Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Tungo sa Hardin ng Tao: “Si Bonifacio ang pinakauna, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong Indonesia, oo, sa buong Asia na nanggaling sa, at edukado bilang, proletaryado, na nag-organisa ng mga proletaryo.” ni Tan Malaka

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ramon Guillermo

Journal: Social Science Diliman
ISSN 1655-1524

Volume: 9;
Issue: 1;
Start page: 91;
Date: 2013;
Original page

Keywords: Tan Malaka | Andres Bonifacio | Jose Rizal | Indonesia Futurology

ABSTRACT
Salin ito ng sanaysay na “Ke Taman Manusia” (sinulat taong 1943) nakathang-isip ng Indones na lider komunista na si Tan Malaka o Ibrahimgelar Datuk Tan Malaka (1897-1949) hinggil sa isang “Taman Manusia”o “Hardin ng Tao” na itatayo ng darating na Republika ng Indonesia sahinaharap. Dahil sa futuristiko nitong perspektiba, maihahalintuladang obrang ito ni Tan Malaka sa sanaysay ni Jose Rizal na “Filipinasdentro de cien años” (Ang Pilipinas sa loob ng isang dantaon) (1891).Galing ito sa napakalaking akdang pilosopikal ni Tan Malaka napinamagatang Madilog: Materialisme, Dialektika, Logika (1948)(Larawan 1) at tila tumatayo bilang pansarang mga repleksyon nito(Magnis-Suseno, 2005, pp. 205-233). Ang akdang ito ay unanginilathala noong 1951 ng Terbitan Widjaya sa Jakarta.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil