Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Sobre la filosofia de l’humanista valencià Joan Serra al "De contemplatione amicicie". Notes a una traducció catalana

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Salvador Cuenca Almenar

Journal: Scripta : Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna
ISSN 2340-4841

Volume: 1;
Issue: 1;
Start page: 1;
Date: 2013;
Original page

ABSTRACT
Resum: Presentem la traducció catalana del De contemplatione amicicie, escrit per l’humanista valenciàJoan Serra l’any 1454. La traducció parteix de l’edició curada per Evencio Beltran de l’únic manuscritconegut: BNF ms Nat. lat. 8756. La translació s’acompanya d’una introducció historicofilosòficaarticulada al voltant de l’analogia fonamental de l’obra, a saber, la concòrdia absoluta de dos amicsés com la unió perfecta del cos i de l’ànima humana. S’hi analitzen les fonts fonamentals: Cicerói Pseudo-Agustí, i s’hi constata l’organització dual dels continguts del text, en tant que dedica elscapítols senars a la consideració de la unió del cos i l’ànima segons la filosofia natural, mentre queels parells a la concòrdia absoluta dels amics virtuosos d’acord amb la filosofia moral.Paraules clau: Joan Serra, Ciceró, Pseudo-Agustí, Filosofia moral de l’amistat, Humanismevalencià.Abstract: We present the Catalan translation of De contemplatione amicicie, written by the Valencianhumanist Joan Serra in 1454. The translation is based on the only known manuscript (BNFms Nat. lat. 8756), edited by Evencio Beltran. The likelihood of the perfect union between bodyand soul and the complete accord between two friends is the basic analogy of the text and guidesthe composition of a historical and philosophical introduction that precedes the translation. Weanalyze its main sources, namely, Cicero and Pseudo-Augustine. Moreover, we reveal the dual organizationof the text, which devotes odd chapters to natural philosophy and to the union betweenbody and soul, while even chapters to ethics and to the absolute accord between virtuous friends.Keywords: JoanSerra, Cicero, Pseudo-Augustine, moral philosophy of friendship, Valencian humanism
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona