Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Samodejna koregistracija trirazsežnih modelov stavb z grafičnimi gradniki na podobah : Automatic coregistration of three-dimensional building models with image features

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Janja Avbelj | Dorota Iwaszczuk | Uwe Stilla | Krištof Oštir

Journal: Geodetski Vestnik
ISSN 0351-0271

Volume: 56;
Issue: 1;
Start page: 41;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: 3D building model | digital image processing | image coregistration | feature extraction | infrared spectrum | 3D-model stavb | digitalna obdelava podob | koregistracija podob | zaznava grafičnih gradnikov | infrardeč spekter

ABSTRACT
Namen naše raziskave je samodejna določitev tekstur streh in fasad stavb z infrardečih (IR) posnetkov za teksturiranje obstoječega trirazsežnega (3D) modela stavb. Za to je treba izboljšati natančnosti neposredno izmerjenih parametrov zunanje orientacije IR-kamere, pritrjene na mobilno platformo. Ta prispevek opisuje metodo, razvito za izboljšanje parametrov zunanje orientacije, ki temelji na ujemanju točk samodejno zaznanih grafičnih gradnikov z IR-videoposnetka in žičnega modela stavb. Najprej proučimo zaznavo različnih tipov grafičnih gradnikov na testnem IR-posnetku. Förstnerjeve in presečiščne točke izberemo kot primerne grafične gradnike za predstavitev obravnavanih značilnosti stavb na IR-posnetku. 3D-model stavb projiciramo na vsak posamezen posnetek videosekvence ob upoštevanju orientacijskih parametrov, od katerih so parametri zunanje orientacije podani s približnimi vrednostmi. Nato izvedemo samodejno koregistracijo 3D-modela stavb, projiciranega na videoposnetek, in grafičnih gradnikov, zaznanih z istega IR-videoposnetka. Samodejno ujemanje 3D-modela stavb in zaznanih grafičnih gradnikov poteka iterativno in skupaj z izravnavo parametrov zunanje orientacije z metodo najmanjših kvadratov. Razvito metodologijo za koregistracijo in izravnavo zunanjih orientacijskih parametrov smo preizkusili na strnjenem poseljenem območju. Kakovost metodologije ocenimo s petimi parametri: učinkovitostjo metodologije, popolnostjo in pravilnostjo algoritmov za ujemanje in zaznavo grafičnih gradnikov ; The aim of this article is to investigate methods for the automatic extraction of the infrared (IR) textures for the roofs and facades of existing building models. We focus on the correction of the measured exterior orientation parameters of the IR camera mounted on a mobile platform. The developed method is based on point-to-point matching of the features extracted from IR images with a wire-frame building model. Firstly, the extraction of different feature types is studied on a sample IR image; Förstner and intersection points are chosen for a representation of the image features. Secondly, the three-dimensional (3D) building model is projected into each frame of the IR video sequence using orientation parameters; only coarse exterior orientation parameters are known. Then the automatic co-registration of a 3D building model projection into the image sequence with image features is carried out. The matching of a model and extracted features is applied iteratively, and exterior orientation parameters are adjusted with least square adjustment. The method is tested on a dataset of a dense urban area. Finally, an evaluation of the developed method is presented with five quality parameters, i.e. efficiency of the method, completeness and correctness of matching and extraction.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil