Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Geodetske evidence kot povezovalni člen med lastnino in prostorom : Surveying records as a linking part between property and space

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marijana Vugrin

Journal: Geodetski Vestnik
ISSN 0351-0271

Volume: 55;
Issue: 2;
Start page: 319;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: floor ownership | information of test property value calculation | land cadastre | land cadastre graphical presentation | land registry | level of trust | ownership | parcel | etažna lastnina | lastninska pravica | obveščanje o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin | parcela | stopnja zaupanja | zemljiški kataster | zemljiškokatastrski načrt | zemljiškokatastrski prikaz | zemljiška knjiga

ABSTRACT
V prispevku je obravnavana umestitev lastninske pravice v prostor, ki je mogoča samo na podlagi podatkov zemljiškega katastra, pravzaprav njegovega grafičnega dela – zemljiškokatastrskega prikaza. Podana je definicija stopnje zaupanja v lociranje pravic na nepremičninah na podlagi zemljiškokatastrskega prikaza in način njenega določevanja. V prispevku je opredeljen tudi lastninski koncept v Republiki Sloveniji, katerega poznavanje je pomembno pri umeščanju lastninske pravice v prostor. Navedena so tudi neskladja, ki so bila zaznana v okviru projekta obveščanje o poskusnem izračunu nepremičnin zaradi »nepravilnega« umeščanja pravic v prostor. Predvsem smo se osredotočili na povezavo med parcelo in stavbo ter v ta namen preučili vzorec1784 stavb, ki so enakomerno porazdeljene po ozemlju Slovenije ; This article considers the placement of ownership rights into space, possible only with the help of the land cadastre graphical representation. A definition of trust for locating property rights on the land cadastre graphic presentation is given as well as a way of determining it. The ownership concept of the Republic of Slovenia is also defined, the knowledge of which is relevant to ownership rights placement. Discrepancies found in the Information of Test Property Value Calculation formed because of a false placement of rights are also stated. We especially focused on the link between a parcel and building and studied a pattern of 1,784 buildings that were equally distributed throughout Slovenia
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil