Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

FROM ‘LOVE ETHIC’ TO ‘THE HISTORY OF CONTEMPO- RARY THOUGHT IN TURKEY’: HILMI ZIYA ULKEN IN TURKISH SOCIOLOGY - AŞK AHLAKI’NDAN TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE TARİHİ’NE: TÜRK SOSYOLOJİSİ’NDE HİLMİ ZİYA ÜLKEN

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Yücel BULUT

Journal: Istanbul Journal of Sociological Studies
ISSN 1304-0243

Issue: 46;
Start page: 119;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Hilmi Ziya Ülken | Ziya Gökalp | Sociology in Turkey | The History of the Contemporary Thought in Turkey | Prince Sabahattin (Sabahattin Bey) | Türkiye’de Sosyoloji | Çağdaşlaşma

ABSTRACT
Hilmi Ziya Ulken is an important figure in the history of Turkish sociological thought due to his institutional and theoretical contributions. He did not merely supply academic works and materials to his discipline but spent his lifetime establishing and developing associations, institutes and periodicals. In this respect, Ulken played a vital role in the re-institutionalization process of the Department of Sociology in the Faculty of Letters of Istanbul University. He was also the founder of a journal named Sosyoloji Dergisi [Journal of Sociology], published between the years 1941 and 1968. Ulken believed that there was a need for coordination and cooperation among Turkish sociologists. In order to maintain such a millieux, he encouraged establishing associations and institutes. Hilmi Ziya Ulken insisted that Turkish sociologists become familiar with the world’s sociology and philosophy literature. He therefore championed periodicals in the bid to to achieve the above-mentioned familiarity.In this article, beyond telling the life story of Hilmi Ziya Ulken together with his bib- liography, his sociological views on the central problems of Turkish state and society are analysed through his works.ÖzetHilmi Ziya Ülken’in, sosyolojinin Türkiye’deki gelişimine -gerek kurumsal ve gerek- se de teorik anlamda- yaptığı katkılar saymakla bitmez. Yalnızca uğraş verdiği disiplin çerçevesinde akademik üretimlerde bulunmakla kalmamış; Türkiye’de sosyolojinin [ve felsefenin] kurumlaşması amacıyla dernekler ve enstitüler kurmak, dergiler çıkarmak ve var olanların daha da gelişebilmesi ve uluslararası akademik çevrelerle iletişime girebilmesi için yoğun uğraş vermiştir. Bu çerçevede, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyo- loji Kürsüsü’nün yeniden kurumlaşmasında etkin bir rol oynamıştır. 1942’den başlayarak 1968’e kadar yayınlanan Sosyoloji Dergisi’ni yayın hayatına kazandırmıştır. Türkiye’de toplumun sosyolojik bilgisinin üretilebilmesi için araştırma enstitülerinin kurulmasına öncülük etmiştir. Türkiye’de sosyal bilimler alanında çalışma yapanların birbirlerinden haberdar olmaları ve birbirlerine destek olmaları için derneklerin kurulması gerekliliğine olan inancını daima dile getirmiş, bu düşüncelerini gerçekleştirebilmek için çeşitli giri- şimlerde bulunmuştur. Bir diğer önemli katkısı da, Türkiye’de sosyolojiyle uğraşanların dünyadaki sosyolojik -ve hatta felsefî- gelişmeleri en hızlı ve en geniş biçimde takip ede- bilmeleri temin eden yayınlarıdır.Bu yazıda, Hilmi Ziya Ülken’in hayat hikâyesini anlatmak, eserlerinin bir bibliyog- rafyasını sunmak veya kaleme aldığı sosyoloji ders kitaplarından hareketle ‘sosyoloji anlayışı’nı ansiklopedik bir biçimde tanıtılmaktan ziyade, belli eserleri merkeze alınmak suretiyle, Türk devleti ve toplumunun -hayatî önemde gördüğü- kimi sorunlarına ilişkin sosyolojik yaklaşımları tahlil edilmeye çalışılmaktadır.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona