Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

BATI AKDENİZ BÖLGESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLERİNDE MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Fatma KAHYAOĞLU | Aygül YANIK | Dilaver Tengilimoğlu

Journal: EJOVOC : Electronic Journal of Vocational Colleges
ISSN 2146-7684

Volume: 3;
Issue: 1;
Start page: 15;
Date: 2013;
Original page

Keywords: Sağlık yönetimi eğitimi | mesleki yeterlilik

ABSTRACT
Bu araştırmanın amacı; halen sahada görev yapan sağlık yöneticilerinin mesleki yeterliliklerinin belirlenmesi, sağlık yöneticileri için profesyonel eğitim programları geliştirilmesi ve sağlık yönetimi eğitiminin gerekliliği için kamuoyu oluşturmaktır. Araştırma, 2010 yılı son iki ayında yapılmıştır. Araştırmanın evreni, Batı Akdeniz bölgesinde (Antalya, Burdur, Isparta illeri) çalışan sağlık yöneticileri olup, sayısı 198’dir. Örneklem, rastgele yöntemle toplanmıştır. Örneklem sayısı 86’dır. Araştırmada anket yöntemi uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 15,0 istatistik yazılımı kullanılmıştır. Araştırma tanımlayıcı niteliktedir. Bu analizlerin değerlendirmesinde ortaya çıkan bazı sonuçlar şunlardır: Sağlık yöneticilerinin %95’nin başarılı yönetici adaylarının yetiştirilmesi için yurt içi ve yurt dışı staj ve değişim programı imkanının sağlanmasını, %85’nin sağlık kurumları yönetiminde hekimler de söz sahibi olduğundan tıp fakültelerine sağlık yönetimiyle ilgili dersler eklenmesini, %93’nün sağlık yönetimi eğitim programlarında yapılacak akademik araştırmalar için yeterli Ar-Ge bütçesi ayrılmasını, %87’nin sağlık yönetimi eğitimi ile ilgili çalışmaların sağlık sektöründe yönetimin profesyonelleşmesini sağlayacağını ifade ettikleri belirlenmiştir.Araştırmanın, üst yönetimin profesyonel sağlık yönetimi eğitim programları geliştirilmesi ve sağlık yöneticisi görevlendirme kararlarında destekleyici olacağı tahmin edilmektedir.Sağlık sektöründe teknoloji, hizmet kullanımı gibi alanlarda meydana gelen değişiklikler, karmaşık örgüt yapısı, büyük bütçelere sahip olunması ve toplum beklentisinin yükselmesi, sağlık yönetimi eğitiminin önemini arttırmaktadır.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona