Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Om metaforens virkning. Et kantiansk bidrag

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Trygve Lavik

Journal: Nordlit : Tidsskrift i litteratur og kultur
ISSN 0809-1668

Volume: 8;
Issue: 2;
Start page: 31;
Date: 2004;
Original page

Keywords: Max Black | Donald Davidson | metafor | Kant

ABSTRACT
Den første delen av denne artikkelen presenterer et av de mest sentrale temaene innenfor filosofiens behandling av metaforen i nyere tid, nemlig spørsmålet om hvorvidt metaforen er et semantisk eller pragmatisk fenomen. I den forbindelse drøftes også kort metaforens forskjellige funksjoner i vitenskapen. Denne delen er konsentrert rundt teoriene til henholdsvis Max Black og Donald Davidson, da deres bidrag for det første regnes som svært sentrale i den filosofiske diskusjonen om metaforen, og for det andre representerer de motpoler i diskusjonen om hvorvidt metaforen er et semantisk eller pragmatisk fenomen. Hensikten med denne første delen er i tillegg å vise at metaforen som et fenomen reiser spørsmål som også går utover en rent språkfilosofisk ramme. Den andre delen av denne artikkelen gjør nettopp dette idet den belyser metaforens virkning ut fra Kants bevissthetsfilosofi.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil