Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

’n Etiek van liefde: Die etiese perspektiewe van die Heidelbergse Kategismus

ADD TO MY LIST
 
Author(s): J.M. (Koos) Vorster

Journal: In die Skriflig
ISSN 1018-6441

Volume: 47;
Issue: 2;
Start page: 1;
Date: 2013;
Original page

ABSTRACT
Hierdie artikel behandel die etiese perspektiewe van die Heidelbergse Kategismus – een van die prominente belydenisskrifte in die gereformeerde tradisie. Die etiese relevansie is ingebed in die konfessie se verklaring van die tien gebooie. Die artikel verduidelik dat die etiek van die Heidelbergse Kategismus ten diepste ’n karakteretiek is en dat dit gelowiges oproep tot ’n etiek van liefde. Hierdie liefde sluit in liefde vir die verbondsgemeenskap, die bediening van die Woord, die heiligheid van God en die waardigheid van mense, die gemeenskap van die gelowiges, gesag, die lewe, die huwelik, privaatbesit en arbeid asook waarheid en geregtigheid. As gevolg van die sinekdogeekarakter van die wet is hierdie etiek van liefde vandag baie relevant.

Easyplan
HR software für Hotellerie

Automatische Erstellung
von Personaldokumente
und Anmeldungen bei Behörden

    
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland