Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ON THE COMPARISON OF MODERN PRODUCTION MANAGEMENT PHILOSOPHIES

ADD TO MY LIST
 
Author(s): M. Sinclair

Journal: South African Journal of Industrial Engineering
ISSN 1012-277X

Volume: 4;
Issue: 2;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
ENGLISH ABSTRACT: A variety of production management philosophies are discussed in the literature and implemented in industry. This paper will present a framework for the comparison of such management approaches. Each of the modern production management systems MRP I, MRP II, OPT and JIT will be discussed within this framework. A comparison of these approaches will then be made.AFRIKAANSE OPSOMMING: Verskeie bestuursfilosofiee vir produksiestelsels word in die Iiteratuur bespreek en in die industrie gevolg. Hierdie artikel stel 'n raamwerk voor waarbinne sulke bestuursbenaderings met mekaar vergelyk kan wdtd. Elkeen van die moderne produksiebestuursbenaderings MRP I, MRP II, OPT en JIT word binne hierdie raamwerk bespreek. 'n vergelyking word dan tussen hierdie benaderings getref.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

    
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland