Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

PIERWSZE UJAWNIENIE DZIECIĘCEGO ZESPOŁU NERCZYCOWEGO - CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA PACJENTA STEROIDOWRAŻLIWEGO I STEROIDOOPORNEGO

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Beata Banaszak | Paweł Banaszak | Piotr Adamczyk | Katarzyna Ziora

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 41;
Issue: 4;
Start page: 147;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zespół nerczycowy | steroidooporność | steroidowrażliwość | |

ABSTRACT
Wprowadzenie: Zespół nerczycowy jest najczęściej spotykaną manifestacją patologii kłębuszków nerkowych w wieku rozwojowym. Podstawą leczenia pierwotnego zespołu nerczycowego u dzieci jest kortykosteroidoterapia włączana w chwili ustalenia rozpoznania choroby. Około 80% pacjentów prezentuje pozytywną odpowiedź na leczenie wstępne, spełniając definicję steroidowrażliwości. U około 20% dzieci ośmiotygodniowe leczenie kortykosteroidami może nie zainicjować remisji. Są to pacjenci pierwotnie steroidooporni. Cel pracy: Celem pracy było przeprowadzenie analizy porównawczej obrazu klinicznego, towarzyszącego ujawnieniu się pierwotnego zespołu nerczycowego u dzieci steroidowrażliwych i pierwotnie steroidoopornych, z zamysłem zidentyfikowania cech różnicujących dwa przeciwstawne modele choroby. Materiał i metody: Dokonano retrospektywnego przeglądu dokumentacji dzieci z pierwszym ujawnieniem zespołu nerczycowego hospitalizowanych na Oddziale Nefrologii Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu w latach 1986-2005. Wyodrębniono grupę pacjentów pierwotnie steroidoopornych i steroidowrażliwych oraz przeprowadzono analizę porównawczą wskaźników demograficznych i częstości występowania wybranych objawów klinicznych. Wyniki: Do badania zakwalifikowano 178 pacjentów: 44 (24,7%) dzieci pierwotnie steroidoopornych, 134 (75,3%) dzieci steroidowrażliwych. Znaleziono istotną statystycznie różnicę dla wieku dziecka w momencie zachorowania: dzieci steroidooporne mediana i rozstęp międzykwartylowy 5,6 (2,2-11,7) roku, dzieci steroidowrażliwe: 2,7 (2,0-4,0) roku (p=0,0005). Nie obserwowano istotnych statystycznie różnic w częstości występowania nadciśnienia tętniczego oraz upośledzonej funkcji nerek towarzyszących ujawnieniu się choroby, jedynie krwinkomocz był objawem obserwowanym istotnie częściej w grupie pacjentów steroidoopornych 28 (63,6%) vs 43 (32%) (p=0,0002). Pacjentów steroidoopornych charakteryzowało istotnie wyższe stężenie azotu mocznika (BUN) w chwili przyjęcia do szpitala w porównaniu z grupą pacjentów steroidowrażliwych: 5,6 (3,8-9,0) mmol/l vs 4,6 (3,2-6,8) mmol/l (p=0,02). Wnioski: Pacjentów pierwotnie steroidoopornych, chorujących na dziecięcy zespół nerczycowy, charakteryzował istotnie wyższy wiek, znamiennie wyższe stężenie BUN oraz wyższa częstotliwość występowania krwinkomoczu w momencie zachorowania.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona