Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Buprenorfina w leczeniu bólu przewlekłego – przegląd aktualnych doniesień

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Tomasz Dzierżanowski | Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Journal: Medycyna Paliatywna
ISSN 2081-0016

Volume: 3;
Issue: 2;
Start page: 62;
Date: 2011;
Original page

Keywords: buprenorfina | ból przewlekły | ból nowotworowy | opioidy | evidence-based medicine

ABSTRACT
Buprenorfina to silny lek opioidowy, stosowany coraz szerzej w leczeniu bólu przewlekłego,zarówno nowotworowego, jak i niezwiązanego z nowotworem. Celem niniejszego opracowaniajest dokonanie krytycznego przeglądu dostępnych danych eksperymentalnych oraz klinicznych,aby w możliwie obiektywny sposób przedstawić szczególne właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczneleku oraz odnieść się do dowodów na kliniczną skuteczność i bezpieczeństwostosowania. Omówiono szczegółowo stosowanie buprenorfiny z innymi opioidami, aspekt rotacjiopioidów na buprenorfinę, profil bezpieczeństwa oraz zastosowanie w bólu przewlekłym. Zwróconouwagę na korzystną farmakokinetykę leku, pozwalającą na stosowanie go w formie plastrów,szczególnie u osób starszych, z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Odniesiono siędo opublikowanych wytycznych oraz stanowisk ze wskazaniem aktualnych tendencji związa -nych ze stosowaniem buprenorfiny u pacjentów u schyłku życia. Na podstawie zebranych da -nych można stwierdzić, że korzystne właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne,w połączeniu z wygodą stosowania, w często preferowanej przez chorych formie plastrów, czynibuprenorfinę cennym elementem strategii leczenia bólu u pacjentów objętych opieką paliatywną.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona