Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ECONOMICS, INSTITUTIONAL ECONOMICS AND ECONOMIC SOCIOLOGY - İKTİSAT, KURUMSAL İKTİSAT VE İKTİSAT SOSYOLOJİSİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Feridun YILMAZ

Journal: Istanbul Journal of Sociological Studies
ISSN 1304-0243

Issue: 45;
Start page: 1;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Institutional economics | economic sociology | orthodoxy | heterodoxy | Kurumsal iktisat | iktisat sosyolojisi | ortodoksi | heterodoksi

ABSTRACT
The division that existed between economics and sociology survived until the 1970s. Economics focuses on the market by emphasizing the framework of rational choice under the constraints of given preferences, whereas sociology emphasizes the roles of culture, structures and values. These disciplinary definitions changed radically after the 1970s, when both new institutional economics and economic sociology made significant achievements in terms of both theory and research. The nature of the relationship between orthodoxy and heterodoxy in economics also radically changed after the 1970s. The aim of this paper is to discuss the relationship between economics and sociology by focusing on the developments in orthodoxy and heterodoxy in economics. As the label of institutional economics is used by both orthodoxy and heterodoxy, the paper will also focus on institutional economics.Özetİktisat ile sosyoloji arasında 1970’li yıllara kadar devam eden bir entelektüel işbölümü mevcuttu. İktisat rasyonel seçim teorisi çerçevesinde piyasa analizine odaklanırken, sosyoloji ise yapılar, kültür ve değerleri açıklamaya odaklanmıştı. Yeni kurumsal iktisat ile iktisat sosyolojisinin gelişimi ile birlikte bu disiplin tanımları 1970’li yıllar başlarında radikal bir biçimde değişmeye başladı. İktisatta ortodoksi ile heterodoksi arasındaki ilişkinin doğası da aynı yıllarda hızla değişmeye başladı. Bu çalışmanın amacı iktisatta ortodoksi ve heterodoksideki gelişmelere odaklanarak iktisat ile sosyoloji arasındaki ilişkiyi tartış- maktır. Kurumsal iktisat hem ortodoks hem de heterodoks iktisadın kullandığı bir tanım olduğundan, tartışma bu okul üzerinden yürütülecektir.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil