Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat

ISSN: 1736--2563
Publisher: Eesti Keele Sihtasutus [= Foundation of Estonian Language]


ADD TO MY LIST
 
Enda algatatud eneseparandus eestikeelsetes MSN-i dialoogides

Author(s): Tiit Hennoste
Volume: 8
Year: 2012
Direktiivisekventsid isa ja tütre suhtluses: juhtumianalüüs

Author(s): Andriela Rääbis
Volume: 8
Year: 2012
Kausatiivsuse omandamisest eesti keeles

Author(s): Reili Argus
Volume: 8
Year: 2012
Study diaries in translation education at Tallinn University

Author(s): Triin Pappel | Tiia Falk
Volume: 8
Year: 2012
Lexicon-based detection of emotion in different types of texts: Preliminary remarks


Author(s): Hille Pajupuu | Krista Kerge | Rene Altrov
Volume: 8
Year: 2012
Eesti Wordnet’i struktuuri analüüsist

Author(s): Ahti Lohk | Leo Võhandu
Volume: 8
Year: 2012
Lithuanian narrative language at preschool age

Author(s): Ingrida Balčiūnienė
Volume: 8
Year: 2012
Automaatne ajaväljendite tuvastamine eestikeelsetes tekstides

Author(s): Siim Orasmaa
Volume: 8
Year: 2012
Kuidas määrata eesti keele sõnavara tundetoone?

Author(s): Ene Vainik
Volume: 8
Year: 2012
Ajasõnad varasel perioodil eesti lapsekeeles

Author(s): Sirli Parm
Volume: 8
Year: 2012
Referentsiaalsed noomenifraasid laste narratiivides

Author(s): Helen Kirsipuu | Piret Soodla | Renate Pajusalu
Volume: 8
Year: 2012
Osalausete tuvastamine eestikeelses tekstis kui iseseisev ülesanne

Author(s): Heiki-Jaan Kaalep | Kadri Muischnek
Volume: 8
Year: 2012
Argumenteerimisvõtted riigieksamikirjandites

Author(s): Kersti Lepajõe
Volume: 8
Year: 2012
Lithuanian and Russian child-directed speech: Why do we ask young children so many questions?

Author(s): Victoria V. Kazakovskaya | Ingrida Balčiūnienė
Volume: 8
Year: 2012
Kas formandid peegeldavad emotsioone?

Author(s): Kairi Tamuri
Volume: 8
Year: 2012
Sõnaliik kui rakenduslik ja lingvistiline probleem: sõnaliikide märgendamine vana kirjakeele korpuses

Author(s): Külli Habicht | Külli Prillop | Pille Penjam
Volume: 7
Year: 2011
Naabruspaarid ja kategoriseerimine netikommentaarides kui sidusa dialoogi loomise vahendid

Author(s): Tiit Hennoste | Olga Gerassimenko | Riina Kasterpalu | Mare Koit | Krista Mihkels | Kirsi Laanesoo | Anni Oja | Andriela Rääbis
Volume: 7
Year: 2011
AJA mõistestamine Patau sündroomiga subjekti suhtluses

Author(s): Ingrid Rummo | Silvi Tenjes
Volume: 7
Year: 2011
Eesti keele põhisõnavara sõnastik: ajalooline kontekst ja koostamispõhimõtted

Author(s): Jelena Kallas | Maria Tuulik
Volume: 7
Year: 2011
Leping tekstiliigina: žanristruktuur

Author(s): Riina Reinsalu
Volume: 7
Year: 2011
Korpuslingvistiline lähenemine eesti internetikeele automaatsele morfoloogilisele analüüsile

Author(s): Kadri Muischnek | Heiki-Jaan Kaalep | Raul Sirel
Volume: 7
Year: 2011
Eesti koolinoorte lugemisharjumused meedia näitel

Author(s): Helin Puksand
Volume: 7
Year: 2011
Konditsionaali omandamisest eesti lapsekeeles

Author(s): Renate Pajusalu | Pirko Tõugu | Maigi Vija | Tiia Tulviste
Volume: 7
Year: 2011
Mõnest värvinimetusest ja nende tähendusvahekordadest eesti ja soome keeles

Author(s): Vilja Oja | Mari Uusküla
Volume: 6
Year: 2010
Eesti keele ajakategooria omandamisest - ajavormid ja ajasõnad

Author(s): Reili Argus | Sirli Parm
Volume: 6
Year: 2010
Russification of non-Estonian pupils in Tallinn

Author(s): Mart Rannut | Ülle Rannut
Volume: 6
Year: 2010
Vahendamata ja vahendatud narratiiv laste kõnearengu hindamisel

Author(s): Piret Soodla | Eve Kikas | Renate Pajusalu | Aive Adamka | Sirli Parm
Volume: 6
Year: 2010
Mõnede eesti sõnajärjemallide psühholingvistilisest reaalsusest

Author(s): Annekatrin Kaivapalu
Volume: 6
Year: 2010
Värvingupartiklid eesti- ja saksakeelsetes küsilausetes

Author(s): Janika Kärk
Volume: 6
Year: 2010
Direktiivsed aktipaarid eestikeelsetes infodialoogides ja nende automaatne tuvastamine

Author(s): Olga Gerassimenko | Riina Kasterpalu | Mare Koit | Andriela Rääbis | Krista Strandson
Volume: 6
Year: 2010
Narratiivi aeg ja tõlke aeg: diskursiivne käsitlus

Author(s): Triin Lõbus | Silvi Tenjes
Volume: 6
Year: 2010
Eestlaste ja venelaste suhtluskäitumine: sina, teie ja keegi veel

Author(s): Renate Pajusalu | Virve Vihman | Birute Klaas | Karl Pajusalu
Volume: 6
Year: 2010
Conceptual co-presence of motion and emotion in the Estonian terms of personality

Author(s): Ene Vainik | Toomas Kirt | Heili Orav
Volume: 6
Year: 2010
Statistilised meetodid murdekorpuse ühendverbide tuvastamisel

Author(s): Kristel Uiboaed
Volume: 6
Year: 2010
Kesksete lausekomponentide järjestus õppijakeeles: arvutianalüüsi katse

Author(s): Helena Metslang | Erika Matsak
Volume: 6
Year: 2010
Kas pausid kannavad emotsiooni?

Author(s): Kairi Tamuri
Volume: 6
Year: 2010

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

    
RPA Switzerland

RPA Switzerland

Robotic process automation