Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Muhammed TIRAŞOĞLU | Burcu YILDIRIM

Journal: EJOVOC : Electronic Journal of Vocational Colleges
ISSN 2146-7684

Volume: 2;
Issue: 2;
Start page: 111;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Sağlık Harcamaları | Ekonomik Büyüme | Lee-Strazicich Birim Kök Testi | Gregory-Hansen Eşbütünleşme Testi | Yapısal Kırılma

ABSTRACT
Çalışmada, ekonomik büyümenin temel unsurlarından biri olan sağlık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de sağlık harcamaları ve GSYİH arasındaki ilişki 2006:01-2012:03 dönemleri için incelenmiştir. Analiz edilen dönem itibariyle 2008 Dünya Ekonomik Krizinin olası etkileri göz önüne alınarak, seride tek yapısal kırılmaya izin veren Lee ve Strazicich (2004) birim kök testi ve tek kırılmalı Gregory ve Hansen (1996) eş bütünleşme testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, tek yapısal kırılma durumunda sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu göstermektedir.
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation

    

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil