Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Música, poesia i imatge al servei de la religiositat: Els "goigs" en la tradició cultural valenciana

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Joan Carles Gomis Corell

Journal: Scripta : Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna
ISSN 2340-4841

Volume: 1;
Issue: 1;
Start page: 212;
Date: 2013;
Original page

ABSTRACT
Resum: El present article analitza com es conformà el gènere poeticomusical dels goigs al regne de València a partir dels gautz o gaugs trobadorescs. Sobretot estudia com i amb quina intencionalitat confluïren poesia, música i imatge i anaren adaptant-se a la conjuntura específica de cada moment per tal de servir als canviants interessos i valors religiosos. D’aquesta manera, els goigs, anaren convertint-se progressivament en documents que varen esdevenir una eficaç arma de defensa de la religiositat contrareformista quan aquesta fou qu?estionada pels il·lustrats i, fins i tot, un exercici poètic reivindicatiu durant la Renaixença.Paraules clau: Goigs, Gautz, Gaugs, Poesia, Música, Trobadors, Dansa, València, Imatge, Impremta, EstampaAbstract: The present article analyzes how the poetical kind of the goigs conformed in the Valencia’s Kingdom from gautz or gaugs of troubadours. Especially it studies how and with what intentionality they came together poetry, music and image and were adapting to the specific conjuncture of every moment to serve the changeable interests and religious values. Hereby, the goigs, they were turning progressively into documents became an effective weapon of defense of the religiousness Counter when it was questioned by the Enlightened and, even, a poetical protest exercise during the Renaixença.Keywords: Goigs, Gautz, Gaugs, Poetry, Music, Troubadours, Dance, Valencia, Image, Press, Print
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona