut
Volume: 6
Year: 2010
Eestlaste ja venelaste suhtluskäitumine: sina, teie ja keegi veel

Author(s): Renate Pajusalu | Virve Vihman | Birute Klaas | Karl Pajusalu
Volume: 6
Year: 2010
Mõnest värvinimetusest ja nende tähendusvahekordadest eesti ja soome keeles

Author(s): Vilja Oja | Mari Uusküla
Volume: 6
Year: 2010
Teaduskeele seire Tallinna Ülikoolis: teadustöötajate hoiakud

Author(s): Anastassia Zabrodskaja
Volume: 4
Year: 2008
Intervjuu keeleandmete kogumise meetodina

Author(s): Kristiina Praakli
Volume: 5
Year: 2009
Eesti asulanimede transkribeerimisest ja käänamisest vene keeles

Author(s): Oksana Palikova | Katrin Karu
Volume: 5
Year: 2009
Corpora of spoken Lithuanian

Author(s): Ineta Dabašinkiene | Laura Kamandulyte
Volume: 5
Year: 2009
Acquisition of case in Lithuanian as L2: Error analysis

Author(s): Ineta Dabašinkiene | Laura Cubajevaite
Volume: 5
Year: 2009
Mõnede eesti sõnajärjemallide psühholingvistilisest reaalsusest

Author(s): Annekatrin Kaivapalu
Volume: 6
Year: 2010
Eesti keele ajakategooria omandamisest - ajavormid ja ajasõnad

Author(s): Reili Argus | Sirli Parm
Volume: 6
Year: 2010
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona