Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

PROBLEMY Z OCENĄ GĘSTOŚCI MINERALNEJ KOŚCI U MAŁYCH DZIECI - DOŚWIADCZENIA ZESPOŁU KLINIKI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Agnieszka Rusińska | Izabela Michałus | Danuta Chlebna-Sokół

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 42;
Issue: 4;
Start page: 183;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: allergy | cow milk | children | gęstość mineralna kości

ABSTRACT
Wprowadzenie: Stopień mineralizacji szkieletu u dzieci należy uznać za wskaźnik stanu zdrowia, który można ocenić obiektywnie przy pomocy badania densytometrycznego. Celem pracy jest przedstawienie spostrzeżeń dotyczących wykonywania i interpretacji wyników badań densytometrycznych u małych dzieci. Materiał i metody: W latach 2007-2011 wykonano 85 badań densytometrycznych u 79 dzieci w wieku od 1 mies. do 5 r.ż. Wskazaniem do wykonania badania u 13 pacjentów były co najmniej 2 przebyte złamania kości długich, u 8/79 - choroba nowotworowa, u 7 - choroba metaboliczna kości wcześniaków, u 27 - wrodzona łamliwość kości. Badanie przeprowadzono także u 30 zdrowych dzieci. U wszystkich wykonano pomiary masy i wysokości/długości ciała oraz badanie densytometryczne metodą absorpcjometrii promieniowania X o podwójnej energii (DXA) w systemie Prodigy z opcją pomiarową Infant. Oceniono gęstość mineralną i masę tkanki kostnej całego szkieletu (BMDt, BMCt) oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa (BMDs, BMCs). Analizę statystyczną wykonano w programie Statistica 6.0. Wyniki: Najwięcej badań przeprowadzono u zdrowych dzieci w wieku 3 lat (16/79). Średnie wartości parametrów densytometrycznych dla zdrowych dzieci w tym wieku wynosiły: BMDt - 0,571 g/cm2, BMDs - 0,584 g/cm2, BMCt - 272,8 g, BMCs - 36,7 g. Wyniki te mogą być układem odniesienia dla dzieci 3-letnich. W całej ocenianej grupie oraz w podgrupach dzieci zdrowych i z wrodzoną łamliwością kości wykazano istotne statystycznie dodatnie korelacje (p
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil