Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

METING VAN DIE BETROUBAARHEID VAN DIE EVALUERING VAN BEDRYFSINGENIEURSWESE STUDENTE

ADD TO MY LIST
 
Author(s): D.C. Page

Journal: South African Journal of Industrial Engineering
ISSN 1012-277X

Volume: 7;
Issue: 1;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
ENGLISH ABSTRACT: Reliability of evaluation refers to the repeatibility of results when similar tests are repeated by the same student, or a similar evaluation procedure is applied. By measuring reliability an objective, quantitative measure of the quality of an evaluation is obtained. Poor formulation of tests can be diagnosed, and problems in the evaluation system identified. The subject is dicussed with reference to an analysis of performance in Industrial Engineering subjects at the University of Stellenbosch.AFRIKAANSE OPSOMMING: Betroubaarheid van evaluering verwys na die mate van herhaalbaarheid van resultate as soortgelyke toetse deur dieselfde student herhaal word, of In soortgelyke evalueringsprosedure toegepas word. Deur betroubaarheid te meet word In objektiewe syfennaatstaf van die kwaliteit van die evaluering verkry. Swak eienskappe van toetse kan gediagnoseer-, en probleme met die evalueringstelsel geidentifiseer word. Die onderwerp word bespreek aan die hand van In analise van die prestasie in Bedryfsingenieurswese vakke aan die Universiteit van Stellenbosch.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona