Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe działania fibratów

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anetta Undas

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 9;
Issue: 5;
Start page: 359;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: fibraty | zapalenie | krzepnięcie krwi | czynnik tkankowy | fibrynoliza

ABSTRACT
Poza efektami hipolipemizującymi, fibraty, które są syntetycznymi agonistami jądrowych receptorów aktywowanych proliferatorami peroksysomów typu alfa (peroxisome proliferator-activated receptoralpha - PPARa), wywierają dodatkowe, potencjalnie korzystne działania, takie jak: zmniejszenie odczynu zapalnego, insulinooporności i aktywności układu krzepnięcia, nasilenie fibrynolizy, modulacja angiogenezy, osłabienie stresu oksydacyjnego. Spośród tzw. plejotropowych efektów fibratów, mogących ograniczać rozwój miażdżycy i jej powikłań, największe znaczenie przypisuje się efektom przeciwzapalnym i przeciwzakrzepowym. Leczenie fibratami wiązało się ze zmniejszeniem o 20 do 50% stężenia białka C-reaktyw-nego, interleukiny 6 i interleukiny 1(3. Leki tej klasy mogą obniżyć stężenie fibrynogenu w osoczu, średnio o 10%, poprzez zmniejszenie ekspresji jego genów. Przeciwkrzepliwe działania fibratów, wyrażone zmniejszeniem produkcji trombiny po uszkodzeniu naczynia, jest prawdopodobnie skutkiem zahamowania ekspresji czynnika tkankowego (tissue factor-lf). Ostatnio wykazano zmniejszenie aktywacji płytek krwi u pacjentów z dys-lipidemią, u których fibrat wywołał największy spadektriglicerydów i wzrost cholesterolu HDL. Znaczenie kliniczne efektów przeciwzapalnych i prze-ciwzakrzepowych stosowania fibratów nie zostało jeszcze ustalone.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona