Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

OCENA WYDOLNOŚCI WYSIŁKOWEJ DZIECI ŁÓDZKICH W WIEKU 9-13 LAT

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ewa Rychłowska | Bogdan Fijałkowski | Danuta Chlebna-Sokół

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 42;
Issue: 3;
Start page: 141;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: physical endurance | nutritional status | puberty | motor activity | wydolność fizyczna | stan odżywienia | pokwitanie | aktywność fizyczna

ABSTRACT
Wprowadzenie: Wydolność wysiłkowa uznawana jest powszechnie za jeden z najważniejszych pozytywnych wykładników stanu zdrowia i ogólnego rozwoju. Wysoki poziom wydolności uzyskany w dzieciństwie warunkuje dobrą adaptację do zmieniających się warunków środowiskowych w dalszych okresach życia. W piśmiennictwie coraz częściej zwraca się uwagę na wyraźne pogarszanie się sprawności i wydolności fizycznej dzieci i młodzieży. Cel pracy: Uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: - Jaki jest poziom wydolności fizycznej u dzieci w wieku 9-13 lat uczęszczających do łódzkich szkół podstawowych? - Czy istnieje zależność pomiędzy poziomem wydolności fizycznej a stanem odżywienia i stopniem dojrzałości płciowej i jaki jest kierunek tej zależności? - W jakim stopniu aktywność ruchowa oddziałuje na poziom wydolności fizycznej w badanej grupie dzieci? Materiał i metody: Badaniami objęto 314 zdrowych dzieci (132 chłopców i 182 dziewczęta) w wieku 9-13 lat, z losowo wybranych kilku łódzkich szkół podstawowych. U wszystkich dzieci przeprowadzono próbę wysiłkową na bieżni wg protokołu Bruce'a, oceniając poziom wydolności wysiłkowej na podstawie wartości maksymalnego pochłaniania tlenu (VO2 max) określanego w sposób bezpośredni. Oceniono również równoważnik metaboliczny (metabolic equivalent - MET) i czas trwania próby wysiłkowej. Badania ankietowe przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich zebranych od rodziców i od dzieci - dotyczyły one m.in. aktywności fizycznej dziecka oraz czasu spędzanego nieaktywnie (telewizja, komputer, odrabianie lekcji). Stopień aktywności ruchowej wyliczono na podstawie liczby godzin aktywności w tygodniu, wyróżniając aktywność małą, średnią i dużą. Zaawansowanie w dojrzewaniu płciowym określono w pięciostopniowej skali wg Tannera. Określono również stan odżywienia na podstawie wskaźnika masy ciała (body mass index - BMI) wg wzoru: wskaźnik masy ciała = masa ciała (kg)/wysokość ciała2 (m2), uwzględniając w interpretacji siatki centylowe. Wyniki badań i wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono niską wydolność wysiłkową u około połowy badanych dzieci. Niższą wydolność wykazano u dzieci z wyższymi wartościami wskaźnika masy ciała, a grupą szczególnego ryzyka okazały się dziewczęta bardziej zaawansowane w pokwitaniu. Wyniki badań potwierdzają powszechnie wyrażaną opinię, że aktywność ruchowa korzystnie wpływa na kształtowanie się wydolności wysiłkowej. Spostrzeżenia z niniejszej pracy wskazują na obniżanie się poziomu wydolności wysiłkowej w ostatnich latach.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona