Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Sagaria 2:8(12): ’n Moontlike Afrikaanse vertaling van ’n moeilike teks

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Daniel F. O'Kennedy

Journal: In die Skriflig
ISSN 1018-6441

Volume: 47;
Issue: 1;
Date: 2013;
Original page

Keywords: Zechariah 2:8 | Zechariah 2:12 | Translation

ABSTRACT
Geleerdes stem saam dat die Hebreeuse teks van Sagaria 2:8 (v. 12 in Hebreeus) uiters moeilik is om te vertaal. Hierdie artikel fokus op die volgende vrae: Maak die Masoretiese teks sin? Moet ons die Masoretiese teks wysig? Die vertaling van die volgende ingewikkelde woorde en frases word bespreek: (1)תואבצ הוהי; (2) ינחלשׁ דובכ רחא; 3) the particle יכ; (4) תבבב; (5) en וניע. Die skrywer glo dat dit nie nodig is om die Masoretiese teks te wysig nie en bied die volgende moontlike vertaling aan: ‘Want so sê die HERE van alle magte: Ná die heerlikheid (d.i. die visioen) het Hy my gestuur na die nasies deur wie julle uitgebuit is; waarlik, wie aan julle vat, vat aan die appel van sy oog.’Zechariah 2:8(12): A possible Afrikaans translation of a difficult text. Scholars agree that the Hebrew text of Zechariah 2:8 (v. 12 in Hebrew) is extremely difficult to translate. The questions posed by this article is: Does the Masoretic text make sense? Do we need to change the Masoretic text? The article discuses the translation of the following difficult words or phrases: (1)תואבצ הוהי; (2) ינחלשׁ דובכ רחא;3) the particle יכ; (4) תבבב; (5) and וניע. The author argues that we do not need to change the Masoretic text and the following possible translation is presented: ‘For thus says the Lord of all powers: After the glory (i.e. the vision) He sent me to the nations who plundered you; truly, the one who touches you touches the apple of his eye.’

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

    

Easyplan
HR software für Hotellerie

Automatische Erstellung
von Personaldokumente
und Anmeldungen bei Behörden