Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ÇOCUKLARDA METABOLİK SENDROM VE DİĞER METABOLİK ÖZELLİKLER

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Nalan Hakime NOĞAY | Gülden KÖKSAL

Journal: EJOVOC : Electronic Journal of Vocational Colleges
ISSN 2146-7684

Volume: 3;
Issue: 1;
Start page: 171;
Date: 2013;
Original page

Keywords: Metabolik sendrom | Çocuklar | Obezite

ABSTRACT
Metabolik sendromun komponentleri yetişkinlerin yanı sıra çocuklarda da mevcuttur. Çocuklarda insülin direncinin en büyük sebebi obezitedir. Bu çalışmanın amacı Türk çocuklarında metabolik sendromu ve ilgili etmenleri tanımlamaktır. Çalışmaya 6-18 yaş arasında, 400 çocuk katılmıştır. Metabolik sendromun örneklemde görülme sıklığı IDF’e göre % 1.8 olarak saptanmış ve en sık BKI ≥ 95 persentil olan çocuklarda saptanmıştır. BKI ile metabolik sendrom bileşenleri arasında pozitif ilişki olduğu saptanmıştır. Obezite, tip 2 diyabet, hipertansiyon ya da kalp hastalığı açısından pozitif aile öyküsüne sahip olan çocuklarda vücut ağırlığı, BKI, bel çevresi, sistolik kan basıncı, LDL kolesterol düzeyi, açlık insülin düzeyleri ve HOMA-IR değeri daha yüksek bulunmuştur. Bu sonuçlar obezitenin çocuklarda metabolik sendromun görülme sıklığını arttırdığını ve ailede pozitif hastalık öyküsünün olmasının metabolik sendrom ile ilgili olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar ışığında çocuk polikliniklerine başvuran başta obez çocuklar olmak üzere ailesinde tip 2 diyabet ve/veya metabolik sendrom bileşenleri olan çocuklar daha yakından izlenmelidir.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil