Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ZAHAMOWANIE ROZWOJU WEWNĄTRZMACICZNEGO JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA RYZYKO ROZWOJU NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agata Zamecznik | Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Justyna Zamojska | Jerzy Stańczyk

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 42;
Issue: 4;
Start page: 213;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: child | arterial hypertension | birth weight | IUGR | dzieci | nadciśnienie tętnicze | masa urodzeniowa

ABSTRACT
Choroby układu krążenia, w tym nadciśnienie tętnicze są narastającym problemem wśród dorosłych, dzieci i młodzieży. Częstość występowania nadciśnienia tętniczego w populacji pediatrycznej szacuje się na 1-3%, a wśród młodzieży nawet na 10%. Od lat 90 XX wieku, po opublikowaniu teorii Barkera, powstały liczne badania różniące się metodyką i wynikami, upatrujące przyczyn chorób układu krążenia w okresie życia płodowego. Potwierdzają one, że zaburzenia odżywienia płodu w okresie jego wzrostu i rozwoju są niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju między innymi nadciśnienia tętniczego. Patomechanizm tej zależności jest złożony i nie do końca poznany. W wielu dostępnych w piśmiennictwie badaniach potwierdzono, że u dzieci urodzonych z cechami wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu (intrauterine growth retardation - IUGR) częściej i wcześniej niż w populacji ogólnej występuje nadciśnienie tętnicze lub stan przednadciśnieniowy. Istnieją także liczne prace potwierdzające związek wyższych wartości skurczowego ciśnienia tętniczego z mniejszą masą urodzeniową nawet u osób urodzonych jako eutroficzne, bez cech IUGR. Niektórzy autorzy dowodzą, że także zjawisko catch-up growth, czyli przyśpieszony wzrost i przybieranie na masie.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

    
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation