Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE OPEN SOLUTION METHODOLOGY APPROACH TO PROBLEM SOLVING

ADD TO MY LIST
 
Author(s): A.C.J. Van Rensburg | S.J. Claasen

Journal: South African Journal of Industrial Engineering
ISSN 1012-277X

Volume: 8;
Issue: 2;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
ENGLISH ABSTRACT: The Open Solution Methodology is a generic problem solving methodology which is used to solve system related problems through the application of problem solving techniques. The focus of the application of this methodology is aimed at modelling organisations, or areas within organisations. The application ofthe Open Solution Methodology provides the benefit of having the ability to comprehend and integrate all aspects of the system, while having a formal and structured approach for problem solving. Together with the reduction in system analysis time, problem solving techniques such as simulation modelling are focused through the Open Solution Methodology models to enhance the quality Ofsolutions.AFRIKAANSE OPSOMMING: Die "Open Solution Methodology" is 'n generiese probleemoplossingsmetodologie wat gebruik word om stelselverwante probleme op te los deur die toepassing van problemoplossingstegnieke. Die fokus van hierdie metodologie toepassing is gernik op die modellering van organisasies, of gedeeltes van organisasies. Die "Open Solution Methodology" toepassing verskaf die voordeel om aile aspekte van die stelsel te verstaan en te integreer, terwyl daarvan 'n formele en gestruktureerde benadering tot probleemoplossing gebruik gemaak word. Tesame met die gepaardgaande verkorting van stelselanalisetyd, word die "Open Solution Methodology" modelle gebruik om die toepassing van probleemoplossingstegnieke te fokus omsodoende kwaliteit van die oplossings te verhoog.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil