Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

LP IN TOWNSHIP PLANNING

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Adolf Diegel

Journal: South African Journal of Industrial Engineering
ISSN 1012-277X

Volume: 5;
Issue: 2;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
ENGLISH ABSTRACT: A township planner wants to house many people within a given area, without exceeding a tight budget, while yet respecting certain standards. These specify a variet::y of house t::ypes. They also imply indirect:: effect::s such as open space, schools or hospitals: more people use more of these. But as we build more schools, less space remains for houses, so we are left with fewer people l requiring fewer schools. We show how to capture such simultaneous interactions. We also discuss some unexpected results. These arise notably in the tr~nsition from fractional to integer solutions.AFRIKAANSE OPSOMMING: 'n Dorpsbeplanner probeer soveel moontlik mense behuis in 'n betrokke area I sonder om 'n beperkte begroting te' oorskrei, terwyl gegewe standaarde behou moet word. Laasgenoemde maak voorsiening vir 'n verskeidenheid van behuising. Dit behels ook indirekt::e navolgel soos oop ruimte, skole of hospitale: groot getalle gehuisveste mense maak meer gebruik hiervan. Maar soos daar meer skole gebou word I word minder ruimte gelaat vir behuising, dus word minder mense behuis, wat minder skole benodig.Ons toon aan hoe om sulke gelyktydige interaksie te verwerk. Ons bespreek oak sommige onverwagte resultate. Hierdie ontstaan veral in die oorgang van fraksionele na heeltal oplossings.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

    
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation