Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Emine Zehra TURAN

Journal: Journal of Nevsehir University Social Science Institute
ISSN 2146-782X

Volume: 1;
Issue: 2;
Start page: 23;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Bilgisayar destekli eğitim | DKAB Öğretmeni | nitel araştırma

ABSTRACT
Bu araştırmanın amacı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin öğrenme ve öğretme süreçlerinde bilgisayar teknolojilerinden yararlanma düzeylerini belirlemektir. Bu çalışma nitel ve nicel verilerin birlikte kullanıldığı tarama modelinde bir araştırmadır. Veriler Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan 93 tane Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden online anket yoluyla toplanmıştır. Araştırma evrenini Türkiye’de görev yapan DKAB öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini random (rastgele) olarak internet üzerinden ulaşılan 93 tane ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen oluşturmaktadır. Veriler kapalı ve açık uçlu soruların yer aldığı anket yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde nicel veri analiz tekniklerinden frekans ve yüzde hesapları yapılmış nitel analiz tekniklerinden ise betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçları tablolar halinde gösterilerek sonuçlar değerlendirilmiş ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil