Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

BADANIA PILOTAŻOWE ZWIĄZKU ŚRODOWISKA URBANIZACYJNEGO ŁODZI ZE STATUSEM SPOŁECZNO-EKONOMICZNYM RODZIN W ASPEKCIE ODDZIAŁYWANIA NA WYBRANE PARAMETRY MORFOLOGICZNE DZIECI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Iwona Rosset | Elżbieta Żądzińska | Iwona Wagner | Beata Borowska-Strugińska | Wiesław Lorkiewicz | Aneta Sitek | Alicja Śmiszkiewicz-Skwarska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 42;
Issue: 3;
Start page: 133;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: socio-economic status | urban natural environment | BMI | body weight | body height | społeczno-ekonomiczny | miejskie środowisko przyrodnicze | wysokość ciała

ABSTRACT
Wprowadzenie: Środowisko miejskie, charakteryzujące się dużą zmiennością parametrów zarówno środowiska przyrodniczego, jak i społeczno-gospodarczego, ma ogromny potencjał jako miejsce badań biologicznej odpowiedzi populacji ludzkich na stres środowiskowy. Cel pracy: Próba odpowiedzi na pytanie o charakter uwarunkowań rozwoju dzieci ze środowisk odmiennych pod względem poziomu zanieczyszczenia komunikacyjnego. Materiał i metody: Materiał stanowiły dane antropometryczne oraz ankietowe 610 dzieci (328 chłopców i 282 dziewcząt) w wieku 7-13 lat z dwóch rejonów: 1. W ścisłym śródmieściu - środowisko zanieczyszczone (Z); 2. W środowisku o niższym stopniu zanieczyszczenia (K). W celu porównania stanu rozwoju dzieci wykorzystano standaryzowane wartości masy ciała, wysokości ciała i BMI oraz informację o deklarowanej alergii. Status społeczno-ekonomiczny (SES) rodzin badanych dzieci charakteryzują: dzietność oraz poziom wykształcenia i bezrobocie rodziców. Wyniki: Dzieci z zanieczyszczonego śródmieścia (Z) osiągają przeciętnie mniejszą masę, wysokość ciała oraz BMI w porównaniu do grupy kontrolnej (p
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona