Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Indeks SIMPLE - narzędzie prognostyczne u pacjentów z zawałem serca leczonych pierwotną przezskórną interwencją wieńcową

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Kozieradzka | Karol A. Kamiński | Sławomir Dobrzycki | Hanna Bachórzewska-Gajewska | Konrad Nowalć | Włodzimierz J. Musiał

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 8;
Issue: 2;
Start page: 95;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: STEMI | pPCI | stratyfikacja ryzyka | indeks SIMPLE | analiza przeżycia

ABSTRACT
Wprowadzenie: Prawidłowa ocena ryzyka u chorych po zawale serca z uniesieniem odcinka ST (STelevation myocardial infarction - STEMI) jest jednym z ważniejszych problemów współczesnej kardiologii. Indeks SIMPLE (Simple Risklndex) uwzględnia wiek pacjenta, ciśnienie skurczowe krwi (systolic blood pressure - SBP) i częstość akcji serca (heart ratę - HR) przy przyjęciu. Został opracowany na bazie rejestru pacjentów z STEMI leczonych fibrynolitycznie. Służy do szybkiego prognozowania śmiertelności wewnątrzszpitalnej i 30-dniowej. Cel pracy: Ocena przydatności indeksu SIMPLE w określaniu śmiertelności 30-dniowej i rocznej w rejestrze pacjentówz STEMI leczonych pierwotną przezskórną interwencją wieńcową (primary percutaneous inten/ention - pPCI). Materiał i metodyka: Badaniem objęto 465 kolejnych pacjentów zSTEMI leczonych pPCI (średni wiek 58,3±11,35 lat), którzy byli następnie poddani rocznej obserwacji (mediana 430 dni). Każdemu pacjentowi obliczano wartość indeksu SIMPLE i na jej podstawie podzielono badanych na kwintyle i 3 grupy ryzyka: niskiego (1 i 2 kwintyl), średniego (3 i 4) i wysokiego (5 kwintyl). W analizie statystycznej użyto regresji logistycznej, analizy przeżycia Kaplana-Meiera oraz oceny krzywych ROC (Receiver Operating Characteristic). Wyniki: Wartości indeksu SIMPLE wahały się w granicach 2,7-65,2 (mediana 18,4). Pomiędzy grupą wysokiego ryzyka a pozostałymi grupami (niskiego i średniego ryzyka) obserwowano istotną statystycznie różnicę w przeżyciu 30-dniowym i rocznym (p

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

    
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland