Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

History Studies : International Journal of History

ISSN: 1309--4688
Publisher: History Studies : International Journal of History


ADD TO MY LIST
 
The Politics of Mainstream Christianity in Jerusalem/// Kudüs‟te Ortodoks Hristiyanlığın Politikaları PDF available

Author(s): Samuel J. KURUVİLLA
Volume: Special Issue
Issue: Special Issue
Year: 2010
Secularization of the Islamic Movement in Algeria/// Cezayir’deki İslami Hareketin Laikleştirilmesi PDF available

Author(s): M. Taibi Ghomari
Volume: Special Issue
Issue: Special Issue
Year: 2010
Muş Sancağı’nda Ermeni Mezalimi (1915-1918)/// Armenian Atrocities in Muş Sanjak (1915-1918) PDF available

Author(s): Yılmaz KARADENİZ
Volume: Special Issue
Issue: Special Issue
Year: 2010
İcmal Defterlerine Göre Safed'de Timar/// Timar in the Safad According to the Icmal Defters PDF available

Author(s): Ünal TAŞKIN
Volume: Special Issue
Issue: Special Issue
Year: 2010
U.S. Diplomacy in the Arab-Israeli Conflict (1948-1973)/// Arap-İsrail Çatışmasında ABD diplomasisi (1948-1973) PDF available

Author(s): Samuel J. Kuruvilla
Volume: Special Issue
Issue: Special Issue
Year: 2011
Turkey's Middle East Policy in the Post-Cold War Era/// Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Ortadoğu Politikası PDF available

Author(s): Elvan ÖZDEMİR
Volume: Special Issue
Issue: Special Issue
Year: 2010
The American Board And The Ottoman Women's Education//// Amerikan Board ve Osmanlı Kadınlarının Eğitimi PDF available

Author(s): Gülbadi Alan | Gökhan Bolat
Volume: Special Issue
Issue: Special Issue
Year: 2011
Arap Ülkelerinde Osmanlı İdaresi/// Ottoman Administration in Arabian Countries PDF available

Author(s): Mustafa ÖZTÜRK
Volume: Special Issue
Issue: Special Issue
Year: 2010
Ortadoğu Kavramı ve Sınırları Üzerine Bir Değerlendirme/// An Analysis on the Term “Middle East” and its Boundaries PDF available

Author(s): Serdar Sakin | Can Deveci
Volume: Special Issue
Issue: Special Issue
Year: 2011
Kudüs’te Yahudi İsyanı ve Yahudiler/// Jewish Rebellion in Jerusalem and Jews PDF available

Author(s): Hatice P. Erdemir | Halil Erdemir
Volume: Special Issue
Issue: Special Issue
Year: 2010
Türk Basınına Göre Hicaz Demiryolu (1900-1918)/// According to Turkish Press Hedjaz Railway (1900-1919) PDF available

Author(s): Emrah Çetin
Volume: Special Issue
Issue: Special Issue
Year: 2010
H. 1015/1016 (M. 1606/1607) Tarihli İstanbul Gümrük Defteri /// H. 1015/1016 (M. 1606/1607) Dated Istanbul Customs Register PDF available

Author(s): Zübeyde GüneĢ Yağcı
Volume: Special Issue
Issue: Halil Inalcık Armağanı
Year: 2013
Erzurum’un İlkçağ Tarihi Araştırmalarına Bir Bakış/// A Glance at the Ancient Period Studies of Erzurum PDF available

Author(s): Selma Pehlivan
Volume: Special Issue
Issue: Halil Inalcık Armağanı
Year: 2013
İran'ın Nükleer Enerji Politikası ve Yansımaları///Iran’s Nuclear Energy Policy and Its Implications PDF available

Author(s): Zafer Akbaş | Adem Baş
Volume: Special Issue
Issue: Halil Inalcık Armağanı
Year: 2013
1917 Tarihli Karaman-Konya-Ereğli Haritası ve Değerlendirilmesi//// An Evaluation of a 1917 Map of Karaman-Konya-Eregli PDF available

Author(s): Alaattin Uca | Aytunç Ülker
Volume: Special Issue
Issue: Halil Inalcık Armağanı
Year: 2013

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

    
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation