Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Okan SARIGÖZ | Ali KARAKUŞ | Kıvanç İRAK

Journal: EJOVOC : Electronic Journal of Vocational Colleges
ISSN 2146-7684

Volume: 2;
Issue: 2;
Start page: 1;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Elektromanyetik Kirlilik | Elektromanyetik Alan | Frekans | Elektromanyetik Dalga | Meslek Yüksekokulu

ABSTRACT
Elektromanyetik dalga yayan cihazların etkin olarak kullanımının artması insan sağlığını her geçen gün negatif olarak daha fazla etkilemektedir. Özellikle baz istasyonlarının, TV ve radyo antenlerinin, cep telefonlarının, mikro dalga fırınların, yüksek gerilim hatlarının, röntgen ışınlarının, uydu antenlerinin, radarların vb. yaydığı elektromanyetik dalgalar; dolaşım ve sindirim sistemi bozukluğu, kan basıncı, DNA sentezi, baş ağrısı, depresyon gibi rahatsızlıklarla sağlığımızı karşı karşıya getirmektedir. Bu araştırmanın amacı; meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerin, elektromanyetik kirlilik hakkındaki görüşlerini belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın örneklemini 2011-2012 öğretim yılında, Hakkari Üniversitesindeki Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören 321 Meslek Yüksekokulu öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden biri olan ‘genel tarama modeli’ kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan, 25 maddeden oluşan ‘Elektromanyetik Kirlilik Anketi’nin geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılmış ve Cronbach Alpha iç güvenirlik katsayısı 0,80 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, elektromanyetik kirlilik ile ilgili yeterli temel bilgiye sahip oldukları, ancak elektromanyetik kirlilik yapan cihazları kullanırken gerekli önlemleri almadıkları ve elektromanyetik kirlilik ile ilgili olarak bilinçli hareket etmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Yine araştırma sonuçlarına göre 2. sınıfta okuyan öğrencilerin 1. sınıfta okuyan öğrencilere göre elektromanyetik kirlilik konusunda daha duyarlı oldukları ve cinsiyete göre elektromanyetik kirlilik ile ilgili olarak kız öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında bir görüş farkının olmadığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona