Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Köyü Mezar Taşları Tombstones of Village Fasıllar in District Beyşehir of Konya City

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hüseyin MUSMAL | Mustafa ÇETİNASLAN

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 7;
Start page: 323;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Konya | Beyşehir | Fasıllar | Ottoman | Tombstones Konya | Beyşehir | Fasıllar | Osmanlı | Mezar Taşları

ABSTRACT
This study consist of tombstones which are from ottoman era inthe graveyard of Fasillar village in district beyşehir of konya. In thisstudy 28 headstones and 19 footstones which were written by ottomanturkish with arabic letter were ascertained and analized in terms ofhistorical and art history. In this study all tombstones have beendiscussed separetely and a general evaluationhas been done via thesetombstone. But while we were writting the text part, firstly we made ageneral evaluation and at the end of this study tombstones that wereinvestigated, handled individually (one by one) as a catalogue. Villagefasillar which is bounded up Beyşehir district of konya was establishedtwo great hills that consist of rock. The region in which includedFasillar falso, had a great importance in Hittite Empire era. FasillarMonument which belongs to Hittite era and was known by historianand archaeologist, and researching seval speciality of this region.Having the processable stone resources of the region provideed tooccour a custom on stonework. When the qualities, quantities, typesand features are investigated, it iş understood that inhabitants of villageFasillar sustainedthis custom throughout 20th century. The shapes andornamentations of tombstones, and expressions and templates showthat inhabitants have different ial skils from other settlements as socialeconomical and cultural. Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Köyü Mezarlığı’nda bulunan Osmanlı dönemine ait mezar taşları bu çalışmanın inceleme konusunu oluşturmaktadır. Çalışmamızda Fasıllar Köyü mezarlığında tespit edilen Arap harfleri ile Osmanlı Türkçesi kullanılarak yazılmış 28 baş taşı ve 19 ayak taşı, tarih ve sanat tarihi ölçütlerine göre incelenmektedir. Çalışmada her bir mezar taşı ayrı ayrı ele alınmış ve bu taşlar üzerinden genel bir değerlendirme yapılmıştır. Ancak çalışmamızın metin bölümü oluşturulurken, öncelikle genel değerlendirmeye yer verilmiş ve incelenen mezar taşları çalışmanın sonunda katalog halinde tek tek ele alınmıştır.Fasıllar Köyü, Konya ili Beyşehir ilçesine bağlı kayalıklardan oluşan iki büyük tepenin eteğinde kuruludur. Fasıllar Köyü’nün de içinde bulunduğu bölge, Hitit İmparatorluğu Dönemi’nde büyük bir öneme sahiptir. Hititler Devrine ait, arkeoloji ve tarih dünyasının yakından tanıdığı Fasıllar Anıtı ve bölgeyle ilgili araştırmalar yörenin bu özelliğini fazlasıyla ortaya koymaktadır. Yörenin işlenmeye uygun taş malzeme kaynaklarına sahip olması taş işçiliği konusunda bir gelenek oluşturulmasına neden olmuştur. Çalışmada ele alınan mezar taşlarının nitelik, nicelik, çeşit ve özellikleri incelendiğinde Fasıllar Köyü ahalisinin bu geleneği 20. yüzyıl süresince de sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca mezar taşlarının biçim ve süsleme özellikleri ile metinlerde kullanılan ifade ve kalıplar bölgede yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan diğer yerleşim birimlerine göre ayırıcı vasıflara sahip olduklarını göstermektedir.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

    
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation