Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Wczesny wypis po plastyce naczynia wieńcowego. Czy jest bezpieczny i powinien być zalecany?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marcin Dominiak | Jarosław D. Kasprzak

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 9;
Issue: 5;
Start page: 368;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: przezskórna interwencja wieńcowa | planowa angioplastyka | ostry zespół wieńcowy | wczesny wypis | analiza korzyści i kosztów

ABSTRACT
Mimo znaczącej poprawy wyników klinicznych zabiegów implantacji stentów przy współcześnie stosowanej farmakoterapii, jedynie nieznacznie skrócił się czas hospitalizacji pacjentów po plastyce naczyń wieńcowych (percutaneous coronary inten/ention - PCI). Dane z aktualnych badań klinicznych wskazują, że wypis w dniu planowej PCI jest wykonalnym i bezpiecznym postępowaniem u większości pacjentów, które nie powoduje dodatkowych komplikacji w porównaniu do wypisu w dniu następnym. Wszystkie wczesne powikłania po plastyce wieńcowej miały miejsce do 6 godziny od zabiegu. Dlatego też na podstawie uzyskanego efektu plastyki naczynia wieńcowego ocenianego bezpośrednio po zabiegu oraz klinicznej obserwacji pacjenta możliwa jest identyfikacja osób, które mają zwiększone ryzyko powikłań. Wczesny wypis do domu po niepowikłanym zabiegu stentowania naczynia wieńcowego, podczas którego podawano jedynie bolusabciximabu, jest akceptowalnym postępowaniem u szerokiego grona pacjentów w porównaniu do 24-godzinnej hospitalizacji z podaniem bolusa a następnie 12-godzinnego wlewu z abciximabu. Potwierdzają to wyniki 4-letnich doświadczeń obejmujące 442 pacjentów, u których wykonywano planowe PCI z dostępu przez tętnicę promieniową- 85% zostało wypisanych tego samego dnia co PCI; nie wystąpiły żadne duże powikłania naczyniowe.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona