Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Izvedba univerzalne ontologije geografskega prostora v podmnožici predikatnega računa prvega reda : Application of universal ontology of geographic space in a subset of the first-order predicate calculus

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marjan Čeh | Domen Smole | Tomaž Podobnikar

Journal: Geodetski Vestnik
ISSN 0351-0271

Volume: 56;
Issue: 1;
Start page: 57;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: ontologija | semantični splet | geografski prostor | logika | predikatni račun | ontology | Semantic Web | geographic space | logic | predicate calculus

ABSTRACT
Prostorski podatkovni viri, kot so geodetski referenčni sistem, administrativne prostorske enote, naslovi in topografske teme, so v vseh prostorskih podatkovnih zbirkah podlaga za zajem podatkov in položajno umeščanje tematskih podatkov v prostoru. Temeljne strategije geodetske stroke za približevanje potrebam uporabnikov geodetskih podatkov v smislu povezovanja zbirk podatkov so v oblikovanju povezovalnega semantičnega referenčnega sistema v semantičnem spletu ali tako imenovanem spletu 3.0. V tem prispevku so prikazane možnosti za razvoj orodja za enostavnejše in bolj smiselno iskanje ter integracijo na spletu objavljenih prostorskih podatkov. Za rešitev težave je v raziskavah mogoče zaslediti predloge o nadgradnji sedanjih GIS kot sistemov z znanjem, predstavljenim v obliki ontologij. Gre torej za novo generacijo tehnologije GIS, ki jo nekateri imenujejo tudi pametni GIS. Za zdaj takšen GIS obstaja predvsem na teoretični, ne pa tudi na praktični ravni. V tem delu je predstavljena metoda za modeliranje ontologije geografskega prostora v podmnožici predikatnega računa prvega reda. Izdelano semantično omrežje prostora omogoča analize obstoječih zbirk podatkov za namene integracije v okolju porazdeljenih informacijskih sistemov. Naša izvedba temelji na metodah strojnega učenja in uporabi programskega jezika prolog ; Spatial data sources, like the geodetic reference system, administrative spatial units, addresses and topographic maps, serve as a base for geo-referencing to the most of dependant thematic spatial databases. The marketing strategy of the surveying profession towards the users of spatial data infrastructure should be in the design of an integrative semantic reference system to be used within the Semantic Web, or so-called Web 3.0. The main motivation for our research was the representation of possibilities to automate tool development for efficient and more sensible approaches to query information within web-published spatial data. In contemporary research there are several solutions offered as upgrades of basic GIS systems with the knowledge presented in the form of ontologies. Therefore, we are faced with the new generation of GIS technology, which has been named "inteligent GIS". In this article, we present method of modelling the semantic reference system as an application of the ontology of geographic space in the subset of first order predicate calculus. Such a semantic network of geographic space represents the foundation for semantic data analyses and data integration in distributed information systems. Our application is based on the methods of machine learning and use of the Prolog programming language.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil