Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

A Survey of Register Labelling in Japanese Dictionaries: Towards the Labelling of Words in Dictionaries for Learners of Japanese

ADD TO MY LIST
 
Author(s): MAEBO, Kanako

Journal: Acta Linguistica Asiatica
ISSN 2232-3317

Volume: 2;
Issue: 3;
Start page: 9;
Date: 2012;
Original page

Keywords: register | style | Japanese learner’s dictionary | Japanese language dictionary | corpus

ABSTRACT
Writing by learners of Japanese as a foreign language often contains words that do not fit the style of their context. One possible reason for this is the lack of information on word connotation and usage labels in existing dictionaries. The present study examines the current state of connotational information and register labels in Japanese learner’s dictionaries, Japanese language dictionaries and dictionaries of synonyms, and proposes a possible technique for analysing the words’ descriptions. The study reveals that Japanese learner’s dictionaries and dictionaries for Japanese native speakers use different register labels and assign them from a different perspective. In the case of synonyms, presenting them in their context of use appears to be more useful than only listing them. Finally, the Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese (BCCWJ - Gendai Nihongo Kakikotoba Kinkoo Koopasu) is used to show how corpora can be a very important linguistic resource for the analysis of lexical register.-----Izdelki piscev, ki se učijo japonščino kot tuj jezik, pogosto vsebujejo besede, katerih slog se ne ujema s slogom sobesedila. Eden od možnih razlogov za to je pomanjkanje oznak o rabi in informacij o konotacijah besed v obstoječih slovarjih. Članek analizira informacije o konotacijah in oznake o rabi v učnih slovarjih japonščine kot tujega jezika, enojezičnih slovarjih japonščine in slovarjih japonskih sinonimov. Ugotavlja, da slovarji za učence japonščine kot tujega jezika in slovarji za govorce japonščine kot maternega jezika uporabljajo različne oznake in označujejo besede z drugačnih zornih kotov. Opisi sinonimov, ki vključujejo tudi sobesedila, v katerih se pojavljajo, se izkažejo za bolj koristne od golih seznamov. Analiza s pomočjo uravnoteženega korpusa sodobne pisane japonščine (BCCWJ) pokaže, kako so lahko korpusi zelo pomemben jezikovni vir pri analizi leksikalne zvrstnosti.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil