Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Czy wczesne pomiary N-końcowego propeptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP) u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym mogą różnicować niestabilną chorobę niedokrwienną i zawał bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI)?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Łukasz Figiel | Maria Krzemińska-Pakuła | Jan Z. Peruga | Jarosław Drożdż | Piotr Lipiec | Janusz Śmigielski | Jarosław D. Kasprzak

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 10;
Issue: 2;
Start page: 123;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: ostry zespół wieńcowy | NT-proBNP | stratyfikacja ryzyka | |

ABSTRACT
Wprowadzenie: Zawał mięśnia sercowego z jego powikłaniami, w tym zwłaszcza z nagłym zgonem sercowym, stanowi jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej kardiologii klinicznej. Szybka diagnoza zawału, a następnie wdrożenie odpowiedniego leczenia reperfuzyjnego, prowadzi do zmniejszenia wewnątrzszpitalnej śmiertelności i polepszenia rokowania długoterminowego w heterogennej grupie chorych z ostrym zespołem wieńcowym (OZW) bez uniesienia odcinka ST. Współczesna diagnostyka biochemiczna dysponuje kilkoma wiarygodnymi markerami biochemicznymi, przydatnymi w ocenie chorych z OZW. Wśród nich coraz większą rolę odgrywają peptydy natriuretyczne, zwłaszcza NT-proBNP, intensywnie badany w kontekście OZW ze względu na znaczną siłę predykcyjną w przepowiadaniu ryzyka wystąpienia poważnych zdarzeń sercowo-naczynio-wych i to po części niezależnie od strategii rewaskularyzacji i jej skuteczności, co pokazały liczne badania naukowe. Wciąż jednak dużym problemem pozostaje ustalenie wartości odcięcia (wartości decyzyjnej), zwłaszcza w OZW bez uniesienia odcinka ST. W piśmiennictwie światowym brak jest wiarygodnych danych na temat wartości dyskryminującej niestabilną chorobę niedokrwienną (UA) od zawału bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI). Cel pracy: Celem badania była próba ustalenia, czy wczesne oznaczanie N-terminalnego propeptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP) w grupie 100 pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez przetrwałego uniesienia odcinka ST i czasem trwania bólów, nieprzekraczającym 24 godzin, może być pomocne w różnicowaniu niestabilnej choroby niedokrwiennej i zawału bez uniesienia odcinka ST. Materiał i metodyka: Do badania włączonych zostało 100 pacjentów (34 kobiety, 66 mężczyzn; średnia wieku 61,6 roku) z klinicznym rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego bez przetrwałego uniesienia odcinka ST, hospitalizowanych w Klinice Kardiologii II Katedry Kardiologii UM w Łodzi. Podczas przyjęcia pacjenci mieli oznaczane stężenie NT-proBNP z krwi obwodowej przy użyciu metody elektrochemiluminescencyjnej. Ostateczna diagnoza NSTEMI była potwierdzana w przypadku dodatniego wyniku ilościowego troponinyT 6 godzin od przyjęcia. Większość chorych poddano diagnostycznemu cewnikowaniu serca i w razie potrzeby także przezskórnej rewaskularyzacji. NSTEMI był ostatecznie zdiagnozowany u 57 chorych. Wyniki: Porównanie stężeń NT-proBNP podczas przyjęcia wykazało jego istotną statystycznie różnicę (p

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

    
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland