Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

PRZECIWCIAŁA IgG ANTY-ASCARIS LUMBRICOIDES U DZIECI Z NAWRACAJĄCYMI INFEKCJAMI UKŁADU ODDECHOWEGO - GDY DANE KLICZNICZNE SUGERUJĄ ALERGIĘ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Magdalena Kowalewska-Pietrzak | Wojciech Młynarski | Anna Pankowska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 41;
Issue: 3;
Start page: 111;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Ascaris lumbricoides | dzieci | układ oddechowy | |

ABSTRACT
Wprowadzenie: Zarażenie glistą ludzką (Ascaris lumbricoides) może, w zależności od okresu choroby, manifestować się dolegliwościami nie tylko ze strony przewodu pokarmowego, ale również m.in. układu oddechowego. Celem pracy była ocena częstości występowania przeciwciał IgG anty-Ascaris lumbricoides w surowicy krwi dzieci z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych i analiza ich związku z wybranymi wskaźnikami demograficznymi, klinicznymi i laboratoryjnymi. Materiał i metody: Oceną retrospektywną objęto dzieci hospitalizowane w 2009 r. na specjalistycznym oddziale leczenia chorób płuc z powodu nawracających infekcji dróg oddechowych, u których wykonano badanie serologiczne ELISA na obecność w surowicy krwi przeciwciał anty-Ascaris lumbricoides klasy IgG. Pomiędzy podgrupami dzieci seropozytywnych i seronegatywnych dokonano analizy porównawczej wieku, płci, miejsca zamieszkania oraz wybranych objawów klinicznych (przewlekły kaszel, obturacja oskrzeli, przewlekły nieżyt nosa i/lub spojówek, pokrzywki skórne) i wskaźników laboratoryjnych. Wyniki: Spośród 163 zakwalifikowanych do badania dzieci w wieku 0,7-12,5 roku obecność przeciwciał IgG anty-Ascaris lumbricoides stwierdzono u 28 pacjentów (17,2%). Wyniki dodatnie najczęściej uzyskiwano w miesiącach letnich (50% przypadków). W grupie pacjentów seropozytywnych stwierdzono istotną statystycznie wyższą średnią wieku (6,77 roku) (p=0,003) oraz wyższą eozynofilię krwi obwodowej (mediana 7,10%; 1-3 kwartyl 5,40-12,25%) (p
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil