Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ANALIZA PRZYCZYN ZATRUĆ U DZIECI W LATACH 2001-2010 NA PODSTAWIE MATERIAŁU ZGROMADZONEGO W KRAJOWYM CENTRUM INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ W ŁODZI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Krakowiak | Anna Piekarska-Wijatkowska | Małgorzata Kotwica

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 42;
Issue: 3;
Start page: 127;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: poison information | children | poisoning | informacja toksykologiczna | dzieci | zatrucia

ABSTRACT
Wprowadzenie: Zatrucia wśród dzieci stanowią istotny problem toksykologii klinicznej. Cel pracy: Analiza przyczyn zatruć u dzieci w wieku do 14 r.ż. w latach 2001-2010. Materiał i metody: Wybrano protokoły z telefonicznych konsultacji toksykologicznych udzielanych w latach 2001-2010. Wyniki: W latach 2001-2010 dzieci w wieku do lat 14 najczęściej ulegały zatruciu: lekami, pestycydami i substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym. Wśród różnych grup leków najczęściej rejestrowano zatrucia nieopioidowymi lekami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi i przeciwreumatycznymi. Z grupy preparatów chemicznych powszechnego użytku najczęściej występowały zatrucia związkami o działaniu żrącym, a następnie środkami zawierającymi w swoim składzie rozpuszczalniki organiczne. Wśród pestycydów najczęstszą przyczynę hospitalizacji stanowiły zatrucia pochodnymi kumaryny. Wnioski: Przedstawiona struktura ostrych zatruć dzieci wskazuje na potrzebę prowadzenia szeroko pojętej akcji edukacyjnej w celu ograniczenia liczby zatruć u dzieci w Polsce.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

    
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation