Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Språket som hydra - några tankar om språkvtenskapliga analysperspektiv

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jan Svensson

Journal: Skandinaviske Sprogstudier
ISSN 1904-7843

Volume: 1;
Issue: 1;
Date: 2010;
Original page

ABSTRACT
Den moderna språkvetenskapen har förgrenats i ett mycket stort antal traditioner med varierande vetenskapsteoretiska och metodiska utgångspunkter. I artikeln diskuteras tre olika områden med fokus på satsgrammatik, text respektive språkhandlingar. Likheter och skillnader lyfts fram, framför allt med avseende på relationen till begreppen system och bruk. En viktig skillnad mellan de olika områdena är deras respektive kvalificeringskriterier, grammatikalitet, koherens och ”lyckadhet”. Områdena skiljer sig också åt vad gäller möjligheterna till systembaserade generaliseringar respektive nödvändigheten av bruksbaserade tolkningar. Undersökningar av satsgrammatiska fenomen klarar sig ganska bra utan explicita redogörelser för autentiskt bruk, medan undersökningar av språkhandlingar är helt beroende av dem, åtminstone då undersökningarna avser annat än tillrättalagda exempel. I artikeln diskuteras också möjligheten att förstå komplexa texter som språkhandlingar.
RPA Switzerland

Robotic Process Automation Switzerland

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona